Vad vill Sollentunapartiet med Edsberg?

Sumpskogen
Har bävrar varit framme i Sumpskogen bredvid Väsjön? Passa på att bekanta dig med denna intressanta plats väster om Väsjön. Här finns en fin allé och till vänster tjugo meter in i snårskogen finns det som kallas för Lilla Väsjön. Här vill man bygga flervåningshus. Är det verkligen möjligt att bygga här på vattnet eller är det alliansens önsketänkande?

1. Vi vill att hela Väsjöprojektet planeras om och att Edsbergs sportfält bevaras grönt och utan genomfartstrafik. Vi vill inte att Väsjöbackens parkering bebyggs och inte heller Sumpskogen eller Rökeriet. Vi anser att man med det snaraste bör bygga ut vatten- och avlopp till Södersätra och Norrsätra samt att de som har fritidshus där ska få stycka av sina tomter om de så önskar. Kostnaderna för vägavgifterna bör inte belasta de boende i Södersätra och Norrsätra utan betalas via skatten.

2. De vinster som AB Sollentunahem tar ut på sina hyresgäster (upp mot 8000 kr om året) bör gå tillbaka till hyresgästerna i stället för att tas ut som en extra skatt för hyresgästerna. Som det är nu berikar de i stället kommunens kassa.

3. Vi anser att Edsberg är färdigbyggt i och med HSB:s bebyggelse av ”Rösjö ängar”. Vi vill inte att Sollentunahem förtätar Edsberg med några extra punkthus här och var. Trafik- och parkeringssituationen är tillräckligt komplicerad som den är.

4. Ungdomarna i Edsberg bör ha en egen fritidsgård liksom att det bör vara färre barn i varje avdelning i förskolan.

Offentlig debatt mellan Sollentunapartiet och Miljöpartiet

Kom till vår offentliga debatt mot Miljöpartiet om Väsjöplaneringen Onsdag den 9 november i Edsbergs Bibliotek klockan 18.30

I våras utmanade vi Miljöpartiet på debatt om Väsjöplaneringen eftersom vi var förvånade över att Miljöpartiet kunde tänka sig att bebygga sportfältet och dra in en omfattande genomfartstrafik på Ribbings väg genom Edsberg. Sollentunapartiet vill bevara Sportfältet orört och eventuellt dra trafiken utefter Bäckvägen till Danderydsvägen om detta är nödvändigt.

Debatten med Miljöpartiet kommer nu äntligen att ske Onsdagen den 9 november klockan 18.30 i Edsbergsbiblioteket i nya Arena Edsberg som invigdes i våras..

Alla Edsbergsbor är givetvis välkomna att närvara och att ställa frågor till partierna. Möjlighet att skriva på en protestlista.

Den 22 november kommer Alliansen att fatta beslut om sportfältets framtid och om hur de ska dra trafiken från Väsjön.

Den 22 november kommer Alliansen att fatta beslut om inriktningen för den fortsatta planeringen av Sportfältet och om hur trafiken från Väsjön ska dras, Även om detta inte är de slutgiltiga besluten så är de viktiga och styrande för utvecklingen i Edsberg.

Därför är det är viktigt arr Du som är Edsbergsbo NU kontaktar politiker i Alliansen och säger din mening. Det är viktigt att vi talar om att vi vill ha hela sportfältet helt grönt och bevarat för sport och rekreation och att vi inte vill ha flera tusen nya bilar rakt genom Edsberg.

NU ÄR DET VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN ATT VI SÄGER IFRÅN! VI VILL BEVARA SPORTFÄLTET OCH SÄGER NEJ TILL GENOMFARTSTRAFIK PÅ RIBBINGS VÄG.

Ingwar Åhman-Eklund

Sollentunapartiet

Nu utmanar Sollentunapartiet (S) på öppen debatt i Edsberg om Väsjöplaneringen, sportfältet och Ribbings väg!

I en ovanligt osaklig insändare i Mitt-i Sollentuna talade Socialdemokraterna om att det är stora skillnader mellan Sollentunapartiet och Sossarna i Väsjöfrågan. Det är nästan det enda som stämmer i deras text. Resten är mest pajkastning, avsiktliga felaktigheter och skruvade kvartssanningar.

