Skandal i Sollentuna igen! Man tänker aldrig efter före!

sitplan 2000_160218-1 beskuren

Vecka 9 är det alltid sportlov i Sollentuna. Under denna vecka skickade kommunens tjänstemän ut planerna på hur Edsberg ytterligare ska förtätas. Denna gång gäller det 13 nya hus på den norra sidan av Ribbings väg. Det högsta huset planeras att få 13 våningar. Samrådsmötet hade datumet den 8 mars, alltså en dryg vecka efter utskick och med alldeles för kort tid för att hinna läsa in detaljplaneförslaget till samrådsmötet.

Gör kommunen så här för att så få som möjligt ska kunna ta del av handlingarna och komma väl förberedda till samrådet. Eller är det så att samrådsmötena bara är en monolog? Har de ledande politikerna i Sollentuna redan bestämt sig. De kommer antagligen att pruta av en symbolisk våning på 13-våningshuset och sedan säga att man beaktat de närboendes åsikter.

Enligt våra åsikter (Sollentunas Bästa) ska Edsberg inte förtätas. Det finns tillräckligt med hus redan och det är ont om parkeringsplatser och snart inga gröna ytor kvar. Att bygga på slänten ner till Edsbergs Sportfält är också väldigt komplicerat. Att sedan förstöra hela den gröna ytan på Sportfältet är en skandal. Sportfältet behövs för rekreation och idrott. Svenska barn rör sig ju allt mindre!

Man kanske rentav kan tänka som så att varför politikerna vill förstöra Edsberg med alla dessa nya byggnader är den ledande majoritetens önskan att straffa Edsbergsborna för att de inte röstade på ”rätt” parti i senaste valet. (Tyvärr är Socialdemokrater, SP, miljö- och vänsterpartister lika ivriga på att förtäta i Edsberg). Man delar också upp Edsberg i små planer (Esset 1:6 är ju redan antaget) så att det blir svårt att förstå hela sammanhanget.

Ann Furugård, Ewa Hellström Boström

Ledamöter i KF
För Sollentunas Bästa

Linbanan i Sollentuna

Ny_Linbana500

På samrådsmötet om linbanan den 3.6.2015 hade vi tillfälle att ställa frågor om linbanan till Anders Hallmén, chef för all byggnation i Sollentuna.
Vi ställde ett antal frågor:
Vad har exploateringen av linbanan kostat hittills? Svar: Jag vet inte

Var är det som linbanan ska gå 1,5 meter över hus? Svar: Vet inte

Vad händer när det blåser kraftigt eller gungar i linbanan? Svar: Det finns säkerhetsföreskrifter

Vilka tjänstemän har varit på studiebesök? Svar: Carin Sköld, Lisa Brattström och Caroline Olsson

Hur stor yta tar garaget för de 114 gondolerna? Svar: Vet inte

Var ska gondolgaraget ligga? Svar: Vid någon av slutstationerna, det kan vara i Södersätra eller vid Häggvik, det finns plats på båda ställena.

Hur mycket energi krävs för att driva linbanan? Svar: Jag vet inte

Är det miljövänligare än buss? Svar: Ja

Den ”heliga bäcken” vid Kastellgårdens mark i Södersätra, vad händer om man bygger ”garage” där? Svar: Det är inga problem, vi löser det.

Säkerheten på alla stationer. Vem är ansvarig för det? Svar: SL ska ha personal dygnet runt.

Vem är ansvarig för avisning av pylonerna? Svar: SL

Är detta förankrat av SL? Svar: Nej

När ska detta projekt börja byggas? Svar: 2021

När ska kraftledningen bort? Svar: 2025

Sedan kom ordföranden i stadsbyggnadsnämnden, Thomas Ardenfors fram: Vi frågade honom:

Varför kan man inte låta att en buss går runt i Söder/Norrsätra? Varför måste det finnas en vändplan för bussen? Varför kan man inte ha en mindre buss? Svar: Det vet jag inget om.

Vi frågade Thomas Ardenfors om kostnaderna hittills för detta projekt? Svar: Du får fråga tjänstemännen.
Ann Furugård, ledamot KF
Ewa Hellström-Boström, ledamot KF

Möte 15-04-22 ang ”geotekniken”. Väsjön Mellersta, Sollentuna kommun

Väsjön Mellersta

Med undantag av några frågor som hade blivit inaktuella blev övriga diskuterade och besvarade. Inte oväntat visade det sig, att de geotekniskt sakkunniga var samstämmiga i sina bedömningar och slutsatser.

