Planen för Väsjöområdet ett stort misstag

Väsjön

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist och övriga ledamöter i fullmäktige har antagit delplan 1 och 2 i Väsjöområdet.

Antagandet är baserat på ett undermåligt internt underlag efter att man i Turebergshuset har ”mörkat” existensen av extern utredning om markförhållanden, extraordinära bygg-och anläggningskostnader, skredrisker med mera, Särskilt inom delplan 2.

Antagandet i dessa delar vittnar om en häpnadsväckande respektlöshet för tekniska och ekonomiska fakta.

Den av Freddie Lundqvist med flera påtalade naturskönheten ska åstadkommas bland annat genom muddring i sjön – ett arbete som inte
är redovisat vare sig vad gäller teknik, kostnader eller miljökonsekvenser. Inte heller de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av att större delen av bebyggelsen, huvudgata, kvartersmark och kajer inom plan 2 anläggs i ett träsk är redovisade.

Antagandet är omdömeslöst och ett stort misstag. Liknande misstag har gjorts förr, som i Huddinge centrum för länge sedan, med stora konsekvenser. Men därav har man inget lärt. Eller?

Bo Orre (sakkunnig)

Källa: Mitt i Sollentuna, 31 maj 2011

Kör inte över Edsberg!

Gör inte Ribbings väg till genomfartsled.

Samtliga partier utom Sollentunapartiet tycker att det är riktigt att bebygga Edsbergs sportfält – helt eller delvis. Detta skulle slå sönder friden och parkidyllen och minska ner ytorna för sport och rekreation.

Alla dessa partier vill dessutom dra en bilväg rakt över fältet från den nya Väsjöstaden och ansluta den till Ribbings väg som skulle omvandlas till genomfartsled rakt genom Edsberg med tät trafik. Man beräknar, enligt kommunens egen trafikutredning sidan 32, att antalet bilar per dygn kommer att vara över 9 000 på södra delen av Ribbings väg när vägen öppnas 2015 och på sikt 14 000 per dygn. Jämförelsevis är det idag cirka 12 000 bilar på Sollentunavägen ett normaldygn vilket ofta leder till köer vid rusningstrafik.

Vid korsningen till Danderydsvägen kommer det att bli köbildningar vid rusningstid. Det kommer även att bli många bilar som korsar varandras färd vid infarten till Edsbergs centrum. I Edsberg finns det flera äldreboenden och många äldre rör sig ute i stadsdelen. Ribbings väg korsas av många gående skolbarn och äldre. Över 5 000 nya fordon kommer att öka bullret och de hälsovådliga partiklarna i Edsbergsluften. Redan idag är det svårt att hitta en p-plats i Edsbergs centrum.

Sollentunapartiet anser att det är viktigt att sportfältet lämnas helt orört. Och vi säger bestämt nej till kommunens planer på att dra tät genomfarttrafik rakt genom ett av kommunens tätaste bostadsområden helt i strid med modernt miljötänkande.

Måste man ha en ny trafikled från Väsjöstaden till Danderydsvägen går det att förlänga Bäckvägen genom skogen mellan sportfältet och Edsängen, öster om berget, och ansluta den till Danderydsvägen vid Malla Silverstolpes väg där man bygger en rondell. Från rondellen kan man bygga en väg till parkeringen söder om Edsbergsskolan för kunder till Edsbergs centrum. Det är inte helt bra men oerhört mycket bättre än en genomfartsväg rakt genom Edsberg.

Sollentunapartiet kommer att bjuda in till ett protestmöte mot genomfartstrafiken onsdagen den 8 juni kl 18.30 i Edsbergs Bibliotek vid Edsbergs Torg. Vi kommer att dela ut protestlistor vid mötet. Det gäller att visa alla politiker vad Edsbergsborna tycker om den föreslagna genomfartsleden.

Ingwar Åhman-Eklund

Sollentunapartiet

De två klubbade Väsjöplanerna överklagas och kampen för Sportfältet går vidare

Sportfältet idag

Onsdagen den 13 april klubbade Sollentunas kommunfullmäktige två detaljplaner i Väsjöområdet. Sollentunapartiet var det enda partiet som sade NEJ till dessa planer.