Därför är det viktigt att lägga saker och ting tillrätta.
Vi i SP vill bygga ut Bäckvägen. MEN vår sträckning går inte förbi mer än några få fastigheter vid Skogsängsvägen.. Den skulle gå öster om dessa fastigheter och så långt ifrån att det finns gott om plats för en trevlig avskärmning. Därför behövs det bara bullerdämpande åtgärder på en mycket kort sträcka. Vi väljer Bäckvägen också för att slippa skövla sportfältet.

MEN helst såg vi att man slapp även den vägen. Skulle det visa sig att miljön är så dålig väster om Väsjön genom föroreningar och träskartad mark att en majoritet inser att detaljplanen ”Mellersta Väsjön” inte kan förverkligas. Då behövs det ingen ny väg utan Frestavägen räcker för den tillkommande trafiken.

Socialdemokraterna vill istället omvandla Ribbings väg till en ”modern stadsgata” som är deras omskrivning för genomfartsled. Den skulle föra in ytterligare tusentals bilar förbi flerfamiljshus i Edsberg som är omöjliga att bullerskydda.

Vi i SP vill ansluta Bäckvägen till Danderydsvägen vid Lidl,s nya butik. Beslut finns redan om att bygga om korsningen. Vi förordar en rondell och en gångtunnel för en säkrare skolväg. Detta skulle ge en smidigare genomströmning än de nuvarande trafikljusen.

Vi vet att en majoritet av Edsbergsborna är mot Socialdemokraternas planer, bl a genom våra breda kontakter med de boende. Valresultatet 2010 bekräftar detta. En folkomröstning vore talande.

Vi kommer givetvis att fortsätta dialogen i Edsberg!

Vi i SP talar alltid klarspråk! Därför utmanar vi Socialdemokraterna på en debattkväll mot oss i Edsberg i höst? Det skulle även bli ett tillfälle för oss alla att få höra vad Edsbergs borna tycker

Hör av er så bestämmer vi datum!

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet

Kör inte över Edsberg!

Gör inte Ribbings väg till genomfartsled.

Samtliga partier utom Sollentunapartiet tycker att det är riktigt att bebygga Edsbergs sportfält – helt eller delvis. Detta skulle slå sönder friden och parkidyllen och minska ner ytorna för sport och rekreation.

Alla dessa partier vill dessutom dra en bilväg rakt över fältet från den nya Väsjöstaden och ansluta den till Ribbings väg som skulle omvandlas till genomfartsled rakt genom Edsberg med tät trafik. Man beräknar, enligt kommunens egen trafikutredning sidan 32, att antalet bilar per dygn kommer att vara över 9 000 på södra delen av Ribbings väg när vägen öppnas 2015 och på sikt 14 000 per dygn. Jämförelsevis är det idag cirka 12 000 bilar på Sollentunavägen ett normaldygn vilket ofta leder till köer vid rusningstrafik.

Vid korsningen till Danderydsvägen kommer det att bli köbildningar vid rusningstid. Det kommer även att bli många bilar som korsar varandras färd vid infarten till Edsbergs centrum. I Edsberg finns det flera äldreboenden och många äldre rör sig ute i stadsdelen. Ribbings väg korsas av många gående skolbarn och äldre. Över 5 000 nya fordon kommer att öka bullret och de hälsovådliga partiklarna i Edsbergsluften. Redan idag är det svårt att hitta en p-plats i Edsbergs centrum.

Sollentunapartiet anser att det är viktigt att sportfältet lämnas helt orört. Och vi säger bestämt nej till kommunens planer på att dra tät genomfarttrafik rakt genom ett av kommunens tätaste bostadsområden helt i strid med modernt miljötänkande.

Måste man ha en ny trafikled från Väsjöstaden till Danderydsvägen går det att förlänga Bäckvägen genom skogen mellan sportfältet och Edsängen, öster om berget, och ansluta den till Danderydsvägen vid Malla Silverstolpes väg där man bygger en rondell. Från rondellen kan man bygga en väg till parkeringen söder om Edsbergsskolan för kunder till Edsbergs centrum. Det är inte helt bra men oerhört mycket bättre än en genomfartsväg rakt genom Edsberg.

Sollentunapartiet kommer att bjuda in till ett protestmöte mot genomfartstrafiken onsdagen den 8 juni kl 18.30 i Edsbergs Bibliotek vid Edsbergs Torg. Vi kommer att dela ut protestlistor vid mötet. Det gäller att visa alla politiker vad Edsbergsborna tycker om den föreslagna genomfartsleden.

