Bevara våtmarkerna i Törnskogsmossen och tallskogen i Silverdal

Törnskogsmossen
Så här vackert och fridfullt är det i södra Törnskogsmossen.

Törnskogsmossen och tallskogen i Silverdal – två unika grönområden hotade av bebyggelse.

I Moderaternas och Folkpartiets Sollentuna lever även de mest skyddsvärda grönområdena farligt. Sollentunas kommun ledning visar tydligt att man inte drar sig för att skövla unika naturmarker oavsett vilka natur och miljövärden som går förlorade.

Törnskogsmossen med angränsande våtmark är en nyckelbiotop, med ett antal rödlistade(unika) växt- och djurarter och med stort skyddsvärde i anslutning till ett kommande naturreservat samt med ett unikt intakt hydrologiskt system, som oåterkalleligen skulle skadas av den planerade byggnationen om denna förverkligas. Villaägareföreningen ska nu genomföra en naturinventering för att ta fram ytterligare fakta om områdets skyddsvärde.

Själva mossen ska bli naturreservat, men den mycket känsliga randzonen med ett skyddsvärt alkärr hotas av exploatering. När Lennart Gabrielsson, FP säger att man inte vill bygga i Tömskogsmossen så räknar han bort Alkärret och randzonen. Där kan han tänka sig att bygga.

Det finns ingen logik i att bebygga randzonen till Tömskogsmossen, en av de mest känsliga delarna i Tömskogen, när den återstående naturen i området blir naturreservat. Samma sak gäller hällmarkerna söder om dagiset. Men Alliansen vill inte skona natur- och miljövärdena utan vill till varje pris bebygga områdena. HSB vill bebygga området och anser sig kunna bygga var som helst utan att ta någon som helst hänsyn till naturmiljövärdena.

I Silverdal skulle en stor del av de värdefulla raka fina tallarna inom kvarteret Munderingen fållas om de aktuella bebyggelsepianerna i den detaljplan som nu är utställd skulle f6rverkligas. Invånarna i Silverdal och Tegelhagen skulle förlora en del av den fina skogsmarken mellan de två stadsdelarna. Den rödlistade arten Svartpälsbiet skulle komma att förlora sin födosökplats. Området omfattas dessutom av strandskydd som påverkas.

Både Förbundet För Ekoparken och Tegelhagsskogens vänner protesterar mot planerna. Man kräver att detta område skall ingå i ett nytt naturreservat för skogen. FFE betonar att mot bakgrund av Sollentunas alla tidigare ingrepp i denna buffertzon, som är en mycket viktig spridningsväg för nationalstadsparken, är exploaterings förslaget ytterst allvarligt. För att spridningsvägen från Tegelhagsskogen norrifrån in till Ulriksdal i nationalstadsparken inte helt och hållet ska täppas till får denna exploatering inte komma till stånd.

Sollentunapartiet kräver att båda dessa naturområden ska bevaras orörda eftersom de har stort skyddsvärde och ger oss Sollentunabor rika naturupplevelser.Bygg istället nya bostäder nära pendeltågsstationerna.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande i Sollentunapartiet

Källa : Sollendaren nr 67 2010,  årgång 37 – Sollentunapartiets tidning  

Nu hotas miljön i Silverdal på flera olika sätt

Värdefull skogsmark  i Tegelhagens naturområde hotas nu av exploatering för bebyggelse.
En mycket fin gammelskog med stora, raka  kraftiga tallar skulle fällas om planen genomförs. I Silverdal,  Tegelhagen, och Helenelund bor många på relativt små eller nästan inga tomter. Därför är alla gemensamma  naturytor extra viktiga. De naturytor intill Silverdal, som nu hotas av exploatering borde ses som en viktig kommunal naturtillgång och undantas från bebyggelse. 

Vid Rådanvägen har kommunen uppfört bostäder för äldre, och för ungdomar med särskilda behov. För dessa grupper borde detta relativt lättillgängliga skogsområde vara extra viktigt att räddas undan från skövling. Naturområdet är relativt plant och öppet och lättillgängligt, vilket gör det lätt för dessa grupper att med lite hjälp kunna få komma ut och uppleva lite natur på nära håll. Naturområdet behövs också för alla småbarn i Silverdal. 

Svartpälsbi. Foto: L. Anders Nilsson.

Den rödlistade (unika)  Bi-arten Svartpälsbiet skulle komma att förlora sin födosöksplats.
Eftersom området ligger nära Edsviken omfattas det nu av en bestämmelse om strandskydd – ett skydd som Alliansen vill upphäva.
Förbundet för Ekoparken fördömer planerna på en exploatering av detta skogsområde eftersom bebyggelsen skulle skära av en av de livsviktiga gröna kilarna för fauna och flora in mot huvudstaden. 

Svartpälsbiet Anthophora retusa är stort och spektakulärt med svart päls, grönt turkosa ögon och rödagula ”pollenbyxor” på bakbenen. Svartpälsbiet är biet som försvann och blev en legend bland entomologer. Det fanns i hela sydöstra Sverige upp till Uppland men försvann oförklarligt runt 60-talet och finns idag bara kvar på Gotland, Öland och en handfull lokaler på den allra sydöstligaste fastlandskusten. 

Mer fakta om svartpälsbiet här: Svartpälsbi Anthophora retusa återfunnet i Uppland (PDF, 467kB)

Alliansen vill dessutom godkänna att det startas skol- och förskoleverksamhet i Rådan, det större äldre huset längst ned i området, alldeles nere vid Edsviken. Skol- och förskoleverksamheten skulle skapa en omfattande ”genomfartstrafik” i Silverdal med dess smala vägar och öppna boendelösningar. 

Rådan, med omgivande natur, är en kulturfastighet som inte får förstöras av anordningar som stängsel, häckar och skolgård. Marken är idag ett viktigt  rekreationsområde för boende, främst i Silverdal. 

De boende informerades inte heller om dessa planer när de köpte sina hus i Silverdal. Många har reagerat mycket negativt på dessa planer. Det talas t om om civila olydnadsaktioner. 

Sollentunapartiet stöder de boende i deras motstånd mot dessa två miljöförstörande  planer.
Stoppa planerna på att bebygga Tegelhagsskogen.
Godkänn inte etableringen av en skola i Rådan!
 

Ingwar Åhman-Eklund 

Ordförande i Sollentunapartiet