Sollentuna kommun har i fråga om ”hantering” av de ovanligt besvärliga och krävande markförhållandena ändrat inställning under de senaste veckorna. Det var uppenbart att anlitad ”tredjepartsgranskare” har gjort en sakkunnig insats, vilken har gagnat projektet. Det är dock alltjämt, geotekniskt sett, ett svårt projekt.

Tidigare idé om att försälja ”råmark” med nu rådande markförhållanden ”ograverade” har övergivits. I stället skall all mark – kommunal liksom blivande kvartersmark – med lösjordsförhållanden bearbetas på ett och samma sätt – genom förbelastning.

Metoden, som är välkänd och beprövad, innebär att man genom utläggning av fyllning av sprängsten (max styckefall 200 mm) till en generell nivå betydligt högre än den slutliga nivån för ”färdig mark” framtvingar deformationer i underliggande kompressibel jord av lera och organiskt material under viss (begränsad) tid innan man schaktar sig ner till lämplig nivå för färdigställande av gator inkl ledningar, andra kommunala ytor liksom kvartersmark för husproduktion. Åtgärden kommer inte att resultera i sättningsfri mark men väl mark med begränsade framtida sättningar. För byggnader måste man t v förutsätta grundläggning med spetsburna pålar generellt. Sprängsten kommer att hämtas från Förbifart Stockholm.

Den nu valda metoden medför krav på omfattande kontrollinsatser avseende förbelastningsmassors tjocklek och liggtid och – inte minst – sättningsmätningar. Allt kommer att ta tid. Man beräknar någonstans mellan fem till tio år. Undergrundens egenskaper är som de är och kan inte ändras. Därför är ”förbelastning” egentligen inte en förstärkningsmetod men väl ett sätt att i förväg (före påbörjandet av markanläggningar och grundläggningsarbeten) framtvinga oundvikliga deformationer. Sådana deformationers tidsförlopp kan beräknas med utgångspunkt från föreliggande uppgifter om aktuella jordars egenskaper men likafullt är det verkligheten som styr och slutligen avgör när förbelastad yta är färdig för att bebyggas.

Sollentuna kommun såsom markägare kommer således att ta ansvar för att genom ett antal utförandeentreprenader åtgärda all mark på angivet sätt och att därefter eventuellt försälja kvartersmark med uppnådda och definierade egenskaper.

Envar anbudsgivare för att förvärva kvartersmark får själv bedöma utförande utan källarvåning, en sådan eller två på grundkonstruktion med spetsburna pålar av någon typ. Obetydliga undantag från pålningsbehovet kan eventuellt aktualiseras

Välkomna till Sollentunas första nya bosättningar VÄSJÖSTADEN

plan
Nu får du som är fullständigt novis på byggnationer köpa kvarter i Väsjön mellersta och bygga som du vill. Det är meningen att du ska få använda din fria fantasi. Med många olika tankar och idéer kommer detta område att bli ett mycket trevligt bosättningsområde. Det kommer sannolikt att kunna likna kåkstäderna i t.ex Sydafrika. Att du också kommer att bygga på mark som ”de stora byggherrarna” har tackat nej av ekonomiska och geotekniska orsaker. Det kommer att komma spännande utmaningar när du kommer att märka att marken är omöjlig att bygga på. På de flesta ställena kommer du att få utnyttja din fulla fantasi och uppfinningsrikedom för att det inte kommer att gå att påla, de gamla gifterna byggmassorna från gamla Klara ligger huller om buller. Om du mot alla förutsättningar kommer att få upp en vägg eller två så kommer dessa att stå snett och kana ner i den mjuka leran. Ditt hus är ligger på en gammal sjöbotten så marken kommer att röra sig och husen kommer att få skador och sättningar i all framtid. Kommunen har inte gjort geotekniska undersökningar på ditt kvarter så det kommer att komma många fina överraskningar. Kommunen kommer bara att bygga ”sina” gator, där har det gjorts undersökningar.

