Stoppa kommunalt maktmissbruk – Mikael Wiberg om KOMMUNAL KLEPTOKRATI

Mikael Wiberg

Mikael Wiberg, som leder protestgruppen Väsjöalternativet, skriver en artikel i Newsmill.se om Kommunal kleptokrati.

Mikael Wiberg är boende i Väsjö-området. Är en vanlig medborgare som börjar bli rejält trött på att bli skinnad av alla som girigt ser en möjlighet att berika sig. Vill se ett slut på energibolagens ohämmade framfart, på den växande kommunala kleptokratin och gärna på orättvisor och maktmissbruk i allmänhet.

”Sollentunas kommuntjänstemän avser i dagarna att föreslå kommunfullmäktige att besluta om exploatering av Väsjöområdet, ett idylliskt gammalt frilufts- och sommarstugeområde från 1930-talet med ett 100-tal bofasta. Vatten och avloppsfrågan har tidigare hindrat utbyggnad av området. Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet har dock diskuterats ända sedan 1960-talet, men har gång efter annan lagts på is då det visat sig förhållandevis kostsamt att genomföra. För att få ekonomi i projektet har kommunen denna gång planerat att begåva området med 2800 nya bostäder (!) Förutom stora förstörda naturvärden blir en sådan storsatsning naturligtvis extremt kostsam och kräver omfattande infrastrukturella satsningar. I dagsläget uppskattas investeringsbehovet till svindlande 1400 miljoner kr, och det är lite mer än vad kommunen har tillgängligt i kassakistorna.” …

Läs mer här

Startklart för Väsjöbacken – Idag klubbas planerna för den nya backen för snowboardåkare.

Andrée Österblom och Douglas Jeleborg giädjs åt att det satsas på Väsjöbackens snowboardåkare. Foto: Sara Holmgren.

Norra Stockholms populäraste skidbacke ska bli bäst. I kommunfullmäktige är man överens över blockgränsen om att skjuta till 10 miljoner kronor för att bland annat anlägga en park för snowboardåkarna i Väsjöbacken.

I morgon fattas beslutet.

De båda Sollentunaborna Douglas Jeleborg och Andrée Österblom spenderar många timmar i Väsjöbacken om vintrarna. Både som snowboardtränare för Sollentuna slalomklubb och på fritiden.

-I dag finns det bara ett hopp ibacken och när det är mycket folk här, ja då går tiden mest åt att sitta och vänta, berättar Andrée.
– Det är kul att det satsas på detta, speciellt eftersom snowboarden börjar bli populär igen. När vi har nybörjarträning är det folk i alla åldrar som vill prova på, säger Douglas.

Sollentuna kommun satsar nu 10 miljoner kronor på att förbättra sin skidbacke.
– Den behöver byggas ut och moderniseras för att möta anstormningen av besökare. Detta är en prioritering vi gjort och som känns viktig. Det är inget kontroversiellt beslut, det råder enighet bland politikerna, säger kultur- och fritidsnämndens vice ordförande, Gunnar Bergqvist (FP).

Att beslutet är enhälligt bekräftas av nämndens andra vice ordförande Tanja Bojovic (S).

-På det stora hela är vi överrens, säger hon.

Målet är bättre tillgänglighet och på kultur- och fritidsförvaltningen finns en plan för att dela upp backen mellan olika intressenter. Den största förändringen är en så kallad “fun park” med olika typer av hopp och rails för snowboard- och freestyleåkare.

-Vi tänker skapa ett landskap i östra delen av backen där de kan få åka för sig själva. Då stör de inte övriga åkare och får vara i fred, säger förvaltningschefen Kjell Lauri.

Den planerade fun-parken innefattar ett område stort som en fotbollsplan. Området är idag skogbeväxt och arbetet med att forma landskapet kommer ta tid.
– Realistiskt sett lär parken stå klar först vintern 2013-2014, säger Kjell Lauri.
Planer ?nns också för en ny parkering i den sydöstra delen av backen. Där kommer det att finnas utrymme för 350 nya parkeringsplatser.
– Den be?ntliga parkeringen fungerar bra men blir snabbt full.
Planer på utbyggnad av Väsjöstaden kan dock ta bort ytan, men det blir en senare fråga för oss, säger Kjell Lauri vidare.

Kommunens planer för området oroar dock Väsjöbor.
– Om bostäder byggs på parkeringen, vart ska bilarna då ta vägen? Det kommer att bli en farlig tra?ksituation om de ska köra runt i bostadsområdena för att hitta parkeringar. Här är redan fullt, säger Micke Wiberg från Väsjögruppen.

Arbetet med utvecklingen av Väsjöbacken är fortfarande i projekteringstadiet.
-Vi håller på med ett förfrågningsunderlag för upphandling, säger Kjell Laurie.

Tobias Sahlén
tobias.sahlen@mitti.se
tel 550 550 75

Källa: Mitt i Sollentuna, 12 april 2011

Detaljplaner för Väsjöområdet skjuts upp – framgång för SP

Sportfältet

Vid PFU,s möte i går beslöt utskottet att ta ut alla Väsjöplaner ut dagordningen   för att gå igenom dem på nytt. Bland annat vill man nu se över parkeringen till   Väsjötoppen, trafiken mellan Väsjön och Edsberg och att göra större delen av  sportfältet till park.   Samt gatukostnader och kajer runt Väsjön.

