Skandal i Sollentuna igen! Man tänker aldrig efter före!

sitplan 2000_160218-1 beskuren

Vecka 9 är det alltid sportlov i Sollentuna. Under denna vecka skickade kommunens tjänstemän ut planerna på hur Edsberg ytterligare ska förtätas. Denna gång gäller det 13 nya hus på den norra sidan av Ribbings väg. Det högsta huset planeras att få 13 våningar. Samrådsmötet hade datumet den 8 mars, alltså en dryg vecka efter utskick och med alldeles för kort tid för att hinna läsa in detaljplaneförslaget till samrådsmötet.

Gör kommunen så här för att så få som möjligt ska kunna ta del av handlingarna och komma väl förberedda till samrådet. Eller är det så att samrådsmötena bara är en monolog? Har de ledande politikerna i Sollentuna redan bestämt sig. De kommer antagligen att pruta av en symbolisk våning på 13-våningshuset och sedan säga att man beaktat de närboendes åsikter.

Enligt våra åsikter (Sollentunas Bästa) ska Edsberg inte förtätas. Det finns tillräckligt med hus redan och det är ont om parkeringsplatser och snart inga gröna ytor kvar. Att bygga på slänten ner till Edsbergs Sportfält är också väldigt komplicerat. Att sedan förstöra hela den gröna ytan på Sportfältet är en skandal. Sportfältet behövs för rekreation och idrott. Svenska barn rör sig ju allt mindre!

Man kanske rentav kan tänka som så att varför politikerna vill förstöra Edsberg med alla dessa nya byggnader är den ledande majoritetens önskan att straffa Edsbergsborna för att de inte röstade på ”rätt” parti i senaste valet. (Tyvärr är Socialdemokrater, SP, miljö- och vänsterpartister lika ivriga på att förtäta i Edsberg). Man delar också upp Edsberg i små planer (Esset 1:6 är ju redan antaget) så att det blir svårt att förstå hela sammanhanget.

Ann Furugård, Ewa Hellström Boström

Ledamöter i KF
För Sollentunas Bästa

Vad vill Sollentunapartiet med Edsberg?

Sumpskogen
Har bävrar varit framme i Sumpskogen bredvid Väsjön? Passa på att bekanta dig med denna intressanta plats väster om Väsjön. Här finns en fin allé och till vänster tjugo meter in i snårskogen finns det som kallas för Lilla Väsjön. Här vill man bygga flervåningshus. Är det verkligen möjligt att bygga här på vattnet eller är det alliansens önsketänkande?

1. Vi vill att hela Väsjöprojektet planeras om och att Edsbergs sportfält bevaras grönt och utan genomfartstrafik. Vi vill inte att Väsjöbackens parkering bebyggs och inte heller Sumpskogen eller Rökeriet. Vi anser att man med det snaraste bör bygga ut vatten- och avlopp till Södersätra och Norrsätra samt att de som har fritidshus där ska få stycka av sina tomter om de så önskar. Kostnaderna för vägavgifterna bör inte belasta de boende i Södersätra och Norrsätra utan betalas via skatten.

2. De vinster som AB Sollentunahem tar ut på sina hyresgäster (upp mot 8000 kr om året) bör gå tillbaka till hyresgästerna i stället för att tas ut som en extra skatt för hyresgästerna. Som det är nu berikar de i stället kommunens kassa.

3. Vi anser att Edsberg är färdigbyggt i och med HSB:s bebyggelse av ”Rösjö ängar”. Vi vill inte att Sollentunahem förtätar Edsberg med några extra punkthus här och var. Trafik- och parkeringssituationen är tillräckligt komplicerad som den är.

4. Ungdomarna i Edsberg bör ha en egen fritidsgård liksom att det bör vara färre barn i varje avdelning i förskolan.

Nu är namninsamlingen för att bevara Sportfältet färdig och inlämnad

Nästan 5 200 sollentunabor skrev på! En viktig delseger för demokratin, Edsberg och sporten

Nästan 5 200 sollentunabor har skrivit på namninsamlingen och krävt en folkomröstning om att Edsbergs Sportfält bevaras helt grönt utan ny bebyggelse och utan en bilväg med anslutning till Ribbings väg? Den 1 mars lämnades listorna med alla namn in till kommunen. Nu ska kommunfullmäktige besluta om att det blir en folkomröstning. Vi förutsätter ett demokratiskt beslut och en folkomröstning 2014.

De boende i Edsberg kan tacka sig själva för detta goda resultat. Nästan alla namn har också samlats in av boende i och nära Edsberg. Initiativet togs av Sollentunapartiet i samråd med boende i området. Sollentunapartiet är det enda partiet i kommunfullmäktige som säger nej till denna exploatering. Därför har partiet givetvis hjälpt till med att administrera insamlingen.