Du vet väl att det finns två gamla soptippar alldeles i närheten? Dessa gamla fina soptippar läcker ut gifter och kommer att läcka ut ännu mera gifter i många decennier framöver. Du ska absolut inte ta lärdom av Teckomatorp eller andra förgiftade områden och andras misstag. Förmodligen kommer många som flyttar hit få konstiga allergier och sjukdomar, några av er kommer att få cancer och dö. Du bygger din bostad alldeles nära en underbar skidbacke som kommer att ha den senaste discomusiken varje helg och kväll i högtalarna under hela vinterhalvåret, dessutom så kommer det att dåna skönt från snökanoner på nätterna under större delen av vintern för att inte tala om snöröken från snökanonerna som kommer att ligga klistrad på fönster och balkonger nära backen. På sommaren kommer skidbacken arrangera motocrosstävlingar så då kommer det att låta underbart från knattrande motorer.

Parkeringen för skidåkare kommer att vara ca 500 meter från backen så räkna med att det kommer familjer gående över era fina tomter under vintern. Eller så kommer skidåkarnas bilar att proppa igen varenda liten gatstump nära backen, så räkna inte med att släkt och vänner kan parkera i närheten av er på helgerna. Din underbara bostad kommer att vara nära Väsjön som är och förblir förgiftad så det är absolut badförbud för människor och djur. Fiskarna i sjön är giftiga så ni slipper få i er omega3. Vi kalla dom surströmming. Ni kommer också att slippa de nersmutsande canadagässen, de är för smarta för att flytta hit, de förstår hur giftigt det är här. Ni behöver aldrig skaffa er en egen eldstad för det kommer konstant soprök från Hagbytippen. Det är ett utmärkt område att flytta till om man har bil för det kommer inte att finnas parkeringsplatser. Ni får åka linbana, det blir väl spännande?!

Detta är den största skandalen i Sollentunas historia och till dags datum har det kostat oss skattebetalare ca 81 miljoner! Lägg ner hela projektet omedelbart!

Ann Furugård

Kommunen vill att vi ska bli byggherrar i Väsjön mellersta!

Föreningen för byggemenskapers

Detta är en fullständigt befängt idé. Kommunen har gjort geotekniska undersökningar på den mark som ska vara kommunens gator och torg. Inte på den marken som vi ska bygga på. Dom mörkar alla problem och kostnader som medför byggnation vid Väsjön mellersta dvs Väsjöbackens parkering. Alla dom stora byggbolagen har klivit av beroende på att kostnadskalkylerna inte håller. Marken är värre än i Hammarbysjöstad! Nu kallar dom till möte den 19 mars kl 18.30 i Arena satelliten. Man måste anmäla sig före den 5 mars på www.sollentuna.se/vasjon. Kom dit och ställ kritiska frågor! Nu ska vi se till att det inte blir byggnation alls i Väsjön mellersta, då kommer det inte heller att bli byggnation på Edsbergs Sportfält!

Ann Furugård

 

 

Inlägg av Bo Orre, känd geolog och kunnig i Väsjöprojektet

Väsjöområdet1401116-20150213-med-namn-stor

Jag har nu tagit del av Anders Hallmén presentation om byggandet i Sollentuna.

Tack för bilderna! Väldigt informativa. Särskilt nr 3 där man kan läsa bl a ”Allmänna och …och marken användas på lämpligaste sätt”. Kan man tänka sig ett bättre exempel på hur kommunförvaltning envist och okunnigt år efter år – i strid mot sakkunskap och lämplig, beprövad byggnadsteknik (inkl ekonomi) – framhärdar i uppfattningen att planerat och fastställt användande av marken i väsjöområdet är lämplig? Det är faktiskt egendomligt att politiker och tjänstemän i Sollentuna kommun inte tar sitt förnuft till fånga och hejdar vansinnet medan tid är. Allra minst lämplig – d v s särskilt (extremt) olämplig – för planerad användning är marken i delobjekt ”Väsjön Mellersta”, vilket sannerligen inte är någon nyhet. För många år sedan stod det klart för berörda, att delar av väsjöområdet var olämpliga för planerad användning, vilket då resulterade i att dåvarande projektledning och då engagerat konsultföretag fick sparken eftersom besked om de extremt ogynnsamma markförhållandena inte passade vissa kretsar i Turebergshuset – främst herrar Gabrielsson och Rosdahl. Den som till äventyrs är intresserad av ämnet geoteknik kan nu på sid 2 i PM Geoteknik av konsulten RAMBÖLL, 2014-11-28, läsa om det företagets uppfattning om sin uppgift i samråd med beställarens (Sollentuna kommuns): ”Syftet med området, föreslå grundläggningsrekommendationer och ta fram kostnadsuppskattning för dessa”.