Detta är en stor framgång för Sollentunapartiet med vår huvudfråga i valet – även om det ännu inte är  klart hur de slutliga besluten blir. Utan SP hade man klubbat en väg över fältet nu i höst!

Nu finns det stora chanser att fältet blir räddat och att de boende slipper genomfratstrafik  på Ribbings väg.

Pressmeddelande från Sollentuna kommun:
Detaljplaner för Väsjöområdet skjuts upp Kommunstyrelses plan- och fastighetsutskott beslutade den 6 december att senarelägga antagandebeslutet om de två första detaljplanerna för Väsjöområdet, Södersätra och Kastellgården samt Väsjön mellersta.
 
Enligt det tidigare tidsschemat skulle kommunfullmäktige besluta om antagande den 15 december.
– Det är ett stort projekt och alla delar har ännu inte riktigt fallit på plats. Det handlar om exploateringsavtal med stora bygg- och fastighetsföretag som ännu inte är helt färdigförhandlade. För att inte riskera att belasta skattebetalarna eller mindre fastighetsägare med ökade kostnader skjuter vi på besluten till någon gång under det första halvåret 2011, säger plan- och fastighetsutskottets ordförande, kommunalrådet Lennart Gabrielsson (FP).

Utskottet beslutade även om att komplettera direktiven till kommunledningskontoret för kommande etapper av planläggningen.
– Vi behöver bland annat titta på alternativa lösningar för utvecklingen av Edsbergs idrottsområde och förbindelserna för trafiken mellan Edsberg och Väsjöområdet samt att kommunicera detta på ett bra sätt, säger Gabrielsson.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande
Sollentunapartiet

Bevara strandlinjen när Väsjöområdet bebyggs

Väsjön

Att det är attraktivt att bosätta sig i Sollentuna kommun beror inte minst på att det är nära till stora naturområden. Den utbyggnad av bostäder som är nödvändig borde därför ske med målsättningen att så långt möjligt bevara befintliga stadsdelars gröna karaktär liksom unika ”grön-blåa stråk” av samman hängande sjö- och skogsområden.

Det är helt enkelt det samhällsekonomiskt optimala sättet för Sollentuna kommun att växa. Utifrån den målsättningen tyckerjag att planerna för utbyggnad runt Väsjön är närmast ett skräckexempel på hur det kan gå när ett krasst och kortsiktigt bostadsbyggarintresse tar överhanden.

l stället för att bevara strandlinjen från bebyggelse, till gagn för både djurliv liksom för friluftsliv, innebär planen att bygga kajer ut i sjön! l stället för att söka bevara Edsbergs lugna boendemiljö innebär planen att en bro för obegränsad genomfart av bilar ska dras upp till Ribbings väg!

Kära beslutsfattare i Sollentuna kommun, det finns fortfarande möjlighet för er att ändra er och fatta ett beslut om utbyggnad runt Väsjön som präglas av en långsiktigt god omsorg om existerande och kommande invånare i Sollentuna, vare sig tillhör människa-, djur- eller växtsläktet.
Ta den chansen!

Jerher Forssell, Edsberg

Källa: Mitt i Sollentuna, 16 november 2010

Naturskyddsföreningens strandskyddsmanifestation i Silverdal

Väsjön

Den 14 november kl 18:00 arrangerar ett antal lokala Naturskyddsföreningar och dess länsförbund i Stockholms län en manifestation för strandskyddet. I Sollentuna sker strandskyddsmanifestationen i Silverdal (strax öster om Silverdalsvägen 146).

Naturskyddsföreningen i Sollentuna har överklagat två beslut av Länsstyrelsen om upphävande av strandskydd: Vid Edsviken i Sllverdal och vid Väsjön i Södersätra. Strandskyddszonen är idag 300 m utmed Edsvikens obebyggda stränder och 100 m utmed Väsjön. Naturskyddsföreningen  anser att det är viktigare att strandskyddets intentioner enligt miljöbalken uppfylls än att strandskyddszonen bebyggs med småhus eller utformas som en kaj.

I Miljöbalken  slås fast att:

 • Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemanrättslig tillgång  till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och  i vatten.
 • I ett strandskyddat område får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växträter.
 • Ett värnande av strandskyddet medverkar också till uppfyllande av flera av de av riksdagen antagna miljömålen.

I bada fallen har områdena viktiga funktioner som natursamband och spridningskorridorer (gröna kilar) mellan återstående naturmarker och det ?nns alternativa möjligheter till exploatering utan att behöva inkräkta på det existerande strandskyddet på det sätt som föreslagits

Sollentuna 2010-11-05
Herbert Henkel
Ordf. Naturskyddsföreningen i Sollentuna

Tomtägare tvingas betala för vägbygge

Nya vägen kostar dem 400000 var
Foto: Paul Mohlin.

Boende i Södersätra måste betala för vägarna när Väsjöområdet byggs ut. Detta trots ett avtal som lägger ansvaret för vägarna på kommunen.

Nu tar tomtägarföreningen strid mot kravet.

Väsjö tomtägarförenig har protesterat mot Sollentuna kommuns planer på att de boende ska stå för hälften av gatukostnaderna när Väsjöområdet byggs ut.  Medlemmarna i föreningen anser att det strider mot det vägavtal som föreningen slöt med kommunen 1973.

Enligt avtalet skulle kommunen ta över ansvaret för väghållningen i Södersätraområdet för all framtid. Men kommunens jurister tycker inte att avtalet gäller eftersom det nu handlar om ett helt nytt vägnät. Att det gäller samma område spelar ingen roll.