Den ena planen, Väsjön Mellersta, omfattar i huvudsak den mark som idag används av Väsjöbacken som parkeringsplats. I den planen låg förut en väg tvärs över sportfältet men den har nu undantagits ut planen. Den planen hade även vi kunnat sagt ja till om kommunen hade tagit hänsyn till strandskyddet, gjort seriösa markundersökningar av de föroreningar som finns i marken där samt tagit fram en tillräckligt stor parkeringsyta som ersättning för den som ska bebyggas.

Den andra planen för Södersätra och Kastellgården, tvingades vi avslå ihop med förslaget till gatukostnadsutredning eftersom kommunen vill ta ut hutlöst höga gatukostnader av fastighetsägarna.

Men båda planerna kommer att överklagas på olika sätt. Naturskyddsföreningen har en pågående överklagan mot borttagandet av strandskyddet för Väsjön och fastighetsägarna kommer att överklaga den gatukostnadsutredning som den styr den andra planen. Det överklagandet kommer de att driva ända upp i EU-domstolen.

Kampen för att rädda Sportfältet engagerar allt fler.

Frågan om själva sportfältet kommer att avgöras i höst. Den 20-21 maj kommer kommunen att presentera nya planer på ett informationsmöte i Edsberg. Allt fler engagerar sig för Väsjön och för Edsbergs Sportfält. Nu håller de som bor i Edsberg på med att tillsammans med folk som använder fältet att bilda en aktiv vänförening för Edsbergs Sportfält. Det är mycket bra. En vänförening kan betyda mycket.

Gå med Du också i SPORTFÄLTETS VÄNNER!

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet

Vi godkänner inte plan på naturförstörelse

Naturskyddsföreningens medverkan i planeringen av Väsjöstaden beskrivs som ”nära samarbete” av Thomas Ardenfors i artikeln om Väsjöstaden i Mitti.

Detta ”nära samarbete” har resulterat i ett antal detaljplaner med extremt hög exploatering, bland annat i områden med höga naturvärden och områden med strandskydd.

Naturskyddsföreningen har i ett tidigt skede av planeringen påpekat det olämpliga med delar av exploateringen, något som också stöds av den miljökonsekvensbeskrivning som utarbetades av Stockholm Universitet.

Till slut blev naturhänsynen en cirka 60 meter bred remsa mellan motorvägen och Väsjön med viadukt under Frestavägen.

Förslaget som stjälpte det ”nära samarbetet” var detaljplanen Östra Törnskogen (också en del av Väsjöexploateringen) med bebyggelse helt fram till kanten av Törnskogsmossen, med uppenbar risk att detta unika vattensystem (i ett naturskyddat område) blir förstört.

Den totala ommöbleringen av hela Väsjöområdet och upphävandet av strandskyddet visar kommunens låga ambitioner när det gäller värnet av viktiga naturfunktioner. I planerna för Väsjöstaden elimineras 40 procent av Väsjöns stränder och ersätts med en kaj – helt i onödan och direkt skadligt för vattensystemet man säger sig vilja restaurera.

Under senaste månaderna har Naturskyddsföreningen informerat alla partier om sina ståndpunkter för de aktuella planerna. Föreningens uppgift är inte att ”godkänna” helt onödig naturförstörelse.

Vill de politiska aktörerna, trots påpekanden i MKB och av Naturskyddsföreningen, förstöra naturfunktioner i Sollentuna är det också de som ska vara ansvariga för tilltagen. Hela Naturskyddsföreningens styrelse avgick vid årsmötet 2009 efter allvarlig kritik för sin hantering av föreningens åligganden, nämligen att ”…väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur…”
Naturskyddsföreningen vill också påpeka attde förtroendevalda ska tillgodose allmänintressen – inte byggföretagens särintresse av sjöstäder med kajer. Värnandet av återstående natur och dess viktiga funktioner för vår miljö, liksom återställandet av naturvärden där detta är möjligt, år ett sådant allmänintresse.

Herbert Henkel,
ordförande NF i Sollentuna

Källa:  Mitt i Sollentuna, 5 april 2011

Startklart för Väsjöbacken – Idag klubbas planerna för den nya backen för snowboardåkare.

