Väsjörestaureringen

Sollentuna kommun / Grontmij
Att Ewa Bergwall
191 86 Sollentuna

Naturskyddsföreningen i Sollentuna har anmält till Ewa Bergwall att föreningen ämnar inkomma med ett yttrande efter den angivna alldeles för korta svarstiden.

Kommentarer till Tillståndsansökan / samrådsunderlag ang. restaurering av Väsjön

Restaureringen av Väsjön är en del i exploateringen av Väsjöområdet med stora delar tät stadsliknande bebyggelse. Naturskyddsföreningen har tidigare yttrat sig i flera omgångar i detta ärende och sammanfattar våra synpunkter här.

Noteras bör också att återställande av Törnskogsmossarna, genom att stänga av det mot norr ledande diket, är en del av skötselplanen för Törnskogsreservatet. Det leder till ökad vattenföring nedströms till Snuggan och därefter Väsjön.

Det blågröna stråket från Snuggan till Väsjön, som kom med i detaljplanen på initiativ av Naturskyddsföreningen, är en viktig länk till naturen i Törnskogsreservatet via den viadukt som motorvägen försetts med (också på initiativ av Naturskyddsföreningen).

Det är angeläget att detta blågröna stråk ges en bred viadukt under Frestavägen. Den extra bro över det blågröna stråket som nu finns i detaljplanen sydöst om Frestavägen är däremot dels onödig (väganslutningar kan ordnas utan denna viadukt) och dels direkt negativ för funktionen av ett sammanhängande blågrönt stråk.

Fortsättningen av det blågröna stråket norr om Väsjön minskar till en remsa på 15 m bredd – trots att det finns byggytor kvar längre bort från stranden – således en helt onödig inskränkning.

Öster om Väsjön behålls den nuvarande obebyggda strandremsan, nästan 100 m, vilket är förträffligt.

Väster och sydväst om sjön ingår kajer i detaljplanen – en helt onödig naturförstörelse av den redan existerande strandzonen och definitivt ingen restaurering. Dessa kajer bör ersättas med en naturlig strandremsa som kan göra skäl för ambitionerna med sjörestaurering.

Om Sportfältet exploateras bör dagvatten från det området och även från Edsberg tillföras Väsjöns vattensystem via reningsvåtmarker och naturliga öppna vattendrag. Detta är mycket viktigt, dels för fortsatt biologisk mångfald och dels för vattenrening.

Väsjöns utlopp och det dike som nu finns avses tydligen att snyggas lite marginellt. I detta område saknas ambitionen med ett fortsatt blågrönt stråk. Delar av obebyggda tomter skulle kunna användas för en betydligt bredare zon än de knappa 5 meter som nu finns i planen. Den östra delen av Väsjövägen kan läggas ner – infarter kan ordnas från de övriga vägarna. De två kulverterna under vägarna i den östra delen kan tom. reduceras till en under Hövdingevägen. På så sätt kan en parkzon på ca 15 m bredd skapas; med Väsjövägen fås då en obebyggd zon på ca 35 m bredd. Med tanke på de stora förändringar som avses göras i området är dessa föreslag egentligen små justeringar och borde ingå i en restaurering, respektive i detaljplanerna.

Dalsänkan vid Väsjöns utlopp är mycket kritisk när det gäller ökade och snabba vattenflöden som kan förväntas när så stora ytor som de i planen föreslagna blir hårdgjorda. Sjön och dess avrinning måste kunna svälja ökade flöden. I det sammanhanget är kajer utmed 40 % av sjöns strand direkt olämpligt.

Det ökade vattenflödet vid högvatten från Snuggan måste också beaktas vid utformningen / restaureringen av Väsjöns stränder, liksom tillförsel av dagvatten från framtida exploatering av Sportfältet och Edsberg. Här hänvisas till Naturskyddsföreningens yttrande ang. Sportfältet.
Vidare påpekas att allt vatten från Väsjöns tillrinningsområde hamnar i Rösjön och sedan i Fjäturen, osv. till Mälaren. Området ingår i Oxundaåns vattensystem där kommunalt samarbete strävar efter att bygga ut naturliga reningsfunktioner i hela systemet. Därför ska all planering av vattensystemet sträva efter maximal rening och utjämning av flöden så högt upp i systemet som möjligt.

Ingrepp i sjöns botten och i angränsade med schaktmassor mm. utfyllda områden måste föregås av en noggrann utredning av vad som verkligen tippats där resp. hunnit sedimentera i sjön. Principiellt bör muddring överhuvudtaget inte ske. De kostnader som detta medför bör hellre läggas på åtgärder som verkligen leder till en restaurering – t.ex. naturliga sjöstränder och tillräckligt breda blågröna stråk.

En restaureringen av Väsjön är mycket angelägen, men förslagen har alldeles för låg ambitionsnivå med tanke på den omfattande exploatering som planeras för området. Restaureringen bör leda till ett väl fungerande vattensystem med ökade naturvärden och naturfunktioner. Att bygga kajer utmed en mycket stor del av sjöns stränder är direkt kontraproduktivt och mera ett utslag av modenycker typ sjöstad. Naturskyddsföreningen vill också påpeka att den strandskyddsdispens för Väsjön som Länsstyrelsen har medgivit, har överklagats till regeringen och att detta ärende inte är avgjort när detta skrivs.

Sollentuna 2011-06-19
Naturskyddsföreningen i Sollentuna

Herbert Henkel, ordf.

Skandalen Väsjö stad

Väsjöalternativets Pressrelease

Sollentuna kommun klubbar onsdagen den 13 april det omstridda ”Väsjö stad”. Vi kan nu avslöja:

 1. Kommunen avskaffar strandskydd för att kunna sälja egen mark för 1 miljard.
 2. Kommunen bryter skriftligt avtal med villaägare, där kommunen mot betalning lovat att bygga och driva vägarna inom föreningens område för ”all framtid”.
 3. Kommunen flyttar genomfartsled in på villaägares tomter för att kommunen ska kunna exploatera egen mark.

Väsjöområdet i Sollentuna är ett idylliskt sommarstugeområde med sjöar, skogar, skidbacke och sportfält för rekreation och idrott. Kommunen ser det som ett viktigt exploateringsområde och har höjt antalet planerade bostäder från 1500 till 2800. Tyvärr på bekostnad av strandskydd, villaägare och sportfältets många motionärer.

Avsändare:
Väsjöalternativet  www.vasjo.se
Naturskyddsföreningen
Edsängens villaägareförening
Väsjöns tomtägarförening www.vasjon.se
Sollentunapartiet
Törnskogens Villaägareförening
Solängens Samfälligheter

1. Kommunen avskaffar strandskydd för att kunna sälja egen mark för 1 miljard.

I kommunens planförslag ska strandskyddsområdet för Väsjön i Sollentuna helt tas bort och nya flervåningshus byggas helt nära strandkanten runt en stor del av sjön. Dessutom vill kommunen kraftigt begränsa strandskyddet för de två andra sjöarna Snuggan och Fjäturen som också starkt berörs av den planerade hårda exploateringen av Väsjöområdet.

– Vi har självklart överklagat kommunens planer, säger Herbert Henkel på Naturskyddsföreningen.

Kommunen har ökat antalet planerade bostäder från 1500 (samråd maj 2005) till 2800 trots stora protester från boende i området.

Orsaken till att kommunen vill avskaffa strandskydden är att de då har möjlighet att sälja marken. Kommunens siffror visar att de förväntar sig intäkter på försäljning av mark på en miljard kronor.