Efter protesterna från de boende lät kommunledningen en oberoende jurist granska ärendet. Och kommunen får nu medhåll.

Juristen Magnus Josefsson, vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, konstaterar i sitt utlåtande att även om det inte står i klartext vad ”väghållningen” består av, så bedömer han att vägavtalet från 1973 handlar om drift och underhåll.

För medlemmarna i Väsjö tomtägarförening innebär de nya vägarna en kostnad på runt 400000 kronor var. Ordförande Mikael Wiberg tycker att Sollentuna kommun  begår ett avtalsbrott.

– Det är ett maktmissbruk att riva ingångna avtal och luta sig mot PBL. Det  här blir en förtroendefråga om man ska våga ingå avtal med kommunen, säger han.

Mikael Wiberg ska nu diskutera med övriga i föreningen hur de ska gå vidare med ärendet i domstol.

Sollentuna kommun har även fått synpunkter från många andra kommuninvånare om utbyggnaden av Väsjöområdet.

Enligt ordförande i kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott, Lennart Gabrielsson (FP), handlar det framförallt om tre frågor: Edsbergs sportfält, som ska bli mindre, vägförbindelsen mellan Våsjön och Edsberg, som många är oroliga ska förvandlas till en trafikerad genomfartled, och finansieringsfrågan.

– Det är ett misslyckande att vi inte har fångat upp alla de här frågorna. Vad vi gör nu är att ta tillbaka initiativet. Alla behöver inte tycka lika, men vi vill åtminstone att man ska ha alla fakta klara för sig, säger Lennart Gabrielsson (FP).

Tanken var att detaljplanen för Väsjöområdet skulle klubbas på kommunfullmäktiges möte den här månaden. Men kommunledningen vill nu gå igenom materialet igen för att försäkra sig om att allt blir rätt.

– Det finns inte på kartan att vi inte ska genomföra projektet, men det är ett omfattande material. Om inget oförutsett händer gissar jag att vi fattar beslut i december, säger Lennart Gabrielsson.

Marie Bergström
marie.bergstrom@mitti.se

Källa: Mitt i Sollentuna, 5 oktober 2010

Nya vägen kostar Södersätraborna 400000 var

När Sollentuna kommun bygger ut Väsjöområdet tvingas Södersätraborna stå för vägkostnaden.

Mikael Wiberg och Enevold Schröder tycker att Södersätraborna förväntas betala för områden de inte har nytta av.
Mikael Wiberg och Enevold Schröder tycker att Södersätraborna förväntas betala för områden de inte har nytta av. FOTO PAUL MOHLIN.

Sollentuna kommun vill asfaltera vägarna och bygga en kaj i Väsjöområdet. Hälften av notan för kostnaderna tänker kommunen, trots protester, skicka till de som bor i Södersätra. Fastighetsägarna kan tvingas betala 400 000 kronor var.Trots ett vägavtal om att ansvaret ligger på kommunen.

 • Utbyggnaden av Väsjöområdet ska ge 2 800 nya bostäder.
 • Enligt plan- och bygglagen har kommuner rätt att ta ut kostnader från fastighetsägare för förbättringar av exempelvis gator men även för allmänna platser.
 • Villkoret är att fastigheterna har behov och nytta av förbättringarna.
  KÄLLA: SOLLENTUNA KOMMUN

Ljudet från en borrmaskin letar sig fram mellan träden till Våsjö tomtägarförenings dansbana. Mannen vid borren undersöker om det kommer att krävas sprängning då det så småningom blir dags att lägga avlopps- och vattenledningar i området.
Och det är lika bra att de som bor där vänjer sjg vid ljudet av maskiner. För när kommunen snart ska skapa 2800 nya bostäder, genom utbyggnaden av Väsjöområdet, krävs bland annat nya vägar.
I Södersätra är en del boende positiva till projektet medan andra helst hade sett att det förblir som det är. En sak är de boende dock överens om – vägavgifterna.
När grusvägarna förvandlas till asfalt vill kommunen nämligen lägga halva notan på de boende. Och det har väckt protester.
– Jag måste betala en halv miljon för att bo kvar där jag bor. Jag blir arg när någon kommer och kräver att jag ska betala för något jag varken beställt eller vill ha, säger ordföranden i Väsjö tomtägarförening, Mikael Wiberg.
Fastighetsägarna i Södersätra kommer att få betala olika mycket beroende på tomtstorleken.
– De flesta har tomter på 1 500-1800 kvadratmeter och då blir det en kostnad på runt 400000, säger Mikael Wiberg.

Förutom vägar kommer pengarna att gå till en brygga och en kajanläggning vid Väsjön. Kommunen motiverar kostnaden med att de boende får en värdeökning och möjlighet att sälja en del av tomten. Men enligt Mikael Wiberg skulle en försäljning av halva tomten inte alltid löna sig, eftersom många har husen mitt på tomten och då skulle tvingas riva.
Enligt plan- och bygglagen har kommuner rätt att ta betalt av fastighetsägare för att förbättra gator, naturområden och andra allmänna platser. Men Våsjö tomtägarförening har ett vägavtal med kommunen, daterat år 1973. I det framgår tydligt att Sollentuna kommun ska ansvara för väghållningen ”för all framtid”.

