Silverdalsbor protesterar mot byggplaner i Tegelhagsskogen

Kommunen vill göra bostäder av Rådans gamla ekonomibyggnader och bygga kedjehus runtomkring. Foto: Anna Zek.
Kommunen vill göra bostäder av Rådans gamla ekonomibyggnader och bygga kedjehus runtomkring. Foto: Anna Zek.

Tegelhagsskogen ska bli naturreservat, lovade politikerna före valet. Men samtidigt planeras nya bostäder i området.

Protesterna växer när regeringens avgörande om den omstridda fortsättningen på Silverdal närmar sig.
Nu säger Alliansen att man ska infria löftet om naturreservat i Tegelhagsskogen redan i år.

Silverdal har det senaste decenniet växt till en ny stadsdel med mer än 600 bostäder.
– Det har blivit så stort. Det ser trevligt ut, men lite trångt mellan husen, säger Anette Fransson.

Nu ska Silverdal växa ytterligare. Dels ska marken närmast avfarten från motorvägen, som egentligen var tänkt att hysa kontor, planeras om för bostäder, kanske så många som ?era hundra.

Dels ska Silverdal växa österut, mot vattnet och in i skogen. Men de planerna har mött stort motstånd bland Silverdalsborna och naturvänner. Ett upprop på Facebook kräver att politikerna stoppar byggplanerna och infriar sitt vallöfte att göra Tegelhagsskogen till naturreservat.

Området som kommunen vill bebygga är i stora delar strandskyddat. Kommunen har sökt undantag från strandskyddet vilket länsstyrelsen också har beviljat. Det beslutet är dock överklagat och ligger just nu hos regeringen som har det slutliga avgörandet.

Den omstridda detaljplaneändringen möjliggör bara ytterligare ett tiotal bostäder.
– De få husen löser inte bostadsbristen. Då känns det här väldigt onödigt, säger Kjell Vällstedt, Anettes sambo som brukar jogga i skogen.

Egentligen är byggplanerna i det här hörnet av skogen inte nya. Den gällande detaljplanen, som togs för mer än tio år sedan, ger också Skanska rätt att bygga bostäder på marken. Delar är redan undantagna från strandskyddet.
– De här planändringarna handlar just om att man inte var nöjd med bebyggelsen, att man ville få en lägre och naturligare fortsättning på Silverdal, säger Fredrik Lidby (M) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Den planerade bebyggelsen minskades något efter kommunens samrådsmöten. Men kritikerna vill inte att marken ska bebyggas alls. De ser helst att det blir del av ett kommande naturreservat.

– Det har aldrig varit fråga om att just den plätten skulle bli naturreservat. Här ?nns ju en detaljplan som vunnit laga kraft. Då kan man inte ändra sig och säga att här får ni inte bygga.

Enligt Naturskyddsföreningen ?nns det utrotningshotade insekter i det här hörnet av Tegelhagsskogen. Man vänder sig emot att kommunen inte gjort någon Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Enligt plan- och exploateringsavdelningen gjordes en så kallad behovsbedömning som visade att det inte behövdes något ytterligare utredning i form av en MKB.

Thomas Ardenfors (M), som är ordförande i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott, lovar att det ska ?nnas en rejäl tallbarriår mellan den nuvarande bebyggelsen och de nya husen.

När tänker ni infria löftet om ett naturreservat?
– Vi räknar med att kunna fatta beslut om att göra Tegelhagsskogen till naturreservat under året. Jag har lovat de lokala intresseorganisationerna att sitta ner och resonera så fort vi har en skiss.

Planer för skyddad strandområde
Planer för skyddad strandområde

Den omstridda byggplanen

  • Rådans ekonomibyggnader ska bli bostäder.
  • Kedjehus ska byggas runtom.
  • Sammanlagt rör det sig om cirka 50 bostäder.
  • I det nya förslaget är husen lägre än i den gällande planen.
  • Marken är strandskyddad och ligger i hörnet av Tegelhagsskogen som alliansen lovat göra till naturreservat.
    KÄLLA: SOLLENTUNA KOMMUN

 

Calle Godani
calle.godani@mitti.se
tel 550 550 89

Källa: Mitt i Sollentuna 19 april 2011

Bevara våtmarkerna i Törnskogsmossen och tallskogen i Silverdal

Törnskogsmossen
Så här vackert och fridfullt är det i södra Törnskogsmossen.

Törnskogsmossen och tallskogen i Silverdal – två unika grönområden hotade av bebyggelse.

I Moderaternas och Folkpartiets Sollentuna lever även de mest skyddsvärda grönområdena farligt. Sollentunas kommun ledning visar tydligt att man inte drar sig för att skövla unika naturmarker oavsett vilka natur och miljövärden som går förlorade.

Törnskogsmossen med angränsande våtmark är en nyckelbiotop, med ett antal rödlistade(unika) växt- och djurarter och med stort skyddsvärde i anslutning till ett kommande naturreservat samt med ett unikt intakt hydrologiskt system, som oåterkalleligen skulle skadas av den planerade byggnationen om denna förverkligas. Villaägareföreningen ska nu genomföra en naturinventering för att ta fram ytterligare fakta om områdets skyddsvärde.