Naturskyddsföreningen skriver att planerna strider mot:

 • Kommunens översiktsplan
 • Riksdagens miljömål
 • Bevarande av natursamband i de Gröna Kilarna
 • Strandskyddets ändamål

Naturskyddsföreningen yrkar på att strandskydden bevaras för att tillgodose strandskyddets syften enligt Miljöbalken (1998:808), 7 kapitlet 13-14§§ (”att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet”)

Dessutom planerar kommunen vägar, parkeringar och höghus på Edsbergs sportfält, vilket upprör boende i området. Problemet är dock ännu större än så. Kommunen frångår nämligen sin gällande översiktsplan(1) för Väsjöområdet (från 1998 aktualitetsförklarad 2002).

– Riktlinjerna antagna i nu gällande översiktsplan säger att endast bostadsbebyggelse som kretsloppsanpassas lokalt får tillkomma. Några siffror för hur många det handlar om presenteras inte, men från kommunen har man tidigare gjort en uppskattning om att det rör sig om maximalt 400 bostäder. Hur man tolkat in Väsjöstaden med 2800 bostäder i detta förstår jag inte, säger Linnea Wetterberg, boende i Södersätra.

Kommunen följer inte heller sina lokaliseringsmål:
– Nya bostäder skall i första hand lokaliseras till kommunens centrala och södra stationssamhällen, dvs i goda kollektivtrafiklägen som minimerar biltransporter. (citat från översiktsplanen)

2. Kommunen bryter skriftligt avtal med villaägare, där kommunen mot betalning lovat att underhålla och bygga vägar för ”all framtid”.

Onsdag den 13 april klubbar Sollentuna kommun de första delarna av den omstridda Väsjöstaden. De boende är upprörda.

– Nu är det krig, säger Mikael Wiberg, ordförande i Väsjöns tomtägarförening och aktiv i protestgruppen Väsjöalternativet. Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter, säger Mikael Wiberg.

Kommunen bryter nämligen ett skriftligt avtal med villaägare, där kommunen övertagit ansvaret för ”väghållning” (anläggning av ny väg, omläggning av väg i ny sträckning, ombyggnad av väg samt drift av väg enl. väglagen 4§ och 10§) för ”all framtid”(2). Istället vill kommunen att de boende ska betala väg och VA-avgifter på 500 000:-(3) för en normal tomt i området.

– Det känns inte seriöst. Först förnekade kommunen att avtalet överhuvudtaget existerade. Sedan hävdade de att avtalet inte gällde, säger Mikael Wiberg

Kommunen vägrar lämna ut gatukostnadsutredningen och hänvisar till att det är arbetsmaterial.

– Hur kan gatukostnaderna bli så ofantligt höga jämfört med jämförbara områden? Detta måste utredas bättre. Vi kan inte heller förväntas bekosta kommunens genomfartsled, Frestavägen. För att inte tala om kommunens planer på kajer kring Väsjön som vi inte vill ha, säger Mikael Wiberg.

Kommunens öppna beräkningar visar på ett förväntat överskott på 287 miljoner som kommunen inte planerar att återinvestera i projektet. Enligt Plan och Bygglagen skall gatukostnaderna grundas på skälig och rättvis grund. Dessutom får endast kostnader som är till för fastighetens funktion tas ut i gatukostnader enligt lagstiftningen. Den bristfälliga utredning(4) kommunen bistått oss med visar att kostnaderna inte är grundade på skälig och rättvis grund, och att man tar ut kostnader för sådant som inte krävs för våra fastigheters funktion.

– Det finns stora brister och mörker i utredningen som visar på kommunens okunskaper i gällande lagstiftning. Det är trist att sådant förekommer i vår kommun, säger Linnea Wetterberg, boende i Södersätra.

Anders Hallmén, planeringschef på Sollentuna kommun, har i tidigare skriftlig korrespondens(5) hänvisat till andra områden där vägkostnaderna legat på 70 – 100 000 för en tomt på 1400kvm. När villaägare upprörs över de höga avgifterna svarar politikern Thomas Ardenfors (M) att kommunen ska vara generösa med uppskov. De boende förstår inte det generösa i erbjudandet.

– Kommunen kommer vad vi förstår att erbjuda en 10 årig amortering till referensränta + 2% för de som har svårt att skaka fram halvannan miljon inom 60 dagar. Betänk att detta skulle innebära ca 4.700:-(6) i initialt ökad bruttomånadskostnad vid en låg referensränta om 2%. Betänk vidare att VA-relaterade kostnader, avstyckningskostnader, ev. fjärrvärmeanslutning etc. gör att det är betydligt mer, säger Mikael Wiberg.

Som bakgrund kan nämnas att ca 90% av Sveriges kommuner inte tar ut någon vägavgift alls, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Men Sollentuna kommun är inte ensam om att ta ut gatukostnader av fastighetsägare, även om kostnaderna sällan eller aldrig blir så höga som för Väsjöborna. Enligt ett examensarbete från KTH 2007 är det i första hand kommuner runt storstäderna som kräver småhusägare på ersättning.

3. Kommunen flyttar väg in på villaägares tomter för att kunna exploatera egen mark. Kommunen anger geotekniska skäl som orsak, vilket visat sig falskt.

Kommunen har angivit att Frestavägen, av geotekniska skäl, måste flyttas för att en kostnadseffektiv breddning till 17-18 meter skall vara möjlig. Flytten av vägen sker på bekostnad av villaägares tomter som delvis exproprieras eller drabbas av en väg inpå knuten.

– Det verkliga skälet är inte geotekniska skäl utan att kommunen vill frilägga och sälja sin egen mark kring sjön, säger Otto Runmark, boende vid sjön.

I den utredning(7) av WSP Samhällsbyggnad, som kommunen beställt, finns ingenting som stödjer kommunens slutsats om att vägen måste flyttas vid sjön.

– Utredningens slutsats handlar om en plats långt söder om sjön, där ett träskområde fördyrar vägdragningen. Jag förstår inte hur man kan ha det som förklaring till att flytta vägen vid sjön, säger Niklas Ladberg, boende i området.

Är det lagligt att kommunen på detta sätt utökar och höjer värdet på sin egen exploaterbara mark genom att, helt i onödan, expropriera privat mark? Extra magstarkt blir det när det sker under falska förespeglingar.

– Kommunen vill lägga vägen utmed min tomt och bygga flerfamiljshus mellan mig och sjön. Det är en skandal, säger Otto Runmark.