Ändå nämns inte avtalet i den gatukostnadsutredning som kommunledningen presenterade i början av aret.
– De har struntat högaktningsfullt i det. Det var vi som påtalade det då vi såg utredningen, säger Mikael Wiberg.
Enligt kommunfullmäktigeordförande Douglas Lithborn CM) gäller inte den skriftliga överenskommelsen längre.
– Vi har kommit fram till att vägavtalet inte är giltigt eftersom det handlar om ett nytt gatunät  som ska klara en av en helt annan volym, säger han.
Men är det inte konstigt med tanke på att det handlar om samma område?
– Det kan nån tycka, men avtalet  slöts utifrån den struktur som fanns då. Det här blir ju ett helt nytt gatunät än det som var 1973, säger Douglas Lithbom.
Mikael Wiberg avfärdar kommunledningens argument som nonsens.
– Faran i det är att det gäller alla som bor i hus. Om kommunen någon gång i framtiden ska bygga nya vägar så hamnar notan på dem som bor där.

Oberoende jurister ska nu granska ärendet och förhoppningsvis kommer resultatet före den 20 oktober. Då beslutar kommufullmäktige om detaljplanen.
Mikael Wiberg känner att förtroendet för Sollentuna kommun har dalat.
– Man kan inte bara bryta ett avtal. Frågan är nu om kommunen är en part som någon vågar teckna avtal med, säger han.

Marie Bergström
marie.bergstrom@mitti.se

Källa: Mitt i Sollentuna, 21 september 2010

Sjön Snuggan och Törnskogsmossen hotas av torrläggning

Snuggan
Sjön Snuggan. Foto från Naturskyddsföreningens bildarkiv.


Sjön Snuggan och Törnskogsmossen hotas av torrläggning p.g.a. Alliansens detaljplan.

Törnskogen är ett naturreservat. Där finns sjön Snuggan och Törnskogsmossen. På västra delen av Törnskogsmossen och vid dagiset Vittra Törnskogen vill Alliansen bygga.

Törnskogsmossen

Professor Gert Knutsson, Institutionen för mark- och vattenteknik , KTH, varnar för att detaljplanen för Törnskogen kommer att torrlägga sjön Snuggan och Törnskogsmossen, som naturreservatet har bildats för att skydda. Det beror på att ledningar för vatten och avlopp kommer att ligga lägre än vattennivån i Snuggan och Törnskogsmossen.

Via sprickor i berggrunden kommer Snuggan och Törnskogsmossen att gradvis dräneras på vatten och vattennivån sjunka.

Törnskogens Villaägareförening och Naturskyddsföreningen i Sollentuna har låtit göra undersökningar av detaljplaneområdet. Man har hittat:

 • tre utrotningshotade (rödlistade) växt- och djurarter
 • flera signalarter
 • många fridlysta arter

När Snuggan och Törnskogsmossen torkar ut, kommer alla unika fuktkrävande utrotningshotade arter att försvinna. Vid bebyggelsen av detaljplaneområdet, kommer även de utrotningshotade arterna där att försvinna.

Sollentunapartiet anser att detaljplanen måste skrotas nu, så att Törnskogsmossen och Snuggan räddas. När naturreservatet väl är förstört, är det för sent.

Inför kommunalvalet 2010 – Edssängens Villaägareförening ställer frågor om Väsjöområdet till våra politiker

Styrelsen för Edsängens Villaägareförening (VÄF) har sammanställt ett antal frågor till de partier som idag sitter i kommunfullmäktige i Sollentuna kommun. Edsängen är ett villa- och radhusområde beläget längs Frestavägen mellan Väsjön och Svensk Bilprovning. Villaägareföreningen omfattar medlemmar, representerade ett område från vattentornet på Tunberget till Väsjön, inkluderande delar av Solängen och Törnskogen. Edsängens VÄF är en förening kopplat till Villaägarnas Riksförbund.

Väsjöområdet
En omfattande exploateringsplan för Väsjön finns i kommunen. Ett flertal samråd har skett med boende, föreningar, myndigheter etc angående denna plan under ett antal år. I kommunens sammanställning av inkomna yttranden angående exploateringen vid Väsjön finner man hur boende i området förhåller sig till planen. Nedanstående frågor är direkt eller indirekt relaterade till Väsjöområdet.

Frågeställningar

Fråga: Idag kan boende i anslutning till Väsjön enkelt ta del av natur, miljö och friskvård. Detta utan att behöva använda bil eller andra färdmedel som påverkar miljön. Hur avser ert parti ta ställning till att bevara grön- och rekreationsområden då Väsjöstad etableras?

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

Byggnationen av Väsjöstaden tar stor hänsyn till miljön och naturen samt möjligheterna till friskvård och rekreation har permanentats då alliansen i Sollentuna beslutat att inrätta två naturreservat i området. Vid byggnationen höjs även standarden av befintlig miljö då vi restaurerar bl a Väsjön samt värnar den biologiska mångfalden och skapar spridningskorridorer.

Kristdemokraterna

Tillsammans med andra partier har Kristdemokraterna nyligen beslutat att det ska inrättas två nya naturreservat i kommunen. Tillsammans med det existerande reservatet på Järvafältet innebär det att ca 30 procent av kommunens yta är skyddad och får ses som ett bevis för att vi tar dessa frågor på stort allvar. Därmed inte sagt att alla problem är lösta eller att vi har nått ett slutmål, inte alls. När Väsjöstaden byggs så kommer vi på samma sätt ta stor hänsyn till miljön, natur och möjligheterna till friskvård och rekreation. Vid byggnationen höjs standarden på befintlig miljö då vi restaurerar Väsjön samt värnar den biologiska mångfalden och skapar spridningskorridorer.

Sollentunapartiet

Sollentunapartiet kräver att exploateringen och bebyggelsen av Edsbergs sportfält skall utgå ur planen liksom byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg. Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation.
Hela denna vackra dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom.  Sportfältet används dagligen och mycket frekvent av idrottsföreningar som Sollentuna United, skolor, för lekar och picknickar och av många enskilda medborgare. Det är även viktigt att i den förnyade planeringen ta stor hänsyn till de gröna kilar som passerar området. Vi är även emot all nyexploatering av områdena i anslutning till Törnskogens naturreservat.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi anser att det är viktigt att tänka långsiktigt och värna inte bara vår egen utan också kommande generationer. Vi säger naturligtvis ja till att naturreservat bildas i Rösjöområdet och Törnskogen. Vi vill dessutom att det ska finnas en grön kil mellan dessa så att både djur och människor kan röra sig fritt mellan dem. Liksom när det gäller andra områden i kommunen värnar vi om strandskyddet.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

 Fråga: Hur stora konsekvenser är ert parti beredda att acceptera avseende grönområden, natur, rekreation, biologisk mångfald etc. avseende exploateringen av Väsjöområdet?

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

Genom byggnationen i Väsjöområdet tar Sollentuna sitt regionala ansvar för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Stockholm, och Sollentuna, är attraktiva platser att bo på och vi välkomnar med glädje nya kommuninvånare. Sollentuna har även ett av kommunfullmäktige fastställt mål att bygga 300 nya lägenheter per år, av dessa beräknas 150 lägenheter bli bostäder för personer som redan bor i Sollentuna. Vi accepterar inte att miljön påverkas negativt av utbyggnaden utan tvärtom arbetar vi för att förbättra kvalitén med genomför för framtiden nödvändiga insatser.

Kristdemokraterna

När vi bygger i Väsjöområdet tar Sollentuna sitt regionala ansvar för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Vår kommun växer, dels genom ett födelseöverskott och dels därför att kommunen är attraktiv och människor vill flytta hit. Detta är något vi är glada för och ser som en tillgång och inte som ett problem. Vi står bakom Sollentuna kommunfullmäktiges mål att bygga 300 nya lägenheter per år. Det är en utmaning att klara en tillväxt och samtidigt ha en långsiktig varsamhet med naturresurser, men vi tror att det går genom att vara förtänksam (dvs tänka efter före) och dra erfarenheter av tidigare framgångar och misslyckanden. En del av attraktiviteten med att få bo i det framtida Väsjöområdet är just närheten till grönska och vatten.

Sollentunapartiet

Sollentuna kommun är redan idag en av landets mer tätbefolkade kommuner och tar redan ansvar när det gäller nya bostäder. Värdefull naturmark och biologisk mångfald är viktiga att bevara.
All exploatering skall underordnas miljöintressena. De gröna kilar som går genom kommunen ska respekteras. Vi har samma syn på dessa frågor som Sollentuna Naturskyddsförening. Bygg först och främst i bra kommunikationslägen,t ex vid våra pendeltågstationer.

Vänsterpartiet

Vi ser hellre en tät bebyggelse än att vi bygger igen stora grönområden. Vi tycker att det är viktigt att nya områden planeras så att de kan kollektivtrafikförsörjas och så att förskolor och skolor kan finnas på gångavstånd. Det ska kännas tryggt att gå eller cykla till Edsbergs Centrum, därför accepterar vi bebyggelse som naggar området vid sportfältet i kanten. Vi anser att det ska göras en noggrann inventering så att inga rödlistade arter äventyras.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Fråga: I Väsjöområdet planeras c:a 2 800 nya bostäder. Sammantaget innebär det en befolkningsökning motsvarande c:a 1/6 del av kommunens totala befolkningsmängd.
– Hur kommer ert parti ta ställning till utbyggd kollektivtrafik avseende Väsjöstad kontra Edsängen?
– Hur kommer ert parti ta ställning till Frestavägens utformning (sträckning) med hänsyn till Väsjöstad, trafikflöde och beaktande av nuvarande etablerade boendeområden med småhuskaraktär? 

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

– Vi arbetar för en tätare och mer utbyggd kollektivtrafik. Det ökade befolknings-underlaget som uppstår i och med utbyggnaden av Väsjön möjliggör ökade satsningar på kollektivtrafik. Folkpartiet arbetar även för att en infartsparkering ska byggas i Helenelund.

– Omdragningen av Frestavägen kommer att påbörjas först 2012. Det är då kommunen bedömer att trafiken kommer att tillta. När processen startar kommer samtliga att lämna sina yttranden till kommunen. Vi anser att det är viktigt att åsikter anmäls så att vi kan ta hänsyn till samtliga åsikter innan beslut tas. Folkpartiet kommer bl a att prioritera att trafiksäkerheten förbättras på Frestavägen.

Kristdemokraterna

– Det är mycket viktigt att det finns en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik. I takt med att fler bor i detta område kommer underlaget för detta att öka. Vår kommun ska ha högts ställda krav på och ett tätt samarbete med SL. Det är också viktigt att det skapas fler platser för infartsparkeringar kring våra pendeltågsstationer.

– Utvecklingen av trafiken på Frestavägen är viktig att ha uppmärksamhet på och när planläggningen startar 2012 så måste fokus ligga på att trafiksäkerheten har hög prioritet.

Sollentunapartiet

Huvuddelen av trafiken till och från området bör ledas till en ny på och avfart till Norrortsleden strax norr om tunneln under Törnskogen eller till den befintliga av- och påfarten norr om tunneln, bl a genom att lägga områdets tyngdpunkt längre norrut. När samhället lagt miljarder på att bygga denna motorvägstunnel ska man se till att så många bilar som möjligt verkligen använder sig av den.
Sollentunapartiet kräver en total omplanering av hela projektet. I samband med detta ska frågan om Frestavägen processas i samråd med de boende i grannskapet. Ett skäl till att bygga Norrortsleden var att avlasta Frestavägen. Men dagens planer skulle innebära att trafiken återigen blir lika stor som tidigare. När det gäller kollektivtrafiken är vi givetvis för en förstärkning eftersom vi vill minska bilresandet genom att ge medborgarna bättre fungerande alternativ.

Vänsterpartiet

– Vi anser att ett ekologiskt hållbart samhälle förutsätter att biltrafiken drastiskt minskar. Inte bara koldioxidutsläppen/ person utan de totala måste minska, om vi ska kunna förhindra en klimatkatastrof, liksom också partikelutsläpp och buller. Partiklarna som kommer från avgaser och vägslitage påverkar både människor och djur negativt och orsakar allvarliga hälsoproblem för nu levande generationer. Vi verkar för att hela kommunen ska kollektivtrafik-försörjas och är öppna för olika nya lösningar på detta. Vi tänker inte skapa en motsättning i detta mellan dem som bor i befintliga och nyetablerade områden.

– Vi har inte tagit ställning till detta i detalj. Av svaret ovan framgår att vi anser att det dagliga användandet av den egna bilen måste minska. Trafikmiljön måste vara både trafiksäker och ekologiskt hållbar på sikt. Vi kommer att noga studera olika alternativ innan vi fattar beslut.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Fråga: Med bakgrund av exploateringsplaner generellt i stor- Stockholmsområdet.
– Hur förhåller sig ert parti till Väsjö- planen vad gäller omfattningen?
– Finns det en realistisk idé av befolkningsunderlaget?
-Var går gränsen enligt ert parti för genomförande, även utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv?

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

– Förhoppningen är att Väsjöstaden ska bli en egen stadsdel i anslutning till Edsberg. Stadsdelen ska kunna erbjuda de boende samhällsservice såsom förskolor och kollektivtrafik samt dagligvaruhandel. För att detta ska bli verklighet krävs ett område i den omfattning som planeras.

– Vi anser att den om-fattning som inkluderas i detaljplanen är realistisk. Väsjöområdet kommer att byggas ut under 20-25 år. Under denna tid kommer efterfrågan att bestämma utbyggnadstakten.

– Det viktigaste är att området ger både nuvarande som nya boenden en god Boende-kvalité med allt vad det kan betyda. T ex ska det finnas olika upplåtelseformer och tillgång till god miljö och rekreation. Det är också viktigt att projektet är lönsamt, att det på sikt ger tillbaka pengar till Sollentunaborna. Det kommer Väsjöstaden att göra.

Kristdemokraterna

– Vi ser Väsjöområdet som det sista stora exploaterings-exemplet i vår kommun och vi ser positivt på att området kan utvecklas till en egen kommundel i anslutning till Edsberg med den samhälls-service i form av skolor, handel etc som krävs för att en område ska vara levande.

– Det är för tidigt att säga exakt hur många som kommer att bo här i framtiden. Planerna för Väsjöomårdet sträcker sig några årtionden in i framtiden och vi tror att det är klokt att bygga ut etappvis i takt med efterfrågan. Den långsiktiga planering som kommunen har tycker vi är realistisk.

– De investeringar kommunen måste göra i form av infrastruktur etc kommer att betalas tillbaka i form av att mark kan säljas och framför allt att det skapar möjligheter för fler människor att bo i Sollentuna. För att upprepa ett svar ovan: Det är en tillgång och något positivt att vår kommun växer genom att fler människor vill bo här.

Sollentunapartiet

Sollentunapartiet kräver att hela projektet planeras om.Vi ser Väsjöstaden som Sollentunas svar på Hammarby Sjöstad. Ett miljöskövlande prestigeprojekt till en total kostnad av minst ettusenfemhundra miljoner kronor – en och en halv miljard! Det dyraste projektet i kommunens historia. Enligt de beräkningar som gjorts kommer kommunen tvingas till att ligga ut med mellan 200 -300 miljoner i ofinansierade medel de närmaste åren. Väsjöprojektet riskerar att dränera kommunens nu goda ekonomi. Kostnaderna leder till att andra verksamheter hotas av nedskärningar. Detta kan då endast klaras av genom skattehöjningar.

Sollentunapartiet är hittills det enda partiet som tagit ställning för att ompröva detta oerhörda projekt. Vi kräver att kommunen ska ompröva dessa planer i syfte att få ner kostnaderna radikalt och låta värdefull natur- och fritidsmark vara ifred. Projektet är orealistiskt både ekonomiskt och miljömässigt. De boende i denna del av kommunen skall engageras i löpande samråd kring omplaneringen.

Vänsterpartiet

– Vi har i princip sagt ja, men har inte tagit ställning i alla detaljer. Vi anser t.ex. att det är onödigt att bygga i de mycket backiga områden som också finns inom planområdet. Det är viktigt att tänka på att de bebyggda områdena ska vara tillgängliga för alla, även de med rörelsehinder.

– I dag står ca 20 000 i bostadskö i Sollentuna. Av dem är ca 7 000 unga. Inflyttningen till Stockholmsområdet är stor.

– Det har hittills varit samhälls-ekonomiskt dyrast att bygga småhus. All infrastruktur som behöver byggas i form av vatten och avlopp samt vägar, förskolor, skolor m.m. kostar naturligtvis pengar, men det är långsiktiga investeringar för att människor ska få någonstans att bo. Alla ska ha rätt till en bostad med rimlig standard. Detta kan inte ifråga-sättas. När människor söker sig till Stockholmsområdet för att få ett arbete som de kan försörja sig på så måste även Sollentuna ta sin del av nybyggnationen. Det som kan ifrågasättas är om den så kallade marknaden ohämmat ska få styra kostnadsutvecklingen i en bristsituation.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Fråga: Kommunen har ett stort antal planer och det sker en serie med samråd i samband med dessa. Ur ett generellt perspektiv:
– Hur förhåller ni er till de yttranden som boende i kommunen lämnar?
– Vilken uppfattning får ni som politiker en bild av opinionen som kan finnas för- eller emot en plan?

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

Vi läser samtliga yttranden som kommer in och lägger stor vikt vid de boendes åsikter. De är de som bor i vår kommun som bäst känner till de olika områdena.

Syftet med samråd och dialog är att få fram kunskap och synpunkter på ett förslag. De kritiska och alternativa synpunkter är viktigast då det leder till att olika lösningar prövas och på så sätt får vi ett så bra boendeområde som möjligt. Den politiska uppgiften är sedan att väga av ett allmänt intresse mot ibland ett enskilt intresse. Det är en grannlaga uppgift.

Kristdemokraterna

De synpunkter som kommer in via samråd är mycket viktiga och läses med stort intresse. Även synpunkter som kommer in utanför de formella mötena, dvs direktkontakt från medborgare via telefon, brev och mail är viktiga. Det finns många exempel på hur synpunkter har gjort att projekt förändras på ett eller annat sätt. Det är en viktig del av den kommunala demokratin att vårda och utveckla dialogen mellan kommun och invånare.

I större projekt är det ganska lätt att få en bild av hur opinionen ser ut eftersom det är så pass många invånare som på ett konstruktivt sätt engagerar sig och gör sin stämma hörd. Problemet många gånger är att opinionen sällan är entydig utan det finns motstående uppfattningar bland invånarna om vad som är bäst att göra. Det är en delikat fråga för de förtroendevalda i alla partier att väga olika uppfattningar mot varandra och komma fram till ett balanserat beslut som tar hänsyn till olika perspektiv och samtidigt är bra för kommunen som helhet på kort och lång sikt. Inte en helt okomplicerad uppgift – men det är det som är kärnan i det politiska uppdraget och som är det spännande och stimulerande med att vara förtroendevald.

Sollentunapartiet

Frågan om INSYN OCH INFLYTANDE FÖRE BESLUT är vår viktigaste fråga.Vi vill stärka invånarnas inflytande över planeringen framförallt av sin omedelbara närmiljö. Vi upplever att medborgarna ständigt kunde bli bättre informerade. Förstod Sollentunas invånare full ut vilken ekonomisk gökunge Väsjöstaden är ekonomiskt och miljömässigt skulle det bli en oerhört stark opinion mot dessa planer.

Vänsterpartiet

I de fall då Vänsterpartiet har någon företrädare i det politiska organ som fattar beslut så läser vi dem, begrundar dem och fattar beslut utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv och utifrån de kunskaper vi har inhämtat.

Det beror på planens omfattning och vilken instans, som ska fatta beslutet. Vänsterpartiet är inte representerat i Plan- och fastighetsutskottet. När det gäller större planer tar vi del av de olika yttranden som enskilda eller föreningar skickar in under planprocessens gång.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Fråga: Hur förhåller sig ert parti till förbifart Stockholm? (Dels som företeelse, dels trafikplats Häggvik.)

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

Vi är starkt positiva till Förbifart Stockholm. Vi ser det som en nödvändig satsning i Stockholms infrastruktur och som en investering för miljön. Förbifarten kan även bidra till att luften i centrala Sollentuna liksom längst Frestavägen blir renare. Trafikplats Häggvik kommer i och med förbifarten att, i större utsträckning än idag, bli ett centrum för Storstockholms infrastruktur. Vi ser det som positivt att Sollentunaborna får det lätt att transportera sig i länet och därmed få förkortad resväg till t ex arbetet.

Kristdemokraterna

Vi står bakom förslaget att bygga Förbifart Stockholm och ser den som en viktig pusselbit för att kunna skapa en hållbar tillväxt i regionen både när det gäller ekonomi och miljö. Lokalt kommer denna väg att skapa förutsättningar för renare luft i centrala Sollentuna och längs med Frestavägen eftersom trafiken förväntas minska där. Vi vill se en attraktiv kollektivtrafik med täta turer som får tillgång till flexibla kollektivtrafikkörfält.

Sollentunapartiet

Sollentuna kommun kan inte påverka detta projekt och trafikapparaten är så misskött och underdimensionerad att något radikalt måste göras. Helst skulle vi se mer satsningar på kollektivtrafiken. Vi kräver dock att kommunen ska se till så att de fysiska ingreppen på mark och natur i Sollentuna minimeras och att kommunen hålls ekonomiskt skadeslös.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet säger nej till förbifart Stockholm.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Anmärkning: nedan är svaret från Socialdemokraterna.


Socialdemokraterna
Socialdemokraterna vill ha ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi anser att det är viktigt att tänka långsiktigt och värna inte bara vår egen utan också kommande generationer.

Väsjöområdet, är ju som ni säkert vet, det sista stora exploateringsområdet i Sollentuna. Det ska enligt planerna täcka betydande delar av Sollentunas bostadsbyggande de kommande 25-30 åren. Väsjöområdet kommer att byggas ut successivt under den perioden och det kommer att dröja många år innan de planerade 2800 bostäderna är färdiga. Vi anser att cirka 2800 nya bostäder är en rimlig omfattning i kommunens sista stora exploateringsområde. Vi ska också komma ihåg att det råder bostadsbrist i Sollentuna idag. I Sollentunahems intressekö står över 20 000 människor i kö för en bostad, av dem är cirka 7 000 under 25 år. Sollentuna kommun ska också ta sitt ansvar för Stockholmsregionens bostadsförsörjning.

En stor exploatering som denna kostar givetvis mycket pengar att genomföra. Vägar, VA-nät, förskolor, skolor och andra gemensamma angelägenheter ska byggas. En stor del av kommunens kostnader kommer i början av genomförandet av utbyggnaden, men när inflyttningen börjar så tar det bara några år innan kommunen får tillbaka de satsade pengarna genom ökade skatteintäkter och avgifter från de nya Sollentunaborna.

Vår linje genom hela planläggningsprocessen har varit att Väsjöområdet inte får bli ett nytt ”satellitområde” som inte är kopplat till befintlig bebyggelse. Vi har därför drivit en koppling till Edsberg. Det gör att det nya bostadsområdet också kan nyttja den service som finns i Edsberg idag och därmed förstärka kundunderlaget för Edsbergs centrum. Det ska kännas tryggt att gå eller cykla till Edsbergs Centrum, därför accepterar vi bebyggelse som naggar området vid sportfältet i kanten.

Vi vill att Väsjöområdet byggs med blandade upplåtelseformer så att det finns såväl småhus, bostadsrätter som hyresrätter i kommundelen. Vi ser gärna att det byggs med modern miljöteknik och lågenergihus.

Kollektivtrafiken ska vara utbyggd till Väsjöområdet när första inflyttning sker. Det är viktigt att blir så. Då kan kollektivtrafiksresemönster etableras från början i området.

Kommunen har gjort omfattande studier av hur trafikflödena från området kommer att bli. Flödet kommer att sprida ut sig på det både befintliga och nya vägnätet. Det kommer att finnas åtminstone tre vägar för trafiken att sprida ut sig på. När det gäller Frestavägens utformning har vi inte tagit ställning i detalj ännu, men vår grundläggande syn är att standarden på Frestavägen behöver förbättras, detta gäller inte minst trafiksäkerheten. Trottoarer och cykelvägar behöver byggas ut.

Vi delar er uppfattning om att de boende i Väsjöområdet, men även i Edsberg, Törnskogen och Edsängen m m, enkelt ska kunna ta del av natur, miljö och friskvård. Det är därför som vi drivit på att både Törnskogen och Rösjöskogen ska bli naturreservat. Vi har också tryckt på vikten av att de blågrönastråken värnas i planläggningen av Väsjöområdet. Genom detta värnas kopplingen mellan naturreservaten och därmed de gröna kilarna. Genom detta kommer den biologiska mångfalden att kunna bevaras i området. Vi anser att det ska göras en noggrann inventering så att inga rödlistade arter äventyras.

När det gäller rekreationsområdet kring Edsbergs sportfält och Rösjöskogen så är vårt besked att Edsbergs sportfält ska utvecklas, inte avvecklas. Utbyggnaden av Väsjöområdet kommer naturligtvis att nagga det nuvarande Edsbergs sportfält i kanten, men de aktiviteter som berörs kommer att flyttas till en annan plats i området, det gäller t ex tennishallen.

Kommunen har också ett ansvar att lösa VA-försörjningen och detaljplanelägga Norr- och Södersättra. VA-försörjningen har varit utdömd sedan länge och kommunen har väntat ut färdigställande av Norrortsleden för att kunna planlägga området. Norrortsledens öppnande har ju markant minskat trafiken på Frestavägen.

Vi har genom hela processen noggrant studerat de yttranden som kommit kring Väsjöplaneringen. Det ger oss en bra bild av opinionen som vi vägt in i våra avvägningar kring planläggningen.

Er sista fråga handlar om Förbifart Stockholm. Socialdemokraterna anser att ”Förbifart Stockholm” är en viktig del i Stockholmsregionens framtida vägnät. Vägen behövs och vi är positiva till att den byggs.

Förbifart Stockholm är den största enskilda infrastruktursatsningen någonsin. Det är bra och rimligt att Stockholmarna får avgöra hur satsningen ska gå till. I de rödgröna partiernas överenskommelse kring Stockholmstrafiken ligger inte bara folkomröstning kring ”Förbifart Stockholm” utan också stora satsaningar på kollektivtrafik. Dessa kommer till stånd i närtid oavsett utfallet av folkomröstningen. Dessa satsningar kompletterar också regeringens kollektivtrafikinvesteringar som presenterats tidigare. Socialdemokraternas linje är alltså både mer kollektivtrafik och byggande av ”Förbifart Stockholm”.

Källa: Edsängens Villaägareförening