Själva mossen ska bli naturreservat, men den mycket känsliga randzonen med ett skyddsvärt alkärr hotas av exploatering. När Lennart Gabrielsson, FP säger att man inte vill bygga i Tömskogsmossen så räknar han bort Alkärret och randzonen. Där kan han tänka sig att bygga.

Det finns ingen logik i att bebygga randzonen till Tömskogsmossen, en av de mest känsliga delarna i Tömskogen, när den återstående naturen i området blir naturreservat. Samma sak gäller hällmarkerna söder om dagiset. Men Alliansen vill inte skona natur- och miljövärdena utan vill till varje pris bebygga områdena. HSB vill bebygga området och anser sig kunna bygga var som helst utan att ta någon som helst hänsyn till naturmiljövärdena.

I Silverdal skulle en stor del av de värdefulla raka fina tallarna inom kvarteret Munderingen fållas om de aktuella bebyggelsepianerna i den detaljplan som nu är utställd skulle f6rverkligas. Invånarna i Silverdal och Tegelhagen skulle förlora en del av den fina skogsmarken mellan de två stadsdelarna. Den rödlistade arten Svartpälsbiet skulle komma att förlora sin födosökplats. Området omfattas dessutom av strandskydd som påverkas.

Både Förbundet För Ekoparken och Tegelhagsskogens vänner protesterar mot planerna. Man kräver att detta område skall ingå i ett nytt naturreservat för skogen. FFE betonar att mot bakgrund av Sollentunas alla tidigare ingrepp i denna buffertzon, som är en mycket viktig spridningsväg för nationalstadsparken, är exploaterings förslaget ytterst allvarligt. För att spridningsvägen från Tegelhagsskogen norrifrån in till Ulriksdal i nationalstadsparken inte helt och hållet ska täppas till får denna exploatering inte komma till stånd.

Sollentunapartiet kräver att båda dessa naturområden ska bevaras orörda eftersom de har stort skyddsvärde och ger oss Sollentunabor rika naturupplevelser.Bygg istället nya bostäder nära pendeltågsstationerna.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande i Sollentunapartiet

Källa : Sollendaren nr 67 2010,  årgång 37 – Sollentunapartiets tidning  

Nu hotas miljön i Silverdal på flera olika sätt

Värdefull skogsmark  i Tegelhagens naturområde hotas nu av exploatering för bebyggelse.
En mycket fin gammelskog med stora, raka  kraftiga tallar skulle fällas om planen genomförs. I Silverdal,  Tegelhagen, och Helenelund bor många på relativt små eller nästan inga tomter. Därför är alla gemensamma  naturytor extra viktiga. De naturytor intill Silverdal, som nu hotas av exploatering borde ses som en viktig kommunal naturtillgång och undantas från bebyggelse. 

Vid Rådanvägen har kommunen uppfört bostäder för äldre, och för ungdomar med särskilda behov. För dessa grupper borde detta relativt lättillgängliga skogsområde vara extra viktigt att räddas undan från skövling. Naturområdet är relativt plant och öppet och lättillgängligt, vilket gör det lätt för dessa grupper att med lite hjälp kunna få komma ut och uppleva lite natur på nära håll. Naturområdet behövs också för alla småbarn i Silverdal. 

Svartpälsbi. Foto: L. Anders Nilsson.

Den rödlistade (unika)  Bi-arten Svartpälsbiet skulle komma att förlora sin födosöksplats.
Eftersom området ligger nära Edsviken omfattas det nu av en bestämmelse om strandskydd – ett skydd som Alliansen vill upphäva.
Förbundet för Ekoparken fördömer planerna på en exploatering av detta skogsområde eftersom bebyggelsen skulle skära av en av de livsviktiga gröna kilarna för fauna och flora in mot huvudstaden. 

Svartpälsbiet Anthophora retusa är stort och spektakulärt med svart päls, grönt turkosa ögon och rödagula ”pollenbyxor” på bakbenen. Svartpälsbiet är biet som försvann och blev en legend bland entomologer. Det fanns i hela sydöstra Sverige upp till Uppland men försvann oförklarligt runt 60-talet och finns idag bara kvar på Gotland, Öland och en handfull lokaler på den allra sydöstligaste fastlandskusten. 

Mer fakta om svartpälsbiet här: Svartpälsbi Anthophora retusa återfunnet i Uppland (PDF, 467kB)

Alliansen vill dessutom godkänna att det startas skol- och förskoleverksamhet i Rådan, det större äldre huset längst ned i området, alldeles nere vid Edsviken. Skol- och förskoleverksamheten skulle skapa en omfattande ”genomfartstrafik” i Silverdal med dess smala vägar och öppna boendelösningar. 

Rådan, med omgivande natur, är en kulturfastighet som inte får förstöras av anordningar som stängsel, häckar och skolgård. Marken är idag ett viktigt  rekreationsområde för boende, främst i Silverdal. 

De boende informerades inte heller om dessa planer när de köpte sina hus i Silverdal. Många har reagerat mycket negativt på dessa planer. Det talas t om om civila olydnadsaktioner. 

Sollentunapartiet stöder de boende i deras motstånd mot dessa två miljöförstörande  planer.
Stoppa planerna på att bebygga Tegelhagsskogen.
Godkänn inte etableringen av en skola i Rådan!
 

Ingwar Åhman-Eklund 

Ordförande i Sollentunapartiet