Vi godkänner inte plan på naturförstörelse

Naturskyddsföreningens medverkan i planeringen av Väsjöstaden beskrivs som ”nära samarbete” av Thomas Ardenfors i artikeln om Väsjöstaden i Mitti.

Detta ”nära samarbete” har resulterat i ett antal detaljplaner med extremt hög exploatering, bland annat i områden med höga naturvärden och områden med strandskydd.

Naturskyddsföreningen har i ett tidigt skede av planeringen påpekat det olämpliga med delar av exploateringen, något som också stöds av den miljökonsekvensbeskrivning som utarbetades av Stockholm Universitet.

Till slut blev naturhänsynen en cirka 60 meter bred remsa mellan motorvägen och Väsjön med viadukt under Frestavägen.

Förslaget som stjälpte det ”nära samarbetet” var detaljplanen Östra Törnskogen (också en del av Väsjöexploateringen) med bebyggelse helt fram till kanten av Törnskogsmossen, med uppenbar risk att detta unika vattensystem (i ett naturskyddat område) blir förstört.

Den totala ommöbleringen av hela Väsjöområdet och upphävandet av strandskyddet visar kommunens låga ambitioner när det gäller värnet av viktiga naturfunktioner. I planerna för Väsjöstaden elimineras 40 procent av Väsjöns stränder och ersätts med en kaj – helt i onödan och direkt skadligt för vattensystemet man säger sig vilja restaurera.

Under senaste månaderna har Naturskyddsföreningen informerat alla partier om sina ståndpunkter för de aktuella planerna. Föreningens uppgift är inte att ”godkänna” helt onödig naturförstörelse.

Vill de politiska aktörerna, trots påpekanden i MKB och av Naturskyddsföreningen, förstöra naturfunktioner i Sollentuna är det också de som ska vara ansvariga för tilltagen. Hela Naturskyddsföreningens styrelse avgick vid årsmötet 2009 efter allvarlig kritik för sin hantering av föreningens åligganden, nämligen att ”…väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur…”
Naturskyddsföreningen vill också påpeka attde förtroendevalda ska tillgodose allmänintressen – inte byggföretagens särintresse av sjöstäder med kajer. Värnandet av återstående natur och dess viktiga funktioner för vår miljö, liksom återställandet av naturvärden där detta är möjligt, år ett sådant allmänintresse.

Herbert Henkel,
ordförande NF i Sollentuna

Källa:  Mitt i Sollentuna, 5 april 2011

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

3 × 4 =