Kontaktlista:

Väsjöalternativet www.vasjo.se
Mikael Wiberg, micke.wiberg@gmail.com,  Telefon: 073 9923371

Naturskyddsföreningen
Herbert Henkel, herberthenkel@telia.com, Telefon: 08 750 01 55

Edsängens villaägareförening
Ola Bogren, edsangen@gmail.com, Telefon: 070-797 38 57

Väsjöns tomtägarförening www.vasjon.se
Mikael Wiberg, micke.wiberg@gmail.com, Telefon: 073 9923371

Sollentunapartiet
Ingwar Åhman-Eklund, ingwar.ahman-eklund@sollentuna.se , Telefon: 073-915 16 43

Törnskogens Villaägareförening
Kjell-Åke Henriksson, kjell-ake.henriksson@minmail.st 08-782 85 52

Solen och Solvärmes Kvarterssamfälligheter
Ewa Hellström-Boström, ewa@alpinaforlaget.se, Telefon: 070 756 0402

Villaägare Södersätra:
Linnea Wetterberg, linnea.wetterberg@dessi.nu Telefon: 070-716 84 61

Villaägare Törnskogen:
Otto Runmark, otto.se@telia.com Telefon: 0705-31 40 01

Villaägare Törnskogen:
Denise Lagercrantz, denise@mullingstorp.com Telefon: 073-966 22 30

Villaägare Törnskogen:
Eva och Niklas Ladberg
Eva.Ladberg@svenskablastjarnan.se Telefon: 0704-560 360
niklas@ladberg.com Telefon: 070-471 10 10


1) SAMMANFATTNING

2) Avtal mellan Väsjö tomtägareförening och Sollentuna kommun

3) Kommunen kräver att villaägarna betalar 1,0 andel för den del av tomten med befintligt hus, och 1,5 andel för avstyckningsrätter. För husägare med > 1400 m2 tomt blir det alltså (1 + 1,5) x 161´ = 403´ Är tomten större än 2100 m2 och kommunen bedömer att den skall delas i 3 nya blir det alltså (1 + 1,5 + 1,5) x 161´ = 644´ o.s.v. Därtill kommer V/A avgiften med ca 100 000:- per anslutning.

4) Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

5) Kommunala kostnader och avgifter i samband med förtätning Inklusive VA-avgifter skulle kostnaden alltså bli mindre än hälften jämfört med aktuellt förslag.

6) 403´på 10 år blir ca 3.350/mån i amortering, 4% ränta ger ca 1350/mån i räntekostnad första året => 4.700 kr/mån.

7) ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLANESKEDET Planeringsunderlag uppdragnr 10083387/10088939 utförd av WSP Samhällsbyggnad Geoavdelningen för att undersöka de geotekniska förutsättningarna för en flytt och breddning av Frestavägen.

Inför kommunalvalet 2010 – Edssängens Villaägareförening ställer frågor om Väsjöområdet till våra politiker

Styrelsen för Edsängens Villaägareförening (VÄF) har sammanställt ett antal frågor till de partier som idag sitter i kommunfullmäktige i Sollentuna kommun. Edsängen är ett villa- och radhusområde beläget längs Frestavägen mellan Väsjön och Svensk Bilprovning. Villaägareföreningen omfattar medlemmar, representerade ett område från vattentornet på Tunberget till Väsjön, inkluderande delar av Solängen och Törnskogen. Edsängens VÄF är en förening kopplat till Villaägarnas Riksförbund.

Väsjöområdet
En omfattande exploateringsplan för Väsjön finns i kommunen. Ett flertal samråd har skett med boende, föreningar, myndigheter etc angående denna plan under ett antal år. I kommunens sammanställning av inkomna yttranden angående exploateringen vid Väsjön finner man hur boende i området förhåller sig till planen. Nedanstående frågor är direkt eller indirekt relaterade till Väsjöområdet.

Frågeställningar

Fråga: Idag kan boende i anslutning till Väsjön enkelt ta del av natur, miljö och friskvård. Detta utan att behöva använda bil eller andra färdmedel som påverkar miljön. Hur avser ert parti ta ställning till att bevara grön- och rekreationsområden då Väsjöstad etableras?

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

Byggnationen av Väsjöstaden tar stor hänsyn till miljön och naturen samt möjligheterna till friskvård och rekreation har permanentats då alliansen i Sollentuna beslutat att inrätta två naturreservat i området. Vid byggnationen höjs även standarden av befintlig miljö då vi restaurerar bl a Väsjön samt värnar den biologiska mångfalden och skapar spridningskorridorer.

Kristdemokraterna

Tillsammans med andra partier har Kristdemokraterna nyligen beslutat att det ska inrättas två nya naturreservat i kommunen. Tillsammans med det existerande reservatet på Järvafältet innebär det att ca 30 procent av kommunens yta är skyddad och får ses som ett bevis för att vi tar dessa frågor på stort allvar. Därmed inte sagt att alla problem är lösta eller att vi har nått ett slutmål, inte alls. När Väsjöstaden byggs så kommer vi på samma sätt ta stor hänsyn till miljön, natur och möjligheterna till friskvård och rekreation. Vid byggnationen höjs standarden på befintlig miljö då vi restaurerar Väsjön samt värnar den biologiska mångfalden och skapar spridningskorridorer.

Sollentunapartiet

Sollentunapartiet kräver att exploateringen och bebyggelsen av Edsbergs sportfält skall utgå ur planen liksom byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg. Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation.
Hela denna vackra dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom.  Sportfältet används dagligen och mycket frekvent av idrottsföreningar som Sollentuna United, skolor, för lekar och picknickar och av många enskilda medborgare. Det är även viktigt att i den förnyade planeringen ta stor hänsyn till de gröna kilar som passerar området. Vi är även emot all nyexploatering av områdena i anslutning till Törnskogens naturreservat.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi anser att det är viktigt att tänka långsiktigt och värna inte bara vår egen utan också kommande generationer. Vi säger naturligtvis ja till att naturreservat bildas i Rösjöområdet och Törnskogen. Vi vill dessutom att det ska finnas en grön kil mellan dessa så att både djur och människor kan röra sig fritt mellan dem. Liksom när det gäller andra områden i kommunen värnar vi om strandskyddet.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

 Fråga: Hur stora konsekvenser är ert parti beredda att acceptera avseende grönområden, natur, rekreation, biologisk mångfald etc. avseende exploateringen av Väsjöområdet?

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

Genom byggnationen i Väsjöområdet tar Sollentuna sitt regionala ansvar för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Stockholm, och Sollentuna, är attraktiva platser att bo på och vi välkomnar med glädje nya kommuninvånare. Sollentuna har även ett av kommunfullmäktige fastställt mål att bygga 300 nya lägenheter per år, av dessa beräknas 150 lägenheter bli bostäder för personer som redan bor i Sollentuna. Vi accepterar inte att miljön påverkas negativt av utbyggnaden utan tvärtom arbetar vi för att förbättra kvalitén med genomför för framtiden nödvändiga insatser.

Kristdemokraterna

När vi bygger i Väsjöområdet tar Sollentuna sitt regionala ansvar för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Vår kommun växer, dels genom ett födelseöverskott och dels därför att kommunen är attraktiv och människor vill flytta hit. Detta är något vi är glada för och ser som en tillgång och inte som ett problem. Vi står bakom Sollentuna kommunfullmäktiges mål att bygga 300 nya lägenheter per år. Det är en utmaning att klara en tillväxt och samtidigt ha en långsiktig varsamhet med naturresurser, men vi tror att det går genom att vara förtänksam (dvs tänka efter före) och dra erfarenheter av tidigare framgångar och misslyckanden. En del av attraktiviteten med att få bo i det framtida Väsjöområdet är just närheten till grönska och vatten.

Sollentunapartiet

Sollentuna kommun är redan idag en av landets mer tätbefolkade kommuner och tar redan ansvar när det gäller nya bostäder. Värdefull naturmark och biologisk mångfald är viktiga att bevara.
All exploatering skall underordnas miljöintressena. De gröna kilar som går genom kommunen ska respekteras. Vi har samma syn på dessa frågor som Sollentuna Naturskyddsförening. Bygg först och främst i bra kommunikationslägen,t ex vid våra pendeltågstationer.

Vänsterpartiet

Vi ser hellre en tät bebyggelse än att vi bygger igen stora grönområden. Vi tycker att det är viktigt att nya områden planeras så att de kan kollektivtrafikförsörjas och så att förskolor och skolor kan finnas på gångavstånd. Det ska kännas tryggt att gå eller cykla till Edsbergs Centrum, därför accepterar vi bebyggelse som naggar området vid sportfältet i kanten. Vi anser att det ska göras en noggrann inventering så att inga rödlistade arter äventyras.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Fråga: I Väsjöområdet planeras c:a 2 800 nya bostäder. Sammantaget innebär det en befolkningsökning motsvarande c:a 1/6 del av kommunens totala befolkningsmängd.
– Hur kommer ert parti ta ställning till utbyggd kollektivtrafik avseende Väsjöstad kontra Edsängen?
– Hur kommer ert parti ta ställning till Frestavägens utformning (sträckning) med hänsyn till Väsjöstad, trafikflöde och beaktande av nuvarande etablerade boendeområden med småhuskaraktär? 

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

– Vi arbetar för en tätare och mer utbyggd kollektivtrafik. Det ökade befolknings-underlaget som uppstår i och med utbyggnaden av Väsjön möjliggör ökade satsningar på kollektivtrafik. Folkpartiet arbetar även för att en infartsparkering ska byggas i Helenelund.

– Omdragningen av Frestavägen kommer att påbörjas först 2012. Det är då kommunen bedömer att trafiken kommer att tillta. När processen startar kommer samtliga att lämna sina yttranden till kommunen. Vi anser att det är viktigt att åsikter anmäls så att vi kan ta hänsyn till samtliga åsikter innan beslut tas. Folkpartiet kommer bl a att prioritera att trafiksäkerheten förbättras på Frestavägen.

Kristdemokraterna

– Det är mycket viktigt att det finns en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik. I takt med att fler bor i detta område kommer underlaget för detta att öka. Vår kommun ska ha högts ställda krav på och ett tätt samarbete med SL. Det är också viktigt att det skapas fler platser för infartsparkeringar kring våra pendeltågsstationer.

– Utvecklingen av trafiken på Frestavägen är viktig att ha uppmärksamhet på och när planläggningen startar 2012 så måste fokus ligga på att trafiksäkerheten har hög prioritet.

Sollentunapartiet

Huvuddelen av trafiken till och från området bör ledas till en ny på och avfart till Norrortsleden strax norr om tunneln under Törnskogen eller till den befintliga av- och påfarten norr om tunneln, bl a genom att lägga områdets tyngdpunkt längre norrut. När samhället lagt miljarder på att bygga denna motorvägstunnel ska man se till att så många bilar som möjligt verkligen använder sig av den.
Sollentunapartiet kräver en total omplanering av hela projektet. I samband med detta ska frågan om Frestavägen processas i samråd med de boende i grannskapet. Ett skäl till att bygga Norrortsleden var att avlasta Frestavägen. Men dagens planer skulle innebära att trafiken återigen blir lika stor som tidigare. När det gäller kollektivtrafiken är vi givetvis för en förstärkning eftersom vi vill minska bilresandet genom att ge medborgarna bättre fungerande alternativ.

Vänsterpartiet

– Vi anser att ett ekologiskt hållbart samhälle förutsätter att biltrafiken drastiskt minskar. Inte bara koldioxidutsläppen/ person utan de totala måste minska, om vi ska kunna förhindra en klimatkatastrof, liksom också partikelutsläpp och buller. Partiklarna som kommer från avgaser och vägslitage påverkar både människor och djur negativt och orsakar allvarliga hälsoproblem för nu levande generationer. Vi verkar för att hela kommunen ska kollektivtrafik-försörjas och är öppna för olika nya lösningar på detta. Vi tänker inte skapa en motsättning i detta mellan dem som bor i befintliga och nyetablerade områden.

– Vi har inte tagit ställning till detta i detalj. Av svaret ovan framgår att vi anser att det dagliga användandet av den egna bilen måste minska. Trafikmiljön måste vara både trafiksäker och ekologiskt hållbar på sikt. Vi kommer att noga studera olika alternativ innan vi fattar beslut.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Fråga: Med bakgrund av exploateringsplaner generellt i stor- Stockholmsområdet.
– Hur förhåller sig ert parti till Väsjö- planen vad gäller omfattningen?
– Finns det en realistisk idé av befolkningsunderlaget?
-Var går gränsen enligt ert parti för genomförande, även utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv?

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

– Förhoppningen är att Väsjöstaden ska bli en egen stadsdel i anslutning till Edsberg. Stadsdelen ska kunna erbjuda de boende samhällsservice såsom förskolor och kollektivtrafik samt dagligvaruhandel. För att detta ska bli verklighet krävs ett område i den omfattning som planeras.

– Vi anser att den om-fattning som inkluderas i detaljplanen är realistisk. Väsjöområdet kommer att byggas ut under 20-25 år. Under denna tid kommer efterfrågan att bestämma utbyggnadstakten.

– Det viktigaste är att området ger både nuvarande som nya boenden en god Boende-kvalité med allt vad det kan betyda. T ex ska det finnas olika upplåtelseformer och tillgång till god miljö och rekreation. Det är också viktigt att projektet är lönsamt, att det på sikt ger tillbaka pengar till Sollentunaborna. Det kommer Väsjöstaden att göra.

Kristdemokraterna

– Vi ser Väsjöområdet som det sista stora exploaterings-exemplet i vår kommun och vi ser positivt på att området kan utvecklas till en egen kommundel i anslutning till Edsberg med den samhälls-service i form av skolor, handel etc som krävs för att en område ska vara levande.

– Det är för tidigt att säga exakt hur många som kommer att bo här i framtiden. Planerna för Väsjöomårdet sträcker sig några årtionden in i framtiden och vi tror att det är klokt att bygga ut etappvis i takt med efterfrågan. Den långsiktiga planering som kommunen har tycker vi är realistisk.

– De investeringar kommunen måste göra i form av infrastruktur etc kommer att betalas tillbaka i form av att mark kan säljas och framför allt att det skapar möjligheter för fler människor att bo i Sollentuna. För att upprepa ett svar ovan: Det är en tillgång och något positivt att vår kommun växer genom att fler människor vill bo här.

Sollentunapartiet

Sollentunapartiet kräver att hela projektet planeras om.Vi ser Väsjöstaden som Sollentunas svar på Hammarby Sjöstad. Ett miljöskövlande prestigeprojekt till en total kostnad av minst ettusenfemhundra miljoner kronor – en och en halv miljard! Det dyraste projektet i kommunens historia. Enligt de beräkningar som gjorts kommer kommunen tvingas till att ligga ut med mellan 200 -300 miljoner i ofinansierade medel de närmaste åren. Väsjöprojektet riskerar att dränera kommunens nu goda ekonomi. Kostnaderna leder till att andra verksamheter hotas av nedskärningar. Detta kan då endast klaras av genom skattehöjningar.

Sollentunapartiet är hittills det enda partiet som tagit ställning för att ompröva detta oerhörda projekt. Vi kräver att kommunen ska ompröva dessa planer i syfte att få ner kostnaderna radikalt och låta värdefull natur- och fritidsmark vara ifred. Projektet är orealistiskt både ekonomiskt och miljömässigt. De boende i denna del av kommunen skall engageras i löpande samråd kring omplaneringen.