Andrée Österblom och Douglas Jeleborg giädjs åt att det satsas på Väsjöbackens snowboardåkare. Foto: Sara Holmgren.

Norra Stockholms populäraste skidbacke ska bli bäst. I kommunfullmäktige är man överens över blockgränsen om att skjuta till 10 miljoner kronor för att bland annat anlägga en park för snowboardåkarna i Väsjöbacken.

I morgon fattas beslutet.

De båda Sollentunaborna Douglas Jeleborg och Andrée Österblom spenderar många timmar i Väsjöbacken om vintrarna. Både som snowboardtränare för Sollentuna slalomklubb och på fritiden.

-I dag finns det bara ett hopp ibacken och när det är mycket folk här, ja då går tiden mest åt att sitta och vänta, berättar Andrée.
– Det är kul att det satsas på detta, speciellt eftersom snowboarden börjar bli populär igen. När vi har nybörjarträning är det folk i alla åldrar som vill prova på, säger Douglas.

Sollentuna kommun satsar nu 10 miljoner kronor på att förbättra sin skidbacke.
– Den behöver byggas ut och moderniseras för att möta anstormningen av besökare. Detta är en prioritering vi gjort och som känns viktig. Det är inget kontroversiellt beslut, det råder enighet bland politikerna, säger kultur- och fritidsnämndens vice ordförande, Gunnar Bergqvist (FP).

Att beslutet är enhälligt bekräftas av nämndens andra vice ordförande Tanja Bojovic (S).

-På det stora hela är vi överrens, säger hon.

Målet är bättre tillgänglighet och på kultur- och fritidsförvaltningen finns en plan för att dela upp backen mellan olika intressenter. Den största förändringen är en så kallad “fun park” med olika typer av hopp och rails för snowboard- och freestyleåkare.

-Vi tänker skapa ett landskap i östra delen av backen där de kan få åka för sig själva. Då stör de inte övriga åkare och får vara i fred, säger förvaltningschefen Kjell Lauri.

Den planerade fun-parken innefattar ett område stort som en fotbollsplan. Området är idag skogbeväxt och arbetet med att forma landskapet kommer ta tid.
– Realistiskt sett lär parken stå klar först vintern 2013-2014, säger Kjell Lauri.
Planer ?nns också för en ny parkering i den sydöstra delen av backen. Där kommer det att finnas utrymme för 350 nya parkeringsplatser.
– Den be?ntliga parkeringen fungerar bra men blir snabbt full.
Planer på utbyggnad av Väsjöstaden kan dock ta bort ytan, men det blir en senare fråga för oss, säger Kjell Lauri vidare.

Kommunens planer för området oroar dock Väsjöbor.
– Om bostäder byggs på parkeringen, vart ska bilarna då ta vägen? Det kommer att bli en farlig tra?ksituation om de ska köra runt i bostadsområdena för att hitta parkeringar. Här är redan fullt, säger Micke Wiberg från Väsjögruppen.

Arbetet med utvecklingen av Väsjöbacken är fortfarande i projekteringstadiet.
-Vi håller på med ett förfrågningsunderlag för upphandling, säger Kjell Laurie.

Tobias Sahlén
tobias.sahlen@mitti.se
tel 550 550 75

Källa: Mitt i Sollentuna, 12 april 2011

Skandalen Väsjö stad

Väsjöalternativets Pressrelease

Sollentuna kommun klubbar onsdagen den 13 april det omstridda ”Väsjö stad”. Vi kan nu avslöja:

  1. Kommunen avskaffar strandskydd för att kunna sälja egen mark för 1 miljard.
  2. Kommunen bryter skriftligt avtal med villaägare, där kommunen mot betalning lovat att bygga och driva vägarna inom föreningens område för ”all framtid”.
  3. Kommunen flyttar genomfartsled in på villaägares tomter för att kommunen ska kunna exploatera egen mark.

Väsjöområdet i Sollentuna är ett idylliskt sommarstugeområde med sjöar, skogar, skidbacke och sportfält för rekreation och idrott. Kommunen ser det som ett viktigt exploateringsområde och har höjt antalet planerade bostäder från 1500 till 2800. Tyvärr på bekostnad av strandskydd, villaägare och sportfältets många motionärer.

