Bevara våtmarkerna i Törnskogsmossen och tallskogen i Silverdal

Törnskogsmossen
Så här vackert och fridfullt är det i södra Törnskogsmossen.

Törnskogsmossen och tallskogen i Silverdal – två unika grönområden hotade av bebyggelse.

I Moderaternas och Folkpartiets Sollentuna lever även de mest skyddsvärda grönområdena farligt. Sollentunas kommun ledning visar tydligt att man inte drar sig för att skövla unika naturmarker oavsett vilka natur och miljövärden som går förlorade.

Törnskogsmossen med angränsande våtmark är en nyckelbiotop, med ett antal rödlistade(unika) växt- och djurarter och med stort skyddsvärde i anslutning till ett kommande naturreservat samt med ett unikt intakt hydrologiskt system, som oåterkalleligen skulle skadas av den planerade byggnationen om denna förverkligas. Villaägareföreningen ska nu genomföra en naturinventering för att ta fram ytterligare fakta om områdets skyddsvärde.

Själva mossen ska bli naturreservat, men den mycket känsliga randzonen med ett skyddsvärt alkärr hotas av exploatering. När Lennart Gabrielsson, FP säger att man inte vill bygga i Tömskogsmossen så räknar han bort Alkärret och randzonen. Där kan han tänka sig att bygga.

Det finns ingen logik i att bebygga randzonen till Tömskogsmossen, en av de mest känsliga delarna i Tömskogen, när den återstående naturen i området blir naturreservat. Samma sak gäller hällmarkerna söder om dagiset. Men Alliansen vill inte skona natur- och miljövärdena utan vill till varje pris bebygga områdena. HSB vill bebygga området och anser sig kunna bygga var som helst utan att ta någon som helst hänsyn till naturmiljövärdena.

I Silverdal skulle en stor del av de värdefulla raka fina tallarna inom kvarteret Munderingen fållas om de aktuella bebyggelsepianerna i den detaljplan som nu är utställd skulle f6rverkligas. Invånarna i Silverdal och Tegelhagen skulle förlora en del av den fina skogsmarken mellan de två stadsdelarna. Den rödlistade arten Svartpälsbiet skulle komma att förlora sin födosökplats. Området omfattas dessutom av strandskydd som påverkas.

Både Förbundet För Ekoparken och Tegelhagsskogens vänner protesterar mot planerna. Man kräver att detta område skall ingå i ett nytt naturreservat för skogen. FFE betonar att mot bakgrund av Sollentunas alla tidigare ingrepp i denna buffertzon, som är en mycket viktig spridningsväg för nationalstadsparken, är exploaterings förslaget ytterst allvarligt. För att spridningsvägen från Tegelhagsskogen norrifrån in till Ulriksdal i nationalstadsparken inte helt och hållet ska täppas till får denna exploatering inte komma till stånd.

Sollentunapartiet kräver att båda dessa naturområden ska bevaras orörda eftersom de har stort skyddsvärde och ger oss Sollentunabor rika naturupplevelser.Bygg istället nya bostäder nära pendeltågsstationerna.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande i Sollentunapartiet

Källa : Sollendaren nr 67 2010,  årgång 37 – Sollentunapartiets tidning