Vänsterpartiet

– Vi har i princip sagt ja, men har inte tagit ställning i alla detaljer. Vi anser t.ex. att det är onödigt att bygga i de mycket backiga områden som också finns inom planområdet. Det är viktigt att tänka på att de bebyggda områdena ska vara tillgängliga för alla, även de med rörelsehinder.

– I dag står ca 20 000 i bostadskö i Sollentuna. Av dem är ca 7 000 unga. Inflyttningen till Stockholmsområdet är stor.

– Det har hittills varit samhälls-ekonomiskt dyrast att bygga småhus. All infrastruktur som behöver byggas i form av vatten och avlopp samt vägar, förskolor, skolor m.m. kostar naturligtvis pengar, men det är långsiktiga investeringar för att människor ska få någonstans att bo. Alla ska ha rätt till en bostad med rimlig standard. Detta kan inte ifråga-sättas. När människor söker sig till Stockholmsområdet för att få ett arbete som de kan försörja sig på så måste även Sollentuna ta sin del av nybyggnationen. Det som kan ifrågasättas är om den så kallade marknaden ohämmat ska få styra kostnadsutvecklingen i en bristsituation.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Fråga: Kommunen har ett stort antal planer och det sker en serie med samråd i samband med dessa. Ur ett generellt perspektiv:
– Hur förhåller ni er till de yttranden som boende i kommunen lämnar?
– Vilken uppfattning får ni som politiker en bild av opinionen som kan finnas för- eller emot en plan?

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

Vi läser samtliga yttranden som kommer in och lägger stor vikt vid de boendes åsikter. De är de som bor i vår kommun som bäst känner till de olika områdena.

Syftet med samråd och dialog är att få fram kunskap och synpunkter på ett förslag. De kritiska och alternativa synpunkter är viktigast då det leder till att olika lösningar prövas och på så sätt får vi ett så bra boendeområde som möjligt. Den politiska uppgiften är sedan att väga av ett allmänt intresse mot ibland ett enskilt intresse. Det är en grannlaga uppgift.

Kristdemokraterna

De synpunkter som kommer in via samråd är mycket viktiga och läses med stort intresse. Även synpunkter som kommer in utanför de formella mötena, dvs direktkontakt från medborgare via telefon, brev och mail är viktiga. Det finns många exempel på hur synpunkter har gjort att projekt förändras på ett eller annat sätt. Det är en viktig del av den kommunala demokratin att vårda och utveckla dialogen mellan kommun och invånare.

I större projekt är det ganska lätt att få en bild av hur opinionen ser ut eftersom det är så pass många invånare som på ett konstruktivt sätt engagerar sig och gör sin stämma hörd. Problemet många gånger är att opinionen sällan är entydig utan det finns motstående uppfattningar bland invånarna om vad som är bäst att göra. Det är en delikat fråga för de förtroendevalda i alla partier att väga olika uppfattningar mot varandra och komma fram till ett balanserat beslut som tar hänsyn till olika perspektiv och samtidigt är bra för kommunen som helhet på kort och lång sikt. Inte en helt okomplicerad uppgift – men det är det som är kärnan i det politiska uppdraget och som är det spännande och stimulerande med att vara förtroendevald.

Sollentunapartiet

Frågan om INSYN OCH INFLYTANDE FÖRE BESLUT är vår viktigaste fråga.Vi vill stärka invånarnas inflytande över planeringen framförallt av sin omedelbara närmiljö. Vi upplever att medborgarna ständigt kunde bli bättre informerade. Förstod Sollentunas invånare full ut vilken ekonomisk gökunge Väsjöstaden är ekonomiskt och miljömässigt skulle det bli en oerhört stark opinion mot dessa planer.

Vänsterpartiet

I de fall då Vänsterpartiet har någon företrädare i det politiska organ som fattar beslut så läser vi dem, begrundar dem och fattar beslut utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv och utifrån de kunskaper vi har inhämtat.

Det beror på planens omfattning och vilken instans, som ska fatta beslutet. Vänsterpartiet är inte representerat i Plan- och fastighetsutskottet. När det gäller större planer tar vi del av de olika yttranden som enskilda eller föreningar skickar in under planprocessens gång.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Fråga: Hur förhåller sig ert parti till förbifart Stockholm? (Dels som företeelse, dels trafikplats Häggvik.)

Svar:

Moderaterna
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Socialdemokraterna

Svaren som givits har inte följt ordningen på ställda frågor. För att inte förvanska svaret ges hela svaret sist i denna sammanställning.


Folkpartiet

Vi är starkt positiva till Förbifart Stockholm. Vi ser det som en nödvändig satsning i Stockholms infrastruktur och som en investering för miljön. Förbifarten kan även bidra till att luften i centrala Sollentuna liksom längst Frestavägen blir renare. Trafikplats Häggvik kommer i och med förbifarten att, i större utsträckning än idag, bli ett centrum för Storstockholms infrastruktur. Vi ser det som positivt att Sollentunaborna får det lätt att transportera sig i länet och därmed få förkortad resväg till t ex arbetet.

Kristdemokraterna

Vi står bakom förslaget att bygga Förbifart Stockholm och ser den som en viktig pusselbit för att kunna skapa en hållbar tillväxt i regionen både när det gäller ekonomi och miljö. Lokalt kommer denna väg att skapa förutsättningar för renare luft i centrala Sollentuna och längs med Frestavägen eftersom trafiken förväntas minska där. Vi vill se en attraktiv kollektivtrafik med täta turer som får tillgång till flexibla kollektivtrafikkörfält.

Sollentunapartiet

Sollentuna kommun kan inte påverka detta projekt och trafikapparaten är så misskött och underdimensionerad att något radikalt måste göras. Helst skulle vi se mer satsningar på kollektivtrafiken. Vi kräver dock att kommunen ska se till så att de fysiska ingreppen på mark och natur i Sollentuna minimeras och att kommunen hålls ekonomiskt skadeslös.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet säger nej till förbifart Stockholm.

Miljöpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.

Centerpartiet
Partiet har valt att inte besvara våra frågor.


Anmärkning: nedan är svaret från Socialdemokraterna.


Socialdemokraterna
Socialdemokraterna vill ha ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi anser att det är viktigt att tänka långsiktigt och värna inte bara vår egen utan också kommande generationer.

Väsjöområdet, är ju som ni säkert vet, det sista stora exploateringsområdet i Sollentuna. Det ska enligt planerna täcka betydande delar av Sollentunas bostadsbyggande de kommande 25-30 åren. Väsjöområdet kommer att byggas ut successivt under den perioden och det kommer att dröja många år innan de planerade 2800 bostäderna är färdiga. Vi anser att cirka 2800 nya bostäder är en rimlig omfattning i kommunens sista stora exploateringsområde. Vi ska också komma ihåg att det råder bostadsbrist i Sollentuna idag. I Sollentunahems intressekö står över 20 000 människor i kö för en bostad, av dem är cirka 7 000 under 25 år. Sollentuna kommun ska också ta sitt ansvar för Stockholmsregionens bostadsförsörjning.

En stor exploatering som denna kostar givetvis mycket pengar att genomföra. Vägar, VA-nät, förskolor, skolor och andra gemensamma angelägenheter ska byggas. En stor del av kommunens kostnader kommer i början av genomförandet av utbyggnaden, men när inflyttningen börjar så tar det bara några år innan kommunen får tillbaka de satsade pengarna genom ökade skatteintäkter och avgifter från de nya Sollentunaborna.

Vår linje genom hela planläggningsprocessen har varit att Väsjöområdet inte får bli ett nytt ”satellitområde” som inte är kopplat till befintlig bebyggelse. Vi har därför drivit en koppling till Edsberg. Det gör att det nya bostadsområdet också kan nyttja den service som finns i Edsberg idag och därmed förstärka kundunderlaget för Edsbergs centrum. Det ska kännas tryggt att gå eller cykla till Edsbergs Centrum, därför accepterar vi bebyggelse som naggar området vid sportfältet i kanten.

Vi vill att Väsjöområdet byggs med blandade upplåtelseformer så att det finns såväl småhus, bostadsrätter som hyresrätter i kommundelen. Vi ser gärna att det byggs med modern miljöteknik och lågenergihus.

Kollektivtrafiken ska vara utbyggd till Väsjöområdet när första inflyttning sker. Det är viktigt att blir så. Då kan kollektivtrafiksresemönster etableras från början i området.

Kommunen har gjort omfattande studier av hur trafikflödena från området kommer att bli. Flödet kommer att sprida ut sig på det både befintliga och nya vägnätet. Det kommer att finnas åtminstone tre vägar för trafiken att sprida ut sig på. När det gäller Frestavägens utformning har vi inte tagit ställning i detalj ännu, men vår grundläggande syn är att standarden på Frestavägen behöver förbättras, detta gäller inte minst trafiksäkerheten. Trottoarer och cykelvägar behöver byggas ut.

Vi delar er uppfattning om att de boende i Väsjöområdet, men även i Edsberg, Törnskogen och Edsängen m m, enkelt ska kunna ta del av natur, miljö och friskvård. Det är därför som vi drivit på att både Törnskogen och Rösjöskogen ska bli naturreservat. Vi har också tryckt på vikten av att de blågrönastråken värnas i planläggningen av Väsjöområdet. Genom detta värnas kopplingen mellan naturreservaten och därmed de gröna kilarna. Genom detta kommer den biologiska mångfalden att kunna bevaras i området. Vi anser att det ska göras en noggrann inventering så att inga rödlistade arter äventyras.

När det gäller rekreationsområdet kring Edsbergs sportfält och Rösjöskogen så är vårt besked att Edsbergs sportfält ska utvecklas, inte avvecklas. Utbyggnaden av Väsjöområdet kommer naturligtvis att nagga det nuvarande Edsbergs sportfält i kanten, men de aktiviteter som berörs kommer att flyttas till en annan plats i området, det gäller t ex tennishallen.

Kommunen har också ett ansvar att lösa VA-försörjningen och detaljplanelägga Norr- och Södersättra. VA-försörjningen har varit utdömd sedan länge och kommunen har väntat ut färdigställande av Norrortsleden för att kunna planlägga området. Norrortsledens öppnande har ju markant minskat trafiken på Frestavägen.

Vi har genom hela processen noggrant studerat de yttranden som kommit kring Väsjöplaneringen. Det ger oss en bra bild av opinionen som vi vägt in i våra avvägningar kring planläggningen.

Er sista fråga handlar om Förbifart Stockholm. Socialdemokraterna anser att ”Förbifart Stockholm” är en viktig del i Stockholmsregionens framtida vägnät. Vägen behövs och vi är positiva till att den byggs.

Förbifart Stockholm är den största enskilda infrastruktursatsningen någonsin. Det är bra och rimligt att Stockholmarna får avgöra hur satsningen ska gå till. I de rödgröna partiernas överenskommelse kring Stockholmstrafiken ligger inte bara folkomröstning kring ”Förbifart Stockholm” utan också stora satsaningar på kollektivtrafik. Dessa kommer till stånd i närtid oavsett utfallet av folkomröstningen. Dessa satsningar kompletterar också regeringens kollektivtrafikinvesteringar som presenterats tidigare. Socialdemokraternas linje är alltså både mer kollektivtrafik och byggande av ”Förbifart Stockholm”.

Källa: Edsängens Villaägareförening

Lennart får inte bo kvar hemma

Lennart Öhrn har bott i sitt föräldrahem i hela sitt liv. Nu tvingas han flytta. FOTO: Sara FLODIN
Lennart Öhrn har bott i sitt föräldrahem i hela sitt liv. Nu tvingas han flytta. FOTO: Sara FLODIN.

Rasar mot kommunens skambud på 790 000 kronor

Lennart Öhrn har bott i huset där han föddes i 62 år. Nu ska huset rivas och han tvingas flytta.
– Dessutom ger kommunen ett skambud för marken. Det känns tragiskt, säger han.

Lennart Öhrn bor i sitt föräldrahem på Frestavägen 124. Här har han levt hela sitt liv. När nu kommunen detaljplanerar området vill de ta över 70 procent av Lennart Öhms mark på sammanlagt 5000 kvadrat, för att anlägga park och bygga väg.

Vägbygget påbörjas redan nästa år. För marken vill man betala 790000 kronor – ett orimligt lågt bud, tycker Lennart Öhrn.

– Jag har ingen aning om vart jag ska ta vägen. Eftersom jag får så dåligt betalt för marken kommer jag inte ha råd att köpa något nytt, och jag kanske inte ens får ta lån från banken, säger han.

Lennart Öhrn har även blivit erbjuden en byggrätt av Riksbyggen som ska bygga bostäder på de resterande 30 procenten av hans mark. Hur mycket han kan få för den är inte klart ännu. Men det handlar inte om summor som räcker till att töpa något likvärdigt, enligt Lennart Öhrn.

Han sitter nu i förhandlingar med kommunen och byggherrarna för att försöka komma överens om skäligt pris för marken.

Men turerna har varit många och vid varje förändring av detaljplanen har Lennart Öhrns ställning försämrats.

Från början skulle det byggas villor i området. Då hade Lennart Öhrn kunnat stycka av sin mark och sälja sju tomter för upp till 12 miljoner kronor och dessutom kunna bo kvar. Sedan skulle det bli flerfamiljshus vilket också skulle ge långt mycket mer pengar än vad som erbjudits honom i dag.

– Det kändes inte så bra att behöva flytta härifrån, men eftersom jag skulle få en så stor kompensation så kunde jag tänka mig det, säger Lennart Öhrn.

På grund av att kommunen nu istället för att bygga bostäder på hans mark nu tänker anlägga park och allmän väg där, blir marken mindre värd. Han tycker det är orimligt att han ska drabbas hårdare ekonomiskt än andra i området.
– Det är en rättvisefråga. Alla har ju nytta av den här parken och vägen. Varför ska jag behöva stå för de kostnaderna?

Lennart Öhrn förstår att Riksbyggen, som ska bygga hus i närheten av och på hans tomt, inte vill betala ett överpris för en tomt som de bara kan utnyttja till 30 procent.

– Det här måste kommunen lösa genom en fördelningsnyckel som gör att alla tomtägare i området får dela på kostnaderna för det jag kommer att förlora, säger han.

Situationen har varit ohållbar för honom i flera år. Han vet inte när han tvingas flytta och han vet inte hur mycket pengar han kommer att få för marken och huset.

Karin Sköld, som är projektledare för byggplanerna i Väsjöområdet, tycker inte att kommunen har gjort något fel och vill inte uttala sig om hur förhandlingarna går. Hon medger att de nya planerna på parkområde på hans mark missgynnar honom.

– Men det är marknaden som styr priserna. Det som varit ett förväntat värde kan förändras. Finanskrisen kan ha bidragit till att marknaden ser annorlunda ut nu, säger Karin Sköld.

Kommunen har för avsikt att hitta en lösning som Lennart Öhrn kan godta, men hon vill inte specificera om det kan bli tal om en fördelningsnyckel och vilka summor det skulle kunna handla om.

Att det har tagit så lång tid är nödvändigt och likdadant för andra boende i området, menar hon.
– Det måste få ta tid, det här är ju en demokratisk process och alla ska få möjlighet att yttra sig. Men målet är att ha en uppgörelse med Lennart innan sommaren.

Nya hus står klara om 10-15 år

 • Området som ska bebyggas är 51 hektar stort och ligger mellan två skogsområden, Törnskogen och Rösjöskogen. Närmaste bostadsområde är Edsberg.
 • Blandad bebyggelse planerasmed villor och flerbostadshus på mellan två och fem våningar.
 • Alla bostäder väntas stå klara först om tio till femton år och beräknas kosta 1,5 miljarder kronor i investeringar.

Hanna Nordin
hanna.nordin@mitti.se

Mitt i Sollentuna,  tis 8 juni 2010 

Många frågetecken kvar kring Väsjöstaden

Utbyggnaden av Väsjöstaden med 2 800 lägenheter berör alla Sollentunabor, inte bara de som bor närmast, i t ex Edsberg. Kommunen kommer de närmaste åren att behöva lägga ut över 300 miljoner för det nya området. Det betyder mindre pengar till vård, skolor och omsorg. Totalt kommer det att kosta en och en halv miljard!

Den vackraste delen av Rösjöspåret som kommer att krympa.

I detaljplanerna ståt ingenting om följande:

 • Det unika Rösjöspåret, som används aven mängd motionärer, ser enligt planerna ut att halveras.
 • Väsjöbackens parkering med plats för 500 bilar ska bebyggas. I stället planeras en p-plats för 120 bilar bredvid Familjebacken. Var ska alla bilar stå när det ar tävlingar etc i Edsberg? Hur många vill släpa sina skidor så långt?
 • I den nya staden med plats för 10000 personer planeras inte mycket service. De nya invånarna ska handla i Edsberg. Hur många av de bilburna i Väsjöstaden kommer att nöja sig med lilla Edsbergs centrum när de kan välja något av våra stora köpcentra?
 • Vad betyder det för infartsparkeringarna om ett stort antal av Väsjöstadens invånare vill parkera vid pendeltågsstationerna. Redan nu är det mycket svårt att hitta plats.
 • Hälften av trafiken från det nya området beräknas gå genom Edsberg, som därmed får fördubblad trafik. Bullernivåerna lär öka. Hur tänker man lösa utfarten från Edsbergs centntm? Redan idag är det svårt i rusningstrafik att ta sig ut på Ribbings väg. Andra hälften av trafiken beräknas gå längs Frestavägen som återigen blir starkt trafikerad.
 • Det sägs ingenting om vilken sorts bostäder det ska bli i flervåningshusen. Om det blir som i Sollentuna centrum och Silverdal har inte ungdomar råd att flytta in där. Samtidigt är det just nya ungdomsbostäder som vi behöver i Sollentuna.

Av folkhälsoskäl är det viktigt att inte sportfältet bebyggs och att det nuvarande Rösjöspåret bevaras. Självklart ska det inte heller dras en väg rakt över sportfältet upp genom Edsberg.

Ewa Hellström-Boström
Sollentunapartiet

Källa: insändare till  ”Mitt i Sollentuna”, den 20 april 2010

Väsjöstaden blir en tillgång för kommunen

Väsjöstaden: vy mot Väsjöbacken
Väsjöstaden: vy mot Väsjöbacken.

Svar på insändaren ”Många frågetecken kvar kring Väsjöstaden” den 20 april: Ewa Hellström-Boström från Sollentunapartiet framför i en insändare i Mitt i Sollentuna kritik mot den nya Väsjöstaden. Bland annat skriver hon att Sollentuna kommun ska ”lägga ut” 300 miljoner på det nya området.

På sikt kommer Väsjöstaden att bli självförsörjande och vara en inkomstkälla för kommunen. Inkomsterna kommer från markförsäljning och gatukostnader. Man ska också minnas att många privatpersoner väntat i över 20 år på att få bygga. Hindren har varit vatten- och avloppsfrågan samt trafiken på Frestavägen.

Rosjöspåret som i dag är cirka sex kilometer kommer troligen att kortas med några hundra meter medan Väsjöstaden byggs. Däremot kan vi göra motsvarande förlängning på spåret när området är utbyggt.

Parkeringenv id slalombacken kommer delvis att bebyggas. Men en ny parkering byggs. Var denna placeras är inte  klart, det beror på hur skidområdet kommer att förändras.

I planen för Väsjöområdet ingår förskolor, skolor och äldrebonden. När det gäller affärer avgör köpkraften i området.

Majoriteten i Sollentuna ska arbeta för att kollektivtrafiken till Väsjöstaden byggs ut. Därmed blir buss ett naturligt komplement till pendeltåget.

Alliansens ambition är att det ska finnas blandade upplåtelseformer i Väsjöstaden, hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Stockholmsområdet växer i snabb takt. Det ger ett stort behov av bostäder i regionen. Sollentuna tar sitt ansvar – vi bygger för framtiden!

Lennart Gabrielsson (FP)
Kommunalråd

Källa: insändare till  ”Mitt i Sollentuna”, den 11 maj 2010

Politiskt beslut om Väsjöområdets fortsatta planläggning

Framtidsbild av Väsjöområdet.

Artikeln nedan från Sollentuna Journalen nr 7, vecka 44 – 48 2008 visar att alla våra kommunala politiker utom Sollentunapartiet är överens om det mastodontprojektet  Väsjöstaden och fortsätter planeringen av utbyggnaden av en väg och flerbostadshus på Edsbergs sportfält. Sollentunapartiet säger ett klart NEJ till dessa planer.

Kommunstyrelsen och plan- och fastighetsutskottet (PFU) har gett direktiv till kommunens planeringstjänstemän om fortsättningen av Väsjöområdets planläggning. Området kommer eventuellt att delas upp i flera detaljplaner varav några kan komma att antas av kommunfullmäktige hösten 2009.

Alla politiska partier i kommunstyrelsen utom Sollentunapartiet är överens om den fortsatta planeringen. Sollentunapartiet motsätter sig den del i planeringen som gäller utbyggnaden av en väg och flerbostadshus på nuvarande Edsbergs sportfält.

Enligt de politiska direktiven när det gäller sportfältet ska detaljplanen skapa förutsättningar för framtida investeringar med den idag bibehållna öppenheten i den delen av dalgången som innehåller bland annat konstgräs och grusfotbollsplaner. Området som tidigare benämnts Idrottsstaden ska reserveras för fritids-/idrottsändamål för att möta kommande behov.

Fel att låsa fast
Men området ska också kunna inrymma andra verksamheter som till exempel skola, varför marken ska planläggas för allmänt ändamål. Eftersom behov ändras över tiden vore det enligt direktiven fel att i nuläget låsa fast marken för ett visst ändamål. Om de nuvarande planerna blir verklighet innebär det att en del av det nuvarande sportfältet exploateras.
– Vi är kritiska mot att inkräkta på sportfältet som är det största området vi har i kommunen för fria aktiviteter och som används dagligen, säger Sollentunapartiets Jan Wramberg.

3500 fler bilar
För butikerna i Edsbergs centrum skulle utbyggnaden av Väsjöområdet och vägen till Edsberg betyda ett välkommet tillskott av kundunderlag.
– Det betyder att omkring 3 500 fler bilar än idag skulle passera genom Edsberg, till vilken nytta? Butikerna har mycket kunder idag, det är ofta långa köer, och var skulle alla dessa nya kunder parkera? Sollentunapartiet och många Edsbergsbor kommer att protestera mot detta och vi vill se en alternativ lösning till detta i den fortsatta planeringen, säger Jan Wramberg.

Bara en tredjedel kvar
PFU:s ordförande Lennart Gabrielsson menar att öppenheten skall bevaras i så stor utsträckning som möjligt på sportfältet för bland annat spontanidrott. Förberedelser för att möta morgondagens krav på idrottsanläggningar skall också möjliggöras.
– Om vi ska lyckas med utbyggnaden ur ett miljöperspektiv är det nödvändigt att bygga tillräckligt antal bostäder som underlag för investeringar i exempelvis fjärrvärme och kollektivtrafik. När det gäller Edsbergs centrum behövs mer ny köpkraft. Idag bor det bara en tredjedel kvar jämfört med när området var nybyggt på 1960-talet. Att knyta samman Edsbergs centrum och Väsjöområdet med en ny väganslutning utöver Frestavägen och Norrortsleden skapar fler bra förutsättningar; mer köpkraft, bättre och snabbare kollektivtrafik, säger Lennart Gabrielsson.

Peter Holstad

Källa : Sollentuna Journalen nr 7, vecka 44 – 48 2008

Planerna på att bygga vid Väsjön måste STOPPAS!

Jag har läst lite om kommunens planer på att bygga vid Väsjön. Det känns nästan surrealistiskt. Dumt, verklighetsfrämmande och totalt utan känsla för området. Man undrar om dessa stadsplanerare någonsin satt sin fot i området eller om dom bara tittar på kartor. Kanske flyger dom över med Goggle Earth.

Bara en så uppenbar förvanskning av sanningen som denna. (och det finns många fler exempel): Man säger att vägverkets första plan för att ersätta Frestavägen var olycklig för hela området och då det nu genomförda tunnelbygget pga av merkostnader förpliktigar att expoatera Väsjön och berika Edsberg med en ***** massa extra trafik med allt det innebär för miljö och olycksrisker.

Det var boende på Platån och i Edsberg som engagerade sig mot den förslagna sträckning och föreslog byggandet av en tunnel. Under lång tid och med ett kompakt motstånd från vägverk men kanske framförallt från den dåvarande borgerliga majoriteten. Nu tar man istället åt sig äran! Historieförfalskning som Stalin skulle uppskattat. Läs själv på www.sollentuna.se!

Sportfältet och Väsjön
Väsjöstaden - flygperspektiv blickande mot Väsjön (Planerad bebyggelse runt Väsjön, Detaljplanhandling)

Vill man förtäta ska man väl för f-n inte bygga på Sportfältet och vid Väsjön! Får dom dessutom ingen egen centrumanläggning kommer dom att generera ännu mer trafik för att och till Edsbergs C för att shoppa. Får dom en dylik handlar dom där och ”kundunderlaget” kommer inte att öka och förtätningen kommer inte att gagna företagarna.

Jag kan på rak arm peka ut fyra områden i Edsberg som skulle kunna bebyggas och åstadkomma en reell förtätning. Tittar vi strax utanför Edsberg finnes flera, dock ej så långt bort som vid Väsjön! Med befintlig VA och infrastruktur.

Att ledande kommunpolitiker inte har sitt ursprung i kommunen och knappt någon kännedom eller känsla för Edsberg blir ju uppenbart med sådana förslag. Själv har jag bara bott här i 30 år, men jag har varit Edsberg trogen och har ockdå engagerat mig i stadsdelens liv genom åren.

Jag ser gärna att det byggs bostäder, helst bra och billiga hyresrätter, men detta förslag totalsågar jag ety jag inte kan finna ett seriöst argument för att bebygga ifrågavarande område; bortsett från att det behövs bostäder.

Danton

2009-09-20, 21:12

Hämtat från http://www.dinlokaltidning.se

Stoppa skövlingen av Sportfältet i Edsberg!

Edsbergs-Kuriren 2008-11-16

Om tio år kommer det på Sportfältet i Edsberg sannolikt inte att finnas några gräsplaner att spela på eller leka på! Den tennishall som finns nu kommer att rivas. Den grusplan som används för fotboll och andra övningar kommer att försvinna eftersom det skall dras en genomfartsväg från Södersättra till Edsberg. Tusentals fler fordon kommer att dra genom Edsberg på väg mot Danderydsvägen, kanske med ett mellanstopp för att handla i Edsbergs påstått alldeles för dyra ICA-butik.

Allt detta blir följden av ett genomförande av de nuvarande planerna på det jättestora projektet ”Väsjöstaden”. Ett tjugotals punkthus om fyra, fem våningars höjd skall enligt en skiss från kommunalkontoret byggas på Sportfältets gröna ytor. En genomfartsväg från övriga delar av ”Väsjöstaden”, skall gå i en båge fram till Väsjön åt ena hållet och utvidgar sig till Frestavägen åt det andra.

Väsjöstaden - flygperspektiv blickande mot Edsberg

Dessutom kommer Väsjöbackens parkeringsplats flyttas från den västra sidan till den östra och läggas längs sluttningen. Med tillfart via den nämnda genomfartsleden från Södersätra.

Detta och mycket annat hävdades på ett opinionsmöte lördagen den 15 november i ”Galaxen” i Edsberg. Ett sjuttiotal åhörare i övre medelåldern hade samlats i den rivningshotade lokalen till mötet som hade anordnats av Sollentunapartiet. Mötet leddes av en av partiets fem kommunfullmäktigeledamöter, Jan Wramberg, edsbergsbo, biträdd av partiets gruppledare kommunfullmäktige, Ingwar Åhman-Eklund.

Om detta skulle stämma innebär det ett hårt slag inte bara för de idrotts- och frisksportintresserade i Edsberg utan för många andra i kommunen som ser Sportfältet som en ideal plats för att idka ett sunt friluftsliv. De inomhuslokaler som planeras litet vid sidan om gräsfältet kan inte på något sätt ersätta det nuvarande. De konstgräsbevuxna planerna i östra delen av Sportfältet är allt som blir kvar.

Att fler bostäder behövs i Sollentuna är klart. Att ordnandet av vatten- och avloppsproblemen i stugområdena i Norr- och Södersätra är helt nödvändiga, med tanke på att många bygger om husen till permanentboende. Det är för att finansiera det senare som man behöver bygga de nämnda punkthusområdena.

Men det måste finnas utrymme för kompromisser. De boende, både i Edsberg och i den nya Väsjöstaden behöver Sportfältet för sin rekreation. Och till Väsjöbacken vill tusentals skidåkare från hela norra Stor-Stockholmsområdet komma på ett enklare sätt, än att behöva kryssa genom Edsbergs centrum!

Beslut i detta planärende väntas kunna tas under 2009.

Alla idrotts- och friluftsintresserade i hela kommunen bör göra front mot dessa planer! Hör av er till era politiska partier i kommunfullmäktige!

Herman Gyllenhaal
Redaktör och ansvarig utgivare för Edsbergs-Kuriren

Hämtat från http://www.bolagsfakta.se