Ingwar Åhman-Eklund

Sollentunapartiet

Utställning 20-21 maj 2011 om utveckling av sportfältet i Edsberg

Kommunen har tagit fram 4 alternativa förslag för sportfältets framtid- tyvärr alla med bebyggelse – i olika omfattning. Dessa kommer att skickas ut till medborgarna. Den 20-21 maj kommer kommunen att ha en utställning i Edsbergs bibliotek

Alternativ 1 Kvartersstaden
Kvarter med flerbostadshus i 4-5 våningar uppförs på båda sidor om den genomgående gatan mellan Edsberg och Frestavägen. Cirka 850 lägenheter i Väsjön södra och cirka ca 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ nr 1: Kvartersstaden

Alternativ 2 Blandstaden
Bebyggelsen trappas från 5 våningar på den västra sidan om gatan till 4 våningar på den östra sidan för att sedan övergå till ett radhus närmast motionsspåren. Cirka 350 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatan och cirka 80 radhus på fältet väster om Väsjöbacken samt ca 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ nr 2: Blandstaden

Alternativ 3 Väsjöbågen
Den nya genomgående gatan ansluts med trevägskorsning till Ribbings väg. På gatans västra sida uppförs flerbostadshus i kvarter i 4-6 våningar, i den övre delen av sluttningen ges plats för radhus. Cirka 450 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatans västra sida och cirka 30 radhus i sluttningen väster om flerbostadshusen samt cirka 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ Nr3: Väsjöbågen

Alternativ 4 Väsjöstråket
Med en stadsgata kantad av sammanhängande bebyggelse i 4-6 våningar förbinds Väsjöområdet med Edsberg. Cirka 500 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatan och radhus närmast fältet väster om Väsjöbacken samt cirka 200 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ Nr4: Väsjöstråket

Miljöalternativet från Sollentunapartiet

När det gäller Sportfältets framtid finns det givetvis ännu ett alternativ vid sidan av de fyra alternativ som kommunen sänt ut inför utställningen den 20-21 maj – Ett helt orört sportfält som det ser ut idag.

Alternativ Nr 5: ett helt bevarat och grönt sportfält
Alternativ Nr 5: ett helt bevarat och grönt sportfält

Ett stort antal organisationer och enskilda Edsbergsbor och andra kräver liksom Sollentunapartiet att Edsbergs sportfält skall bevaras som det är idag utan bostadsexploatering och en stor genomfartsled för biltrafik.
Sportfältets västra dalgång från Ribbings väg och Tennishallen upp mot Väsjön ska bevaras helt orört för fotboll, annan sport, utflykter och andra fritidsaktiviteter.
Sollentuna Uniteds nuvarande klubblokaler för sporten bör dock moderniseras. En ny väg över fältet är orealistisk, eftersom den skulle leda till en genomfartstrafik i Edsberg på 14 000 bilar. Flera bilar än vad det är på Sollentunavägen idag med 12 000 fordon. Ribbings väg är inte byggd för denna stora trafik. Edsberg är fyllt av skolbarn och äldre människor.

Säg NEJ till en exploatering av sportfält och en tät och snabb genomfartstrafik på Ribbings väg. Kontakta kommunen och tala om att DU vill ha Alternativ fem – Miljöalternativet från Sollentunapartiet

De två klubbade Väsjöplanerna överklagas och kampen för Sportfältet går vidare

Sportfältet idag

Onsdagen den 13 april klubbade Sollentunas kommunfullmäktige två detaljplaner i Väsjöområdet. Sollentunapartiet var det enda partiet som sade NEJ till dessa planer.

Den ena planen, Väsjön Mellersta, omfattar i huvudsak den mark som idag används av Väsjöbacken som parkeringsplats. I den planen låg förut en väg tvärs över sportfältet men den har nu undantagits ut planen. Den planen hade även vi kunnat sagt ja till om kommunen hade tagit hänsyn till strandskyddet, gjort seriösa markundersökningar av de föroreningar som finns i marken där samt tagit fram en tillräckligt stor parkeringsyta som ersättning för den som ska bebyggas.

Den andra planen för Södersätra och Kastellgården, tvingades vi avslå ihop med förslaget till gatukostnadsutredning eftersom kommunen vill ta ut hutlöst höga gatukostnader av fastighetsägarna.