Avsändare:
Väsjöalternativet  www.vasjo.se
Naturskyddsföreningen
Edsängens villaägareförening
Väsjöns tomtägarförening www.vasjon.se
Sollentunapartiet
Törnskogens Villaägareförening
Solängens Samfälligheter

1. Kommunen avskaffar strandskydd för att kunna sälja egen mark för 1 miljard.

I kommunens planförslag ska strandskyddsområdet för Väsjön i Sollentuna helt tas bort och nya flervåningshus byggas helt nära strandkanten runt en stor del av sjön. Dessutom vill kommunen kraftigt begränsa strandskyddet för de två andra sjöarna Snuggan och Fjäturen som också starkt berörs av den planerade hårda exploateringen av Väsjöområdet.

– Vi har självklart överklagat kommunens planer, säger Herbert Henkel på Naturskyddsföreningen.

Kommunen har ökat antalet planerade bostäder från 1500 (samråd maj 2005) till 2800 trots stora protester från boende i området.

Orsaken till att kommunen vill avskaffa strandskydden är att de då har möjlighet att sälja marken. Kommunens siffror visar att de förväntar sig intäkter på försäljning av mark på en miljard kronor.

Naturskyddsföreningen skriver att planerna strider mot:

  • Kommunens översiktsplan
  • Riksdagens miljömål
  • Bevarande av natursamband i de Gröna Kilarna
  • Strandskyddets ändamål

Naturskyddsföreningen yrkar på att strandskydden bevaras för att tillgodose strandskyddets syften enligt Miljöbalken (1998:808), 7 kapitlet 13-14§§ (”att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet”)

Dessutom planerar kommunen vägar, parkeringar och höghus på Edsbergs sportfält, vilket upprör boende i området. Problemet är dock ännu större än så. Kommunen frångår nämligen sin gällande översiktsplan(1) för Väsjöområdet (från 1998 aktualitetsförklarad 2002).

– Riktlinjerna antagna i nu gällande översiktsplan säger att endast bostadsbebyggelse som kretsloppsanpassas lokalt får tillkomma. Några siffror för hur många det handlar om presenteras inte, men från kommunen har man tidigare gjort en uppskattning om att det rör sig om maximalt 400 bostäder. Hur man tolkat in Väsjöstaden med 2800 bostäder i detta förstår jag inte, säger Linnea Wetterberg, boende i Södersätra.

Kommunen följer inte heller sina lokaliseringsmål:
– Nya bostäder skall i första hand lokaliseras till kommunens centrala och södra stationssamhällen, dvs i goda kollektivtrafiklägen som minimerar biltransporter. (citat från översiktsplanen)

2. Kommunen bryter skriftligt avtal med villaägare, där kommunen mot betalning lovat att underhålla och bygga vägar för ”all framtid”.

Onsdag den 13 april klubbar Sollentuna kommun de första delarna av den omstridda Väsjöstaden. De boende är upprörda.

– Nu är det krig, säger Mikael Wiberg, ordförande i Väsjöns tomtägarförening och aktiv i protestgruppen Väsjöalternativet. Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter, säger Mikael Wiberg.

Kommunen bryter nämligen ett skriftligt avtal med villaägare, där kommunen övertagit ansvaret för ”väghållning” (anläggning av ny väg, omläggning av väg i ny sträckning, ombyggnad av väg samt drift av väg enl. väglagen 4§ och 10§) för ”all framtid”(2). Istället vill kommunen att de boende ska betala väg och VA-avgifter på 500 000:-(3) för en normal tomt i området.

– Det känns inte seriöst. Först förnekade kommunen att avtalet överhuvudtaget existerade. Sedan hävdade de att avtalet inte gällde, säger Mikael Wiberg

Kommunen vägrar lämna ut gatukostnadsutredningen och hänvisar till att det är arbetsmaterial.

– Hur kan gatukostnaderna bli så ofantligt höga jämfört med jämförbara områden? Detta måste utredas bättre. Vi kan inte heller förväntas bekosta kommunens genomfartsled, Frestavägen. För att inte tala om kommunens planer på kajer kring Väsjön som vi inte vill ha, säger Mikael Wiberg.

Kommunens öppna beräkningar visar på ett förväntat överskott på 287 miljoner som kommunen inte planerar att återinvestera i projektet. Enligt Plan och Bygglagen skall gatukostnaderna grundas på skälig och rättvis grund. Dessutom får endast kostnader som är till för fastighetens funktion tas ut i gatukostnader enligt lagstiftningen. Den bristfälliga utredning(4) kommunen bistått oss med visar att kostnaderna inte är grundade på skälig och rättvis grund, och att man tar ut kostnader för sådant som inte krävs för våra fastigheters funktion.

– Det finns stora brister och mörker i utredningen som visar på kommunens okunskaper i gällande lagstiftning. Det är trist att sådant förekommer i vår kommun, säger Linnea Wetterberg, boende i Södersätra.

Anders Hallmén, planeringschef på Sollentuna kommun, har i tidigare skriftlig korrespondens(5) hänvisat till andra områden där vägkostnaderna legat på 70 – 100 000 för en tomt på 1400kvm. När villaägare upprörs över de höga avgifterna svarar politikern Thomas Ardenfors (M) att kommunen ska vara generösa med uppskov. De boende förstår inte det generösa i erbjudandet.

– Kommunen kommer vad vi förstår att erbjuda en 10 årig amortering till referensränta + 2% för de som har svårt att skaka fram halvannan miljon inom 60 dagar. Betänk att detta skulle innebära ca 4.700:-(6) i initialt ökad bruttomånadskostnad vid en låg referensränta om 2%. Betänk vidare att VA-relaterade kostnader, avstyckningskostnader, ev. fjärrvärmeanslutning etc. gör att det är betydligt mer, säger Mikael Wiberg.

Som bakgrund kan nämnas att ca 90% av Sveriges kommuner inte tar ut någon vägavgift alls, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Men Sollentuna kommun är inte ensam om att ta ut gatukostnader av fastighetsägare, även om kostnaderna sällan eller aldrig blir så höga som för Väsjöborna. Enligt ett examensarbete från KTH 2007 är det i första hand kommuner runt storstäderna som kräver småhusägare på ersättning.

3. Kommunen flyttar väg in på villaägares tomter för att kunna exploatera egen mark. Kommunen anger geotekniska skäl som orsak, vilket visat sig falskt.

Kommunen har angivit att Frestavägen, av geotekniska skäl, måste flyttas för att en kostnadseffektiv breddning till 17-18 meter skall vara möjlig. Flytten av vägen sker på bekostnad av villaägares tomter som delvis exproprieras eller drabbas av en väg inpå knuten.

– Det verkliga skälet är inte geotekniska skäl utan att kommunen vill frilägga och sälja sin egen mark kring sjön, säger Otto Runmark, boende vid sjön.

I den utredning(7) av WSP Samhällsbyggnad, som kommunen beställt, finns ingenting som stödjer kommunens slutsats om att vägen måste flyttas vid sjön.

– Utredningens slutsats handlar om en plats långt söder om sjön, där ett träskområde fördyrar vägdragningen. Jag förstår inte hur man kan ha det som förklaring till att flytta vägen vid sjön, säger Niklas Ladberg, boende i området.

Är det lagligt att kommunen på detta sätt utökar och höjer värdet på sin egen exploaterbara mark genom att, helt i onödan, expropriera privat mark? Extra magstarkt blir det när det sker under falska förespeglingar.

– Kommunen vill lägga vägen utmed min tomt och bygga flerfamiljshus mellan mig och sjön. Det är en skandal, säger Otto Runmark.