Vi i Sollentunapartiet tackar alla som engagerat och helhjärtat gjort detta fina resultat möjligt!

STORT TACK!
Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande

Nu förbereder Sollentunapartiet en kampanj för en folkomröstning för att visa upp det lokala motståndet mot att bebygga sportfältet och mot planerna på genomfartstrafik i Edsberg.

Den 24 april kommer vi att informera om arbetet med att få igenom en folkomröstning på ett Öppet möte kl 19.00 i Arena Edsberg i Edsbergs bibliotek

Våra många kontakter med medborgarna i Edsberg har gjort det klart för oss att en mycket bred majoritet i kommundelen säger nej till att sportfältet bebyggs överhuvudtaget och mot att det dras en trafikled över fältet som drar upp genomfartstrafik i Edsberg.

Trots medborgarnas kompakta motstånd fortsätter kommunens majoritet att planera in bebyggelse och en väg på sportfältet. Därför kommer Sollentunapartiet att försöka få igenom en folkomröstning för att slutgiltigt bevisa att det lokala stödet för en bebyggelse på sportfältet är i stort sett obefintligt i Edsberg.

Från den 15 augusti kommer vi att samla in namn för att få igenom en folkomröstning i Sollentuna för att rädda sportfältet och stoppa planerna på att göra Ribbings väg till genomfartsled – Ribbingsleden. Insamlingen kommer att hålla på under ett halvår i Edsberg – men även i övriga delar av kommunen. För att få igenom vårt krav måste vi få 10% av Sollentunas röstberättigade att skriva på. Vår insamling kommer hur som helst att konkret visa hur stort motståndet mot utbyggnadsplanerna verkligen är och därigenom stärka kampen för ett bevarat sportfält.

Vill Du veta mera eller stödja oss genom att hjälpa till med att samla namn är du välkommen till Sollentunapartiets ÖPPNA MÖTE på biblioteket i Edsberg tisdagen den 24 april klockan 19.00

Hoppas vi ses!

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande

Bevara Sportfältet helt grönt och stoppa Ribbingsleden


Inriktningsbeslutet för Edsbergs sportfält är en miljöfientlig halvmesyr som drar upp tät genomfartstrafik i Edsberg.

Men Sollentunapartiet har INTE givit upp! Tvärtom!
Detta är bara början.

Samtliga partier i Sollentuna – utom Sollentunapartiet – har enats om ett
inriktningsbeslut för Edsbergs Sportfält som innebär att den västra halvan av fältet exploateras med radhus, flerfamiljshus och en genomfartsled till Edsberg – RIBBINGSLEDEN.

De andra partiernas kompromiss är att lämna den östra halvan av fältet grön för ”spontanidrott”. Men då har de lyssnat dåligt på opinionen i Edsberg.. En oerhört stor majoritet av Edsbergsborna vill ha HELA sportfältet bevarat och säger nej till Ribbingsleden – en bullerskapande genomfartsled rakt genom Edsbergs hjärta.

Detta förslag kan inte Sollentunapartiet acceptera. Dels därför att sportfältet är en enhetsmiljö och ett smultronställe som ska lämnas helt grönt utan hus och trafik.
Dels därför att inriktningsbeslutet öppnar upp för en kommande Ribbingled – – rakt genom Edsbergs hjärta.

Sollentunapartiet arbetar vidare för att rädda hela sportfältet och för att stoppa Ribbingsleden.
Minns att vi i Sollentunapartiet räddade Järvafältet från försäljning och exploatering
och då var Järvafältet faktiskt redan så gott som sålt. VI GER INTE UPP:

Vi startar NU en av våra största miljökampanjer för att stoppa planerna helt.
Vi förbereder en folkomröstning i frågan och andra effektiva aktioner.
Hör av Dig! Kom med Du också i vår miljökamp!

Hjälp till i folkomröstningen!

Läs mer på vår hemsida:
www.sollentunapartiet.se

Starka krafter för en folkomröstning

Det finns idag starka krafter i Edsberg för en folkomröstning mot den tänkta Väsjöstaden. Nu debatteras frågan i tidningen ’Vi i Sollentuna’. Här kommer ett utdrag från Sture Petterssons insändare

Angående ”Första spadtaget” på  Väsjöområdet den 14 december 2011 kl 11.30 – 13.30 vid Tennishallen Ribbings väg 50 C.

På kommunens hemsida kan man läsa att deltaljplanerna för Södersätra och Kastellgården som antogs av kommunfullmäktige  2011-04-13  är överklagade och ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen för avgörande. De kan i nästa skede överklagas hos regeringen.

Dessutom har naturskyddsföreningen överklagat kommunens begäran om dispens från strandskyddet.

De kommande detaljplanerna för Väsjöområdet är inte beslutade av kommunfullmäktige ännu och även de kommer med all säkerhet att överklagas. Det kommer att dröja många år innan det behövs några vatten- och avloppsledningar utöver den till Södersätraområdet. Först då planerna vunnit laga kraft kan fastighetsägare ansöka om avstyckning hos lantmäteriet. I samband med detta kan man även lämna in bygglovsansökan till kommunen.  Två år efter laga kraftbeslutet får man som fastighetsägare börja bygga hus på kvartersmark.
Mot denna bakgrund kan man idag överhuvudtaget inte avgöra när första byggstart kan ske…

Läs hela artikeln här

Nu ska Alliansen ta beslut om Sportfältets framtid

Sportfältet idag
Sportfältet

Edsbergsbor!
Säg ifrån så det hörs!

I slutet av november tänker Alliansen ta ett inriktningsbeslut för sportfältets planering och för trafiken på Ribbings väg.

I våras gick kommunen ut och frågade Edsbergsborna om deras åsikter om sportfältets framtid och ökad genomfartstrafik i Edsberg. Sollentunapartiet var med på dessa informationsmöten i Edsbergsbiblioteket och det var mycket lätt att märka att det finns en imponerande bred majoritet i Edsberg med omnejd som vill behålla sportfältet orört och som är helt emot genomfartstrafik från Väsjön på Ribbings väg.

En bilväg rakt över Sportfältet från den nya Väsjöstaden skulle enligt kommunens egen trafikutredning omvandla Ribbings väg till en genomfartsled rakt genom Edsberg med tät trafik. Över 9 000 när vägen öppnas och på sikt 14 000 per dygn. Jämförelsevis är det idag c:a 12 000 bilar på Sollentunavägen vilket ofta leder till köer vid rusningstrafik .

Sollentunapartiet hoppas att Alliansen lyssnar på den mycket breda opinionen i Edsberg som kräver att sportfältet bevaras orört.

Vi ger inte upp förrän sportfältet är räddat. Blir det ett negativt beslut som innebär bebyggelse på sportfältet och genomfarttrafik kommer vi att fortsätta att slåss för fältet – tills det är räddat. Så länge det inte står några hus på fältet finns det hopp.

Sollentunapartiet räddade Järvafältet fem i tolv, när fältet praktiskt taget var sålt för att bebyggas.

Edsbergare! Säg ifrån NU
så Alliansen förstår att fältet måste bevaras orört!

Läs mera om Väsjön på www.sollentunapartiet.se

Ingwar Åhman-Eklund

Offentlig debatt mellan Sollentunapartiet och Miljöpartiet

Kom till vår offentliga debatt mot Miljöpartiet om Väsjöplaneringen Onsdag den 9 november i Edsbergs Bibliotek klockan 18.30

I våras utmanade vi Miljöpartiet på debatt om Väsjöplaneringen eftersom vi var förvånade över att Miljöpartiet kunde tänka sig att bebygga sportfältet och dra in en omfattande genomfartstrafik på Ribbings väg genom Edsberg. Sollentunapartiet vill bevara Sportfältet orört och eventuellt dra trafiken utefter Bäckvägen till Danderydsvägen om detta är nödvändigt.

Debatten med Miljöpartiet kommer nu äntligen att ske Onsdagen den 9 november klockan 18.30 i Edsbergsbiblioteket i nya Arena Edsberg som invigdes i våras..

Alla Edsbergsbor är givetvis välkomna att närvara och att ställa frågor till partierna. Möjlighet att skriva på en protestlista.

Den 22 november kommer Alliansen att fatta beslut om sportfältets framtid och om hur de ska dra trafiken från Väsjön.

Den 22 november kommer Alliansen att fatta beslut om inriktningen för den fortsatta planeringen av Sportfältet och om hur trafiken från Väsjön ska dras, Även om detta inte är de slutgiltiga besluten så är de viktiga och styrande för utvecklingen i Edsberg.

Därför är det är viktigt arr Du som är Edsbergsbo NU kontaktar politiker i Alliansen och säger din mening. Det är viktigt att vi talar om att vi vill ha hela sportfältet helt grönt och bevarat för sport och rekreation och att vi inte vill ha flera tusen nya bilar rakt genom Edsberg.

NU ÄR DET VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN ATT VI SÄGER IFRÅN! VI VILL BEVARA SPORTFÄLTET OCH SÄGER NEJ TILL GENOMFARTSTRAFIK PÅ RIBBINGS VÄG.

Ingwar Åhman-Eklund

Sollentunapartiet