Man häpnar och skäms! Konsulten anser att han skall föreslå – vem eller vilka avses vara förslagsmottagare? Beställaren, mark- och byggnadsprojektörer, upprättare av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader, anbudsgivare för entreprenader eller entreprenörer? Vad är en rekommendation värd?
Vem avses vara/bli slutlig beslutsfattare betr jordförstärkning samt grundläggning av byggnader och utförande av anläggningsobjekt? ”Föreslå grundläggningsrekommendationer”. Sug på den språkliga ”karamellen”. Man kan svimma för mindre! Delobjekt ”Väsjön Mellersta” kommer med säkerhet att bli ett lysande exempel på extrem dumhet och okänslighet i Turebergshuset.

Hälsningar från Bo Orre (sakkunnig)

Strandskyddet vid Väsjön nordöst blir kvar!!!!

sommar

Regeringen ger Länsstyrelsen och kommunen bakläxa om upphävande av strandskydd vid Väsjön.

Ärendet har varit hos regeringen tidigare – med samma resultat – att regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut om inskränkning av strandskyddet vid nordöstra Väsjön. Kommunen nöjde sig dock inte, men ansökte på nytt om upphävande av strandskyddet.
Under planering av bla. Väsjöområdets bebyggelse har Naturskyddsföreningen försökt skydda gröna remsor från bebyggelse. Avsikten är att bevara allmänhetens tillgänglighet och att livet i naturen mår bättre om natursambanden mellan t.ex. Rösjöområdet och Törnskogen inte stängs av. Kommunen har inte tagit hänsyn till detta. Det är bakgrunden till att Naturskyddsföreningen i flera fall överklagat kommunens ingrepp i strandskyddet.

Regeringen anför följande skäl för sitt beslut:

Strandskyddets syften är långsiktiga och områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Frågan om bevarande av stränderna måste ses i ett långsiktigt perspektiv och hänsyn måste tas till områdets framtida potential för växt- och djurlivet samt för friluftslivet. Enligt regeringens uppfattning innebär det förekommande stängslet kring fastigheten inte i sig att marken inom inhägnaden tagits i anspråk på ett mer varaktigt sätt…….Av handlingarna i ärendet framgår att naturvärden i den norra delen av Väsjön bedöms vara dess funktion som spridningskorridor för växter och djur mellan naturreservaten Törnskogen och Rösjöskogen …..Uppförande av den planerade bebyggelsen kan riskera att permanent dela av området och begränsa dess värde som spridningszon för djur och växter. Exploateringen skulle varaktigt begränsa en allemansrättslig tillgång till stora delar av strandzonen samt riskera att utsläcka områdets nuvarande karaktär av en i huvudsak upplevd naturmark……Regeringen finner mot bakgrund av det anförda och vid en avvägning mellan olika intressen att det inte framkommit att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom det berörda området. Det som kommunen anfört utgör inte skäl för något annat ställningstagande. Länsstyrelsen beslut bör därför upphävas.

Naturskyddsföreningen hoppas att Väsjöplaneringen därmed kan spåra in ett förnuftigare synsätt i förhållande till de naturvärden som ännu finns kvar kring Väsjön.

Det framhålls också i regeringens beslut att:

I frågan om det allmänna intresset av tätortsutveckling finns det i ärendet ingen redovisning av om detta intresse inte skulle kunna tillgodoses utanför det strandskyddade området.

Det innebär att planeringen ska inriktas på att tätortsutvecklingen sker så att strandskyddade områden inte ska behöva tas i anspråk. När det gäller detaljplanen för den västra och södra delen av Väsjön är strandskyddet nu tyvärr upphävt. Därför hoppas vi att exploateringen ändå inte fullföljer idéerna med kajer längs sjöns västra del och att strandzonen utformas på ett mera naturenligt sätt med t.ex. en strandpromenad och från stranden tillbakadragen bebyggelse.

Styrelsen
Naturskyddsföreningen i Sollentuna