Men båda planerna kommer att överklagas på olika sätt. Naturskyddsföreningen har en pågående överklagan mot borttagandet av strandskyddet för Väsjön och fastighetsägarna kommer att överklaga den gatukostnadsutredning som den styr den andra planen. Det överklagandet kommer de att driva ända upp i EU-domstolen.

Kampen för att rädda Sportfältet engagerar allt fler.

Frågan om själva sportfältet kommer att avgöras i höst. Den 20-21 maj kommer kommunen att presentera nya planer på ett informationsmöte i Edsberg. Allt fler engagerar sig för Väsjön och för Edsbergs Sportfält. Nu håller de som bor i Edsberg på med att tillsammans med folk som använder fältet att bilda en aktiv vänförening för Edsbergs Sportfält. Det är mycket bra. En vänförening kan betyda mycket.

Gå med Du också i SPORTFÄLTETS VÄNNER!

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet

Skandalen Väsjö stad

Väsjöalternativets Pressrelease

Sollentuna kommun klubbar onsdagen den 13 april det omstridda ”Väsjö stad”. Vi kan nu avslöja:

  1. Kommunen avskaffar strandskydd för att kunna sälja egen mark för 1 miljard.
  2. Kommunen bryter skriftligt avtal med villaägare, där kommunen mot betalning lovat att bygga och driva vägarna inom föreningens område för ”all framtid”.
  3. Kommunen flyttar genomfartsled in på villaägares tomter för att kommunen ska kunna exploatera egen mark.

Väsjöområdet i Sollentuna är ett idylliskt sommarstugeområde med sjöar, skogar, skidbacke och sportfält för rekreation och idrott. Kommunen ser det som ett viktigt exploateringsområde och har höjt antalet planerade bostäder från 1500 till 2800. Tyvärr på bekostnad av strandskydd, villaägare och sportfältets många motionärer.

Avsändare:
Väsjöalternativet  www.vasjo.se
Naturskyddsföreningen
Edsängens villaägareförening
Väsjöns tomtägarförening www.vasjon.se
Sollentunapartiet
Törnskogens Villaägareförening
Solängens Samfälligheter

1. Kommunen avskaffar strandskydd för att kunna sälja egen mark för 1 miljard.

I kommunens planförslag ska strandskyddsområdet för Väsjön i Sollentuna helt tas bort och nya flervåningshus byggas helt nära strandkanten runt en stor del av sjön. Dessutom vill kommunen kraftigt begränsa strandskyddet för de två andra sjöarna Snuggan och Fjäturen som också starkt berörs av den planerade hårda exploateringen av Väsjöområdet.

– Vi har självklart överklagat kommunens planer, säger Herbert Henkel på Naturskyddsföreningen.

Kommunen har ökat antalet planerade bostäder från 1500 (samråd maj 2005) till 2800 trots stora protester från boende i området.

Orsaken till att kommunen vill avskaffa strandskydden är att de då har möjlighet att sälja marken. Kommunens siffror visar att de förväntar sig intäkter på försäljning av mark på en miljard kronor.

Naturskyddsföreningen skriver att planerna strider mot:

  • Kommunens översiktsplan
  • Riksdagens miljömål
  • Bevarande av natursamband i de Gröna Kilarna
  • Strandskyddets ändamål

Naturskyddsföreningen yrkar på att strandskydden bevaras för att tillgodose strandskyddets syften enligt Miljöbalken (1998:808), 7 kapitlet 13-14§§ (”att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet”)

Dessutom planerar kommunen vägar, parkeringar och höghus på Edsbergs sportfält, vilket upprör boende i området. Problemet är dock ännu större än så. Kommunen frångår nämligen sin gällande översiktsplan(1) för Väsjöområdet (från 1998 aktualitetsförklarad 2002).

– Riktlinjerna antagna i nu gällande översiktsplan säger att endast bostadsbebyggelse som kretsloppsanpassas lokalt får tillkomma. Några siffror för hur många det handlar om presenteras inte, men från kommunen har man tidigare gjort en uppskattning om att det rör sig om maximalt 400 bostäder. Hur man tolkat in Väsjöstaden med 2800 bostäder i detta förstår jag inte, säger Linnea Wetterberg, boende i Södersätra.

Kommunen följer inte heller sina lokaliseringsmål:
– Nya bostäder skall i första hand lokaliseras till kommunens centrala och södra stationssamhällen, dvs i goda kollektivtrafiklägen som minimerar biltransporter. (citat från översiktsplanen)

2. Kommunen bryter skriftligt avtal med villaägare, där kommunen mot betalning lovat att underhålla och bygga vägar för ”all framtid”.

Onsdag den 13 april klubbar Sollentuna kommun de första delarna av den omstridda Väsjöstaden. De boende är upprörda.

– Nu är det krig, säger Mikael Wiberg, ordförande i Väsjöns tomtägarförening och aktiv i protestgruppen Väsjöalternativet. Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter, säger Mikael Wiberg.

Kommunen bryter nämligen ett skriftligt avtal med villaägare, där kommunen övertagit ansvaret för ”väghållning” (anläggning av ny väg, omläggning av väg i ny sträckning, ombyggnad av väg samt drift av väg enl. väglagen 4§ och 10§) för ”all framtid”(2). Istället vill kommunen att de boende ska betala väg och VA-avgifter på 500 000:-(3) för en normal tomt i området.

– Det känns inte seriöst. Först förnekade kommunen att avtalet överhuvudtaget existerade. Sedan hävdade de att avtalet inte gällde, säger Mikael Wiberg

Kommunen vägrar lämna ut gatukostnadsutredningen och hänvisar till att det är arbetsmaterial.

– Hur kan gatukostnaderna bli så ofantligt höga jämfört med jämförbara områden? Detta måste utredas bättre. Vi kan inte heller förväntas bekosta kommunens genomfartsled, Frestavägen. För att inte tala om kommunens planer på kajer kring Väsjön som vi inte vill ha, säger Mikael Wiberg.

Kommunens öppna beräkningar visar på ett förväntat överskott på 287 miljoner som kommunen inte planerar att återinvestera i projektet. Enligt Plan och Bygglagen skall gatukostnaderna grundas på skälig och rättvis grund. Dessutom får endast kostnader som är till för fastighetens funktion tas ut i gatukostnader enligt lagstiftningen. Den bristfälliga utredning(4) kommunen bistått oss med visar att kostnaderna inte är grundade på skälig och rättvis grund, och att man tar ut kostnader för sådant som inte krävs för våra fastigheters funktion.

– Det finns stora brister och mörker i utredningen som visar på kommunens okunskaper i gällande lagstiftning. Det är trist att sådant förekommer i vår kommun, säger Linnea Wetterberg, boende i Södersätra.

Anders Hallmén, planeringschef på Sollentuna kommun, har i tidigare skriftlig korrespondens(5) hänvisat till andra områden där vägkostnaderna legat på 70 – 100 000 för en tomt på 1400kvm. När villaägare upprörs över de höga avgifterna svarar politikern Thomas Ardenfors (M) att kommunen ska vara generösa med uppskov. De boende förstår inte det generösa i erbjudandet.

– Kommunen kommer vad vi förstår att erbjuda en 10 årig amortering till referensränta + 2% för de som har svårt att skaka fram halvannan miljon inom 60 dagar. Betänk att detta skulle innebära ca 4.700:-(6) i initialt ökad bruttomånadskostnad vid en låg referensränta om 2%. Betänk vidare att VA-relaterade kostnader, avstyckningskostnader, ev. fjärrvärmeanslutning etc. gör att det är betydligt mer, säger Mikael Wiberg.

Som bakgrund kan nämnas att ca 90% av Sveriges kommuner inte tar ut någon vägavgift alls, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Men Sollentuna kommun är inte ensam om att ta ut gatukostnader av fastighetsägare, även om kostnaderna sällan eller aldrig blir så höga som för Väsjöborna. Enligt ett examensarbete från KTH 2007 är det i första hand kommuner runt storstäderna som kräver småhusägare på ersättning.

3. Kommunen flyttar väg in på villaägares tomter för att kunna exploatera egen mark. Kommunen anger geotekniska skäl som orsak, vilket visat sig falskt.

Kommunen har angivit att Frestavägen, av geotekniska skäl, måste flyttas för att en kostnadseffektiv breddning till 17-18 meter skall vara möjlig. Flytten av vägen sker på bekostnad av villaägares tomter som delvis exproprieras eller drabbas av en väg inpå knuten.

– Det verkliga skälet är inte geotekniska skäl utan att kommunen vill frilägga och sälja sin egen mark kring sjön, säger Otto Runmark, boende vid sjön.

I den utredning(7) av WSP Samhällsbyggnad, som kommunen beställt, finns ingenting som stödjer kommunens slutsats om att vägen måste flyttas vid sjön.

– Utredningens slutsats handlar om en plats långt söder om sjön, där ett träskområde fördyrar vägdragningen. Jag förstår inte hur man kan ha det som förklaring till att flytta vägen vid sjön, säger Niklas Ladberg, boende i området.

Är det lagligt att kommunen på detta sätt utökar och höjer värdet på sin egen exploaterbara mark genom att, helt i onödan, expropriera privat mark? Extra magstarkt blir det när det sker under falska förespeglingar.

– Kommunen vill lägga vägen utmed min tomt och bygga flerfamiljshus mellan mig och sjön. Det är en skandal, säger Otto Runmark.

Kontaktlista:

Väsjöalternativet www.vasjo.se
Mikael Wiberg, micke.wiberg@gmail.com,  Telefon: 073 9923371

Naturskyddsföreningen
Herbert Henkel, herberthenkel@telia.com, Telefon: 08 750 01 55

Edsängens villaägareförening
Ola Bogren, edsangen@gmail.com, Telefon: 070-797 38 57

Väsjöns tomtägarförening www.vasjon.se
Mikael Wiberg, micke.wiberg@gmail.com, Telefon: 073 9923371

Sollentunapartiet
Ingwar Åhman-Eklund, ingwar.ahman-eklund@sollentuna.se , Telefon: 073-915 16 43

Törnskogens Villaägareförening
Kjell-Åke Henriksson, kjell-ake.henriksson@minmail.st 08-782 85 52

Solen och Solvärmes Kvarterssamfälligheter
Ewa Hellström-Boström, ewa@alpinaforlaget.se, Telefon: 070 756 0402

Villaägare Södersätra:
Linnea Wetterberg, linnea.wetterberg@dessi.nu Telefon: 070-716 84 61

Villaägare Törnskogen:
Otto Runmark, otto.se@telia.com Telefon: 0705-31 40 01

Villaägare Törnskogen:
Denise Lagercrantz, denise@mullingstorp.com Telefon: 073-966 22 30

Villaägare Törnskogen:
Eva och Niklas Ladberg
Eva.Ladberg@svenskablastjarnan.se Telefon: 0704-560 360
niklas@ladberg.com Telefon: 070-471 10 10


1) SAMMANFATTNING

2) Avtal mellan Väsjö tomtägareförening och Sollentuna kommun

3) Kommunen kräver att villaägarna betalar 1,0 andel för den del av tomten med befintligt hus, och 1,5 andel för avstyckningsrätter. För husägare med > 1400 m2 tomt blir det alltså (1 + 1,5) x 161´ = 403´ Är tomten större än 2100 m2 och kommunen bedömer att den skall delas i 3 nya blir det alltså (1 + 1,5 + 1,5) x 161´ = 644´ o.s.v. Därtill kommer V/A avgiften med ca 100 000:- per anslutning.

4) Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

5) Kommunala kostnader och avgifter i samband med förtätning Inklusive VA-avgifter skulle kostnaden alltså bli mindre än hälften jämfört med aktuellt förslag.

6) 403´på 10 år blir ca 3.350/mån i amortering, 4% ränta ger ca 1350/mån i räntekostnad första året => 4.700 kr/mån.

7) ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLANESKEDET Planeringsunderlag uppdragnr 10083387/10088939 utförd av WSP Samhällsbyggnad Geoavdelningen för att undersöka de geotekniska förutsättningarna för en flytt och breddning av Frestavägen.

Sjöstad blir av trots protester

"Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter", säger Mikael Wiberg. Foto: Pekka
"Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter", säger Mikael Wiberg. Foto: Pekka Pääkkö.

Nu klubbas den nya sjöstaden  – Storbråk väntar om kommunen kör över grannarna

 Imorgon klubbar kommunstyrelsen de första delarna av Väsjöstaden. Trots kritiken.
– Nu är det krig, säger Mikael Wiberg som leder protestgruppen Väsjöalternativet.

Två detaljplaner och det kontroversiella gatukostnadsförslaget antogs förra veckan av kommunstyrelsens utskott för exploateringsfrågor. Därmed kan även kommunstyrelsen väntas godkänna dem när man sammanträder imorgon, onsdag. Men det är fullmäktige som beslutar, den 13 april.

Byggplanerna är i stort sett identiska med de som var utställda i höstas.
– Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter, säger Mikael Wiberg ordförande i Väsjö tomtägarförening och aktiv i protestgruppen Väsjöalternativet.

2800 nya bostäderär alldeles för mycket, tycker han.
– Det är nästan lika stort som Edsberg, säger han.

Hälften vore en mer lagom storlek på den nya stadsdelen.
– Det finns stora brister och rena felaktigheter i kommunens utredning, säger Linnea Wetterberg som också bor i Södersätra och sitter i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Men Thomas Ardenfors (M) som är ordförande i utskottet säger att han litar på tjänstemännen. Och han kan inte tänka sig att minska storleken på den nya stadsdelen.

– Väsjöområdet är det sista storaområdet i Sollentuna kommun som vi kommer att kunna bebygga. Det här blir ett av de mest attraktiva områdena i hela länet.
Du går ut genom dörren och har trolsk skog runt hörnet, säger han.
– Vi harunder sex-sju år arbetat fram ett förslag i nära samarbete med bland annat Naturskyddsföreningen. Nu har föreningens nyastyrelse kraftfullt motsatt sig planerna. Det är tråkigt, men vi känner att vi har vägt in viktiga åsikter.
De styrande politikerna är angelägna om att komma igång.
– Dels finns det ett tryck från det gamla sommarstugeområdet att få kommunalt vatten och få stycka av tomterna, dels är inflyttningstrycket är enormt, säger Thomas Ardenfors.


Svar på kritiken mot bygget av nya Väsjöstaden

Protestgruppens kritik mot utredningen och ansvarige politikern Thomas Ardenfors (M) svar:
Sportfältet blir förstört.
– Det stämmer inte, men vi har lyssnat på kritiken och förslaget ska arbetas om.

I utredningen påstås att Väsjön övergöds av grannarnas utsläpp, men de bor nedströms från sjön.
– Jag kan inte svara på just den detaljen, men vi litar naturligtvis på utredningen.

Varför fick Ragnsells, med egna intressen i området, göra miljökonsekvensbeskrivningen?
– Tjänstemännen säger de sig vara trygga med att den. Vi litar på det.

Hur kan det vara rimligt att kräva 400 000 kronor i gatukostnader av de som bor där.
– Det är en väldigt nödvändig höjning av vägarnas standard. Vi har försökt kapa kostnaderna. Man kommer kunna ansöka om anstånd och betala den dag man flyttar eller styckar av tomten.

Varför redovisas inte hur man kommit fram till den summan?
– Vi kan inte visa alla detaljerna för vi är måna om att få bästa pris när arbetet ska upphandlas. Jag vet inte om vi kommer kunna redovisa det efteråt. men det skulle förvåna mig om inte det faller under offentlighetsprincipen.


Calle Godani
calle.godani@mitti.se
tel 550 550 89

Källa:  Mitt i Sollentuna, 5 april 2011

Kassaskåpstjuvar slog till mot gym

Kassaskåpstjuvar slog till mot gym
Kraftsportklubbens ordförande Jan Wramberg tror att det är några av klubbens medlemmar som brutit sig in i träningslokalen. Foto: Chris Anderson.

Tjuvarna sågade sig in genom väggen till gymmet och bröt upp kassaskåpet.
Förutom 10 000 i kontanter tog de med sig vikter på sammanlagt 800 kilo.
Fotavtryck är polisens enda spår.

79-åriga Roger Lindfors är en trogen medlem i Sollentuna kraftsportklubb. När han kom till gymmet på tisdagsmorgonen efter nyår var något fel.

– Det var mörkt, men jag förstod att det var något mystiskt eftersom dörren på gaveln stod öppen. När jag gick in såg jag att bänkarna stod huller om buller och att papper från kontoret låg utströdda.

Tjuvarna hade under natten sågat ett hål i väggen på baksidan av lokalen för att sig in. Därifrån fortsatte de till kontoret där kassaskåpet ?nns.

Kassaskåpstjuvar slog till mot gym
Det är inga 14-15-åringar som gjort det här. Det är vuxna, riktigt kraftiga grabbar, säger Jan Wramberg. Foto: Chris Anderson.

– Man har borrat ett hål i kassaskåpet och petat upp kolvarna. Sedan har man bänt upp det med någon form av hydraulisk domkraft. Det måste ha varit någon större grej för man hade burit ut träbänken för att få plats, säger Jan Wramberg, kraftsportklubbens ordförande.

I skåpet fanns 10 000 i kontanter. Dessutom tog förövarna med sig runt 50 hantlar och skivstänger som vägde sammanlagt 800 kilo. Polisen misstänker att gärningsmännen burit ut vikterna genom nödutgången där ett fordon ska ha stått parkerar.

Den tyngsta vikten vägde nära 50 kilo.

-Det är inga 14-15-åringar som gjort det här. Det är vuxna, riktigt kraftiga grabbar, säger Jan Wramberg.

Han är övertygad om att några av träningsklubbens medlemmar är inblandade.

– Varför skulle våra medlemmar skilja sig från resten av befolkningen? De här personerna verkar hemmastadda och vet var saker finns. Bara en sak som att veta var man ska borra och sedan stå och borra i tio millimeter stål, säger han.

De förlorade träningsredskapen är värda nära 100 000 kronor, men Jan Wramberg tror inte att tjuvarna är ute efter pengarna.

– Det går inte att lägga ut en annons om så mycket vikter. Det är helt klart att huvudskälet var att bygga ett eget personligt gym.

Elisabeth Kågebro, inspektör vid samordningen norrort, håller med om att tjuvarna troligen kommer att använda träningsredskapen för eget bruk eller att det handlar om ett beställningsjobb.

Hon säger att tillvägagångssättet är lite udda.

– Att såga sig in genom väggen är inte så vanligt. Det förekommer ju, men oftast bryter man upp ett fönster eller dörrar vid inbrott, säger hon.

Polisen har inga misstänkta och inte särskilt mycket att gå på. Men några lösa papper, som låg på golvet i lokalen, har tagits i beslag i ett försök att säkra spår.

– Man kan tänka sig att gärningsmännen har klivit på dem. Men det är inte så våldsamt stor chans att få fast någon på skoavtryck, säger Elisabeth Kågebro.

Det är andra gången på mindre än ett år som kraftsportklubben i Sollentuna har inbrott. Jan Wramberg tror att det är samma personer.

– Man har tagit sig in på samma sätt. Men i somras öppnade man bara kassaskåpet, säger han.

Efter första inbrottet förstärkte klubben kassaskåpet och satte in en gallergrind. Nu ska de även installera larm.

Klubben har också utlovat en belöning på 10 000 kronor till den som lämnar upplysningar så att de skyldiga åker fast.

Roger Lindfors förstår att lokalen lockar tjuvarna eftersom den ligger lite ensligt vid Edsbergs sportfält.

– Det är inte så mycket folk som rör sig där på nätterna. Men jag vet inte vad det är för fel på folk som gör sådant där. Det är bedrövligt.

Han hoppas att gymmet snart ska öppna igen.

– Det är jobbigt att inte få röra på sig när man är van att träna två gånger i veckan.

Marie Bergström
marie.bergstrom@mitti.se
tel 550 550 89

Källa:  Mitt i Sollentuna, 18 januari 2011

År 2011 ska bli det år när vi tillsammans med många andra räddar Edsbergs Sportfält!

Edsbergs Sportfält
Edsbergs Sportfält

Nyåret är nyårslöftenas tid. Det är nu som man ska lägga fast de mål som man vill uppnå under det kommande året. Vad man tycker är viktigt att genomföra under år 2011.

Vi i Sollentunapartiet har givetvis ett stort antal mål som vi vill uppnå under det kommande året men det viktigaste är att Väsjöprojektet planeras om så att Edsbergs sportfält slutgiltigt räddas.

Detta är ett viktigt mål inte bara för vårt parti utan också för en bred opinion i Edsberg, för Väsjö tomtägareförening, Sollentuna United, Naturskyddsföreningen, Villaägarnas Riksförbund och många, många, många andra.

Vi kommer att ta fram egna konstruktiva förslag och se till att de drivs igenom i breda samråd. Vinnarna blir alla boende i området, skattebetalarna, alla som använder fältet och framförallt miljön.

NU TAR VI SATS TILLSAMMANS OCH DRIVER IGENOM EN NY PLANERING SOM RÄDDAR EDSBERGS SPORTFÄLT.

GOD FORTSÄTTNING
ÖNSKAR
SOLLENTUNAPARTIET
ALLA MEDLEMMAR OCH SOLLENTUNABOR
genom
Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet