Utställning 20-21 maj 2011 om utveckling av sportfältet i Edsberg

Kommunen har tagit fram 4 alternativa förslag för sportfältets framtid- tyvärr alla med bebyggelse – i olika omfattning. Dessa kommer att skickas ut till medborgarna. Den 20-21 maj kommer kommunen att ha en utställning i Edsbergs bibliotek

Alternativ 1 Kvartersstaden
Kvarter med flerbostadshus i 4-5 våningar uppförs på båda sidor om den genomgående gatan mellan Edsberg och Frestavägen. Cirka 850 lägenheter i Väsjön södra och cirka ca 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ nr 1: Kvartersstaden

Alternativ 2 Blandstaden
Bebyggelsen trappas från 5 våningar på den västra sidan om gatan till 4 våningar på den östra sidan för att sedan övergå till ett radhus närmast motionsspåren. Cirka 350 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatan och cirka 80 radhus på fältet väster om Väsjöbacken samt ca 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ nr 2: Blandstaden

Alternativ 3 Väsjöbågen
Den nya genomgående gatan ansluts med trevägskorsning till Ribbings väg. På gatans västra sida uppförs flerbostadshus i kvarter i 4-6 våningar, i den övre delen av sluttningen ges plats för radhus. Cirka 450 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatans västra sida och cirka 30 radhus i sluttningen väster om flerbostadshusen samt cirka 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ Nr3: Väsjöbågen

Alternativ 4 Väsjöstråket
Med en stadsgata kantad av sammanhängande bebyggelse i 4-6 våningar förbinds Väsjöområdet med Edsberg. Cirka 500 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatan och radhus närmast fältet väster om Väsjöbacken samt cirka 200 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ Nr4: Väsjöstråket

Miljöalternativet från Sollentunapartiet

När det gäller Sportfältets framtid finns det givetvis ännu ett alternativ vid sidan av de fyra alternativ som kommunen sänt ut inför utställningen den 20-21 maj – Ett helt orört sportfält som det ser ut idag.

Alternativ Nr 5: ett helt bevarat och grönt sportfält
Alternativ Nr 5: ett helt bevarat och grönt sportfält

Ett stort antal organisationer och enskilda Edsbergsbor och andra kräver liksom Sollentunapartiet att Edsbergs sportfält skall bevaras som det är idag utan bostadsexploatering och en stor genomfartsled för biltrafik.
Sportfältets västra dalgång från Ribbings väg och Tennishallen upp mot Väsjön ska bevaras helt orört för fotboll, annan sport, utflykter och andra fritidsaktiviteter.
Sollentuna Uniteds nuvarande klubblokaler för sporten bör dock moderniseras. En ny väg över fältet är orealistisk, eftersom den skulle leda till en genomfartstrafik i Edsberg på 14 000 bilar. Flera bilar än vad det är på Sollentunavägen idag med 12 000 fordon. Ribbings väg är inte byggd för denna stora trafik. Edsberg är fyllt av skolbarn och äldre människor.

Säg NEJ till en exploatering av sportfält och en tät och snabb genomfartstrafik på Ribbings väg. Kontakta kommunen och tala om att DU vill ha Alternativ fem – Miljöalternativet från Sollentunapartiet

Planera om Väsjöstaden

Väsjöstaden
Väsjöstaden.

Mellan 18 februari och 18 mars pågår utställningen av förslaget till detaljplaner för två centrala delar i Väsjöområdet. Hela området är uppdelat i nio etapper, och det är de första, mest centrala delarna som nu ställs ut. Sammanlagt planeras 2 800 bostäder i området. Utställningen finner Du i kommunalhusets reception.

Rädda Edsbergs sportfält
Sollentunapartiet vidhåller kraven på att exploateringen och bebyggelsen av den västra delen av Edsbergs sportfält och byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg i Edsberg skall utgå ur planen.

Edsbergs sportfält idag - perspektiv blickande mot Edsberg

Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation. Hela denna gröna dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom. Sportfältet används dagligen och mycket frekvent av idrottsföreningar, skolor och många enskilda medborgare.

Stoppa den planerade genomfartstrafiken – 3 000 fordon – på Ribbings väg
Den planerade nya vägen rakt över den västra delen av sportfältet skulle leda stora delar av fordonstrafiken till och från Väsjöområdet via Ribbings väg till Danderydsvägen. Avgaserna och bullret från den tillkommande trafiken skulle försämra miljön för Edsbergsborna på ett mycket negativt sätt. Andra lösningar för trafiken till och från det nya Väsjöområdet, som inte berör sportfältet, får tas fram.

Möjligheterna att leda huvuddelen av trafiken till och från området till en ny på och avfart till Norrortsleden norr om tunneln borde tas fram och belysas noggrannare i det fortsatta utredningsarbetet.

Planera om Väsjöstaden – Stoppa miljardrullningen
Väsjöstadens gigantiska och äventyrliga finansiering kommer att bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen. Det kan inte vara samhälleligt klokt och ekonomiskt sunt att genomföra projektet i sin nuvarande form. Därför borde projektet omplaneras i sin helhet. Vi återkommer om detta. Den totala projektkostnaden är över 1 miljard kronor och kommunen kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. Detta beräknas då klaras av med stora räntekostnader eller minskning av kommunens övriga service och åtaganden.

Enbart kostnaderna för den sociala servicen i Väsjöområdet beräknas till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och med tyngdpunkten år 2015. Först inflyttningar och sedan så småningom kommunal service.

År 1973 stoppade Sollentunapartiets valseger planerna på att skövla hela Järvafältet. Nu är Järvafältet naturreserverat.

Ingwar Åhman-Eklund

Ordförande i Sollentunapartiet

Källa : http://www.sollentunapartiet.se

Stoppa skövlingen av Sportfältet i Edsberg!

Edsbergs-Kuriren 2008-11-16

Om tio år kommer det på Sportfältet i Edsberg sannolikt inte att finnas några gräsplaner att spela på eller leka på! Den tennishall som finns nu kommer att rivas. Den grusplan som används för fotboll och andra övningar kommer att försvinna eftersom det skall dras en genomfartsväg från Södersättra till Edsberg. Tusentals fler fordon kommer att dra genom Edsberg på väg mot Danderydsvägen, kanske med ett mellanstopp för att handla i Edsbergs påstått alldeles för dyra ICA-butik.

Allt detta blir följden av ett genomförande av de nuvarande planerna på det jättestora projektet ”Väsjöstaden”. Ett tjugotals punkthus om fyra, fem våningars höjd skall enligt en skiss från kommunalkontoret byggas på Sportfältets gröna ytor. En genomfartsväg från övriga delar av ”Väsjöstaden”, skall gå i en båge fram till Väsjön åt ena hållet och utvidgar sig till Frestavägen åt det andra.

Väsjöstaden - flygperspektiv blickande mot Edsberg

Dessutom kommer Väsjöbackens parkeringsplats flyttas från den västra sidan till den östra och läggas längs sluttningen. Med tillfart via den nämnda genomfartsleden från Södersätra.

Detta och mycket annat hävdades på ett opinionsmöte lördagen den 15 november i ”Galaxen” i Edsberg. Ett sjuttiotal åhörare i övre medelåldern hade samlats i den rivningshotade lokalen till mötet som hade anordnats av Sollentunapartiet. Mötet leddes av en av partiets fem kommunfullmäktigeledamöter, Jan Wramberg, edsbergsbo, biträdd av partiets gruppledare kommunfullmäktige, Ingwar Åhman-Eklund.

Om detta skulle stämma innebär det ett hårt slag inte bara för de idrotts- och frisksportintresserade i Edsberg utan för många andra i kommunen som ser Sportfältet som en ideal plats för att idka ett sunt friluftsliv. De inomhuslokaler som planeras litet vid sidan om gräsfältet kan inte på något sätt ersätta det nuvarande. De konstgräsbevuxna planerna i östra delen av Sportfältet är allt som blir kvar.

Att fler bostäder behövs i Sollentuna är klart. Att ordnandet av vatten- och avloppsproblemen i stugområdena i Norr- och Södersätra är helt nödvändiga, med tanke på att många bygger om husen till permanentboende. Det är för att finansiera det senare som man behöver bygga de nämnda punkthusområdena.

Men det måste finnas utrymme för kompromisser. De boende, både i Edsberg och i den nya Väsjöstaden behöver Sportfältet för sin rekreation. Och till Väsjöbacken vill tusentals skidåkare från hela norra Stor-Stockholmsområdet komma på ett enklare sätt, än att behöva kryssa genom Edsbergs centrum!

Beslut i detta planärende väntas kunna tas under 2009.

Alla idrotts- och friluftsintresserade i hela kommunen bör göra front mot dessa planer! Hör av er till era politiska partier i kommunfullmäktige!

Herman Gyllenhaal
Redaktör och ansvarig utgivare för Edsbergs-Kuriren

Hämtat från http://www.bolagsfakta.se