Kontaktlista:

Väsjöalternativet www.vasjo.se
Mikael Wiberg, micke.wiberg@gmail.com,  Telefon: 073 9923371

Naturskyddsföreningen
Herbert Henkel, herberthenkel@telia.com, Telefon: 08 750 01 55

Edsängens villaägareförening
Ola Bogren, edsangen@gmail.com, Telefon: 070-797 38 57

Väsjöns tomtägarförening www.vasjon.se
Mikael Wiberg, micke.wiberg@gmail.com, Telefon: 073 9923371

Sollentunapartiet
Ingwar Åhman-Eklund, ingwar.ahman-eklund@sollentuna.se , Telefon: 073-915 16 43

Törnskogens Villaägareförening
Kjell-Åke Henriksson, kjell-ake.henriksson@minmail.st 08-782 85 52

Solen och Solvärmes Kvarterssamfälligheter
Ewa Hellström-Boström, ewa@alpinaforlaget.se, Telefon: 070 756 0402

Villaägare Södersätra:
Linnea Wetterberg, linnea.wetterberg@dessi.nu Telefon: 070-716 84 61

Villaägare Törnskogen:
Otto Runmark, otto.se@telia.com Telefon: 0705-31 40 01

Villaägare Törnskogen:
Denise Lagercrantz, denise@mullingstorp.com Telefon: 073-966 22 30

Villaägare Törnskogen:
Eva och Niklas Ladberg
Eva.Ladberg@svenskablastjarnan.se Telefon: 0704-560 360
niklas@ladberg.com Telefon: 070-471 10 10


1) SAMMANFATTNING

2) Avtal mellan Väsjö tomtägareförening och Sollentuna kommun

3) Kommunen kräver att villaägarna betalar 1,0 andel för den del av tomten med befintligt hus, och 1,5 andel för avstyckningsrätter. För husägare med > 1400 m2 tomt blir det alltså (1 + 1,5) x 161´ = 403´ Är tomten större än 2100 m2 och kommunen bedömer att den skall delas i 3 nya blir det alltså (1 + 1,5 + 1,5) x 161´ = 644´ o.s.v. Därtill kommer V/A avgiften med ca 100 000:- per anslutning.

4) Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

5) Kommunala kostnader och avgifter i samband med förtätning Inklusive VA-avgifter skulle kostnaden alltså bli mindre än hälften jämfört med aktuellt förslag.

6) 403´på 10 år blir ca 3.350/mån i amortering, 4% ränta ger ca 1350/mån i räntekostnad första året => 4.700 kr/mån.

7) ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLANESKEDET Planeringsunderlag uppdragnr 10083387/10088939 utförd av WSP Samhällsbyggnad Geoavdelningen för att undersöka de geotekniska förutsättningarna för en flytt och breddning av Frestavägen.

Sjöstad blir av trots protester

"Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter", säger Mikael Wiberg. Foto: Pekka
"Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter", säger Mikael Wiberg. Foto: Pekka Pääkkö.

Nu klubbas den nya sjöstaden  – Storbråk väntar om kommunen kör över grannarna

 Imorgon klubbar kommunstyrelsen de första delarna av Väsjöstaden. Trots kritiken.
– Nu är det krig, säger Mikael Wiberg som leder protestgruppen Väsjöalternativet.

Två detaljplaner och det kontroversiella gatukostnadsförslaget antogs förra veckan av kommunstyrelsens utskott för exploateringsfrågor. Därmed kan även kommunstyrelsen väntas godkänna dem när man sammanträder imorgon, onsdag. Men det är fullmäktige som beslutar, den 13 april.

Byggplanerna är i stort sett identiska med de som var utställda i höstas.
– Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter, säger Mikael Wiberg ordförande i Väsjö tomtägarförening och aktiv i protestgruppen Väsjöalternativet.

2800 nya bostäderär alldeles för mycket, tycker han.
– Det är nästan lika stort som Edsberg, säger han.

Hälften vore en mer lagom storlek på den nya stadsdelen.
– Det finns stora brister och rena felaktigheter i kommunens utredning, säger Linnea Wetterberg som också bor i Södersätra och sitter i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Men Thomas Ardenfors (M) som är ordförande i utskottet säger att han litar på tjänstemännen. Och han kan inte tänka sig att minska storleken på den nya stadsdelen.

– Väsjöområdet är det sista storaområdet i Sollentuna kommun som vi kommer att kunna bebygga. Det här blir ett av de mest attraktiva områdena i hela länet.
Du går ut genom dörren och har trolsk skog runt hörnet, säger han.
– Vi harunder sex-sju år arbetat fram ett förslag i nära samarbete med bland annat Naturskyddsföreningen. Nu har föreningens nyastyrelse kraftfullt motsatt sig planerna. Det är tråkigt, men vi känner att vi har vägt in viktiga åsikter.
De styrande politikerna är angelägna om att komma igång.
– Dels finns det ett tryck från det gamla sommarstugeområdet att få kommunalt vatten och få stycka av tomterna, dels är inflyttningstrycket är enormt, säger Thomas Ardenfors.


Svar på kritiken mot bygget av nya Väsjöstaden

Protestgruppens kritik mot utredningen och ansvarige politikern Thomas Ardenfors (M) svar:
Sportfältet blir förstört.
– Det stämmer inte, men vi har lyssnat på kritiken och förslaget ska arbetas om.

I utredningen påstås att Väsjön övergöds av grannarnas utsläpp, men de bor nedströms från sjön.
– Jag kan inte svara på just den detaljen, men vi litar naturligtvis på utredningen.

Varför fick Ragnsells, med egna intressen i området, göra miljökonsekvensbeskrivningen?
– Tjänstemännen säger de sig vara trygga med att den. Vi litar på det.

Hur kan det vara rimligt att kräva 400 000 kronor i gatukostnader av de som bor där.
– Det är en väldigt nödvändig höjning av vägarnas standard. Vi har försökt kapa kostnaderna. Man kommer kunna ansöka om anstånd och betala den dag man flyttar eller styckar av tomten.

Varför redovisas inte hur man kommit fram till den summan?
– Vi kan inte visa alla detaljerna för vi är måna om att få bästa pris när arbetet ska upphandlas. Jag vet inte om vi kommer kunna redovisa det efteråt. men det skulle förvåna mig om inte det faller under offentlighetsprincipen.


Calle Godani
calle.godani@mitti.se
tel 550 550 89

Källa:  Mitt i Sollentuna, 5 april 2011

Tomtägare tvingas betala för vägbygge

Nya vägen kostar dem 400000 var
Foto: Paul Mohlin.

Boende i Södersätra måste betala för vägarna när Väsjöområdet byggs ut. Detta trots ett avtal som lägger ansvaret för vägarna på kommunen.

Nu tar tomtägarföreningen strid mot kravet.

Väsjö tomtägarförenig har protesterat mot Sollentuna kommuns planer på att de boende ska stå för hälften av gatukostnaderna när Väsjöområdet byggs ut.  Medlemmarna i föreningen anser att det strider mot det vägavtal som föreningen slöt med kommunen 1973.

Enligt avtalet skulle kommunen ta över ansvaret för väghållningen i Södersätraområdet för all framtid. Men kommunens jurister tycker inte att avtalet gäller eftersom det nu handlar om ett helt nytt vägnät. Att det gäller samma område spelar ingen roll.

Efter protesterna från de boende lät kommunledningen en oberoende jurist granska ärendet. Och kommunen får nu medhåll.

Juristen Magnus Josefsson, vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, konstaterar i sitt utlåtande att även om det inte står i klartext vad ”väghållningen” består av, så bedömer han att vägavtalet från 1973 handlar om drift och underhåll.

För medlemmarna i Väsjö tomtägarförening innebär de nya vägarna en kostnad på runt 400000 kronor var. Ordförande Mikael Wiberg tycker att Sollentuna kommun  begår ett avtalsbrott.

– Det är ett maktmissbruk att riva ingångna avtal och luta sig mot PBL. Det  här blir en förtroendefråga om man ska våga ingå avtal med kommunen, säger han.

Mikael Wiberg ska nu diskutera med övriga i föreningen hur de ska gå vidare med ärendet i domstol.

Sollentuna kommun har även fått synpunkter från många andra kommuninvånare om utbyggnaden av Väsjöområdet.

Enligt ordförande i kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott, Lennart Gabrielsson (FP), handlar det framförallt om tre frågor: Edsbergs sportfält, som ska bli mindre, vägförbindelsen mellan Våsjön och Edsberg, som många är oroliga ska förvandlas till en trafikerad genomfartled, och finansieringsfrågan.

– Det är ett misslyckande att vi inte har fångat upp alla de här frågorna. Vad vi gör nu är att ta tillbaka initiativet. Alla behöver inte tycka lika, men vi vill åtminstone att man ska ha alla fakta klara för sig, säger Lennart Gabrielsson (FP).

Tanken var att detaljplanen för Väsjöområdet skulle klubbas på kommunfullmäktiges möte den här månaden. Men kommunledningen vill nu gå igenom materialet igen för att försäkra sig om att allt blir rätt.

– Det finns inte på kartan att vi inte ska genomföra projektet, men det är ett omfattande material. Om inget oförutsett händer gissar jag att vi fattar beslut i december, säger Lennart Gabrielsson.

Marie Bergström
marie.bergstrom@mitti.se

Källa: Mitt i Sollentuna, 5 oktober 2010

Interpellation från Sollentunapartiet rörande gatukostnaderna för Väsjöområdet

 

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till ordförande i Plan och Fastighetsutskottet, kommunalrådet Lennart Gabrielsson, Folkpartiet rörande gatukostnaderna för Väsjöområdet. 

Ladda ner PDF-fil (61,2kB)

Bakgrund

När initialt samråd togs med de boende i Södersätra för att diskutera den nu aktuella utbyggnaden av Väsjöområdet, vilket primärt var drivet av behovet att lösa Vatten och Avlopps?-ågan (pga den ökande miljöbelastningen) för det allt mer förtätade före detta sommarstugeområdet, angavs i samrådsförslag 1 formuleringen ”försiktig förtätning av området med bibehållen karaktär”.

Att detta samrådsförslag, som uppskattades av de boende, nu övergått till att bli en förtätning i storlek med ett nytt Edsberg (som för närvarande har 8 850 inv) inom Väsjöområdet (2800 bostäder, 6 – 8000 boende) uppfattas av ?ertal av de i området boende som synnerligen bedrägligt.

Till detta kommer att Allianspartierna nu föreslagit att merparten (!?) av investeringen skall bäras av fastighetsägarna i området som ”i och med utbyggnaden av området får höjda värden på sina fastigheter”.

Väsjö tomtägarförening överlät 1973 väghållningen i Södersätraområdet till kommunen i ett avtal för all framtid.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till dig i din egenskap av ordförande i Plan och Fastighetsutskottet och kommunalråd med ansvar för planfrågor:

Fråga 1:

– På vilken faktagrund baserar man påståendet om de höjda värdena på fastigheterna?

Statistiska fakta visar ju att en normalfastighet i området med tomt på ca 1600 m2 de senaste åren sålts för mellan 2,8 och 3,2 mkr, och efter en avstyckning dnnia ursprungliga tomt skulle betinga ett marknadsvärde av 2 X 1,8 rnkr – inklusive vägavgi? på 400 kkr. Det skulle m.a.o. som bäst innebära ett nollsummespel för fastighetsägarna, som då dessutom tvingas flytta från sina fastigheter.

Fråga 2:

– Vilket lagstöd åberopar man för ett uttag av gatukostnader i denna storleksordning (ca 400 kkr för en normalfastighet) när PBL statuerar ”skälig och rättvis grund” och motsvarande gatukostnader för ett mycket snarlikt, nyplanerat område i Täby kommun, Lövbrunna, kostar de boende ca 115 kkr för motsvarande tomtstorlek?

Fråga 3:

– Under planläggningsarbetet, vilken hänsyn är taget till vägöverlåtelseavtalet från 1973 mellan kommunen och Väsjö tomtägarförening, där det svart på vitt framgår att kommunen övertar ansvaret för väghållning inom föreningens område för all framtid?

Väsjö tomtägarförening avser bestrida detta kontraktsbrott, i händelse det begås, och hävdar att de har ett juridiskt vägledande HD-domslut från 1993 som stöder deras sak.

Fråga 4:

– Anser Du dig att moraliskt kunna försvara att man bryter ingångna avtal med hänvisning till PBL och förutom att riskera kommunens ”varumärke”, därmed också riskera att ställa en principiellt viktigt fråga om kommunens trovärdighet i avtalsfrågor på sin spets?

Frågan kommer av de boende att drivas i domstol, ytterst till EU-domstolen, om fullmäktige beslutar att bryta det ingångna avtalet. Detta kommer säkerligen att bli mycket uppmärksammat i ett ?ertal media och ta lång tid.

Sollentuna den 22 september 2010

Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet