Välkomna till Sollentunas första nya bosättningar VÄSJÖSTADEN

plan
Nu får du som är fullständigt novis på byggnationer köpa kvarter i Väsjön mellersta och bygga som du vill. Det är meningen att du ska få använda din fria fantasi. Med många olika tankar och idéer kommer detta område att bli ett mycket trevligt bosättningsområde. Det kommer sannolikt att kunna likna kåkstäderna i t.ex Sydafrika. Att du också kommer att bygga på mark som ”de stora byggherrarna” har tackat nej av ekonomiska och geotekniska orsaker. Det kommer att komma spännande utmaningar när du kommer att märka att marken är omöjlig att bygga på. På de flesta ställena kommer du att få utnyttja din fulla fantasi och uppfinningsrikedom för att det inte kommer att gå att påla, de gamla gifterna byggmassorna från gamla Klara ligger huller om buller. Om du mot alla förutsättningar kommer att få upp en vägg eller två så kommer dessa att stå snett och kana ner i den mjuka leran. Ditt hus är ligger på en gammal sjöbotten så marken kommer att röra sig och husen kommer att få skador och sättningar i all framtid. Kommunen har inte gjort geotekniska undersökningar på ditt kvarter så det kommer att komma många fina överraskningar. Kommunen kommer bara att bygga ”sina” gator, där har det gjorts undersökningar.

Du vet väl att det finns två gamla soptippar alldeles i närheten? Dessa gamla fina soptippar läcker ut gifter och kommer att läcka ut ännu mera gifter i många decennier framöver. Du ska absolut inte ta lärdom av Teckomatorp eller andra förgiftade områden och andras misstag. Förmodligen kommer många som flyttar hit få konstiga allergier och sjukdomar, några av er kommer att få cancer och dö. Du bygger din bostad alldeles nära en underbar skidbacke som kommer att ha den senaste discomusiken varje helg och kväll i högtalarna under hela vinterhalvåret, dessutom så kommer det att dåna skönt från snökanoner på nätterna under större delen av vintern för att inte tala om snöröken från snökanonerna som kommer att ligga klistrad på fönster och balkonger nära backen. På sommaren kommer skidbacken arrangera motocrosstävlingar så då kommer det att låta underbart från knattrande motorer.

Parkeringen för skidåkare kommer att vara ca 500 meter från backen så räkna med att det kommer familjer gående över era fina tomter under vintern. Eller så kommer skidåkarnas bilar att proppa igen varenda liten gatstump nära backen, så räkna inte med att släkt och vänner kan parkera i närheten av er på helgerna. Din underbara bostad kommer att vara nära Väsjön som är och förblir förgiftad så det är absolut badförbud för människor och djur. Fiskarna i sjön är giftiga så ni slipper få i er omega3. Vi kalla dom surströmming. Ni kommer också att slippa de nersmutsande canadagässen, de är för smarta för att flytta hit, de förstår hur giftigt det är här. Ni behöver aldrig skaffa er en egen eldstad för det kommer konstant soprök från Hagbytippen. Det är ett utmärkt område att flytta till om man har bil för det kommer inte att finnas parkeringsplatser. Ni får åka linbana, det blir väl spännande?!

Detta är den största skandalen i Sollentunas historia och till dags datum har det kostat oss skattebetalare ca 81 miljoner! Lägg ner hela projektet omedelbart!

Ann Furugård

Väsjöalternativet

Det nybildade Väsjöalternativet är en oberoende sammanslutning av grupper, föreningar och enskilda som bor vid, verkar och nyttjar Edsbergs sportfält, skidbacken och området runt Väsjön i Sollentuna.

Kommunens politiker och tjänstemän smider nu som bäst stora, exploateringsplaner för Väsjöområdet. Dessa planer kommer att få mycket stor påverkan på alla som bor i närheten av, eller nyttjar området. 2800 nya bostäder skall byggas. Det är nästan som ett helt nytt Edsberg!

Vi vill med detta initiativ öppna upp ett forum för berörda grupper och föreningar som vill ha inflytande över beslut som direkt påverkar dem.

Tillsammans representerar vi flera tusen kommuninvånare i Edsberg och runt Väsjön. I kraft av detta får vi politikernas uppmärksamhet och kan hjälpas åt att bevaka varandras intressen! Vi avser att föra en positiv och aktiv dialog med kommunens politiker och tjänstemän. Ge konstruktiv kritik, tillhandahålla perspektiv och förslag på alternativa, och förhoppningsvis bättre lösningar som tar hänsyn till alla de som bor, verkar och nyttjar området, och till viktiga naturvärden.

Måndagen den 7 februari hade Väsjöalternativet sitt första möte, och respektive grupper och enskildas hjärtefrågor luftades.     Det beslöts att representanter för boende och andra grupper inom Väsjöalternativet skall fortsätta att träffas regelbundet.

Väsjöalternativet kommer även att arrangera ett antal stormöten och andra aktiviteter för såväl alternativets medlemmar som allmänheten.

Mer information om Väsjöalternativet kommer löpande att publiceras.

Vill Du veta mera? Vill Du komma med? Har du egna förslag?

Hör av dig till  Väsjöalternativet
email: vasjoalternativet@gmail.com

Sammankallande är Micke Wiberg, mobil 073 – 992 33 71

Politiskt beslut om Väsjöområdets fortsatta planläggning

Framtidsbild av Väsjöområdet.

Artikeln nedan från Sollentuna Journalen nr 7, vecka 44 – 48 2008 visar att alla våra kommunala politiker utom Sollentunapartiet är överens om det mastodontprojektet  Väsjöstaden och fortsätter planeringen av utbyggnaden av en väg och flerbostadshus på Edsbergs sportfält. Sollentunapartiet säger ett klart NEJ till dessa planer.

Kommunstyrelsen och plan- och fastighetsutskottet (PFU) har gett direktiv till kommunens planeringstjänstemän om fortsättningen av Väsjöområdets planläggning. Området kommer eventuellt att delas upp i flera detaljplaner varav några kan komma att antas av kommunfullmäktige hösten 2009.

Alla politiska partier i kommunstyrelsen utom Sollentunapartiet är överens om den fortsatta planeringen. Sollentunapartiet motsätter sig den del i planeringen som gäller utbyggnaden av en väg och flerbostadshus på nuvarande Edsbergs sportfält.

Enligt de politiska direktiven när det gäller sportfältet ska detaljplanen skapa förutsättningar för framtida investeringar med den idag bibehållna öppenheten i den delen av dalgången som innehåller bland annat konstgräs och grusfotbollsplaner. Området som tidigare benämnts Idrottsstaden ska reserveras för fritids-/idrottsändamål för att möta kommande behov.

Fel att låsa fast
Men området ska också kunna inrymma andra verksamheter som till exempel skola, varför marken ska planläggas för allmänt ändamål. Eftersom behov ändras över tiden vore det enligt direktiven fel att i nuläget låsa fast marken för ett visst ändamål. Om de nuvarande planerna blir verklighet innebär det att en del av det nuvarande sportfältet exploateras.
– Vi är kritiska mot att inkräkta på sportfältet som är det största området vi har i kommunen för fria aktiviteter och som används dagligen, säger Sollentunapartiets Jan Wramberg.

3500 fler bilar
För butikerna i Edsbergs centrum skulle utbyggnaden av Väsjöområdet och vägen till Edsberg betyda ett välkommet tillskott av kundunderlag.
– Det betyder att omkring 3 500 fler bilar än idag skulle passera genom Edsberg, till vilken nytta? Butikerna har mycket kunder idag, det är ofta långa köer, och var skulle alla dessa nya kunder parkera? Sollentunapartiet och många Edsbergsbor kommer att protestera mot detta och vi vill se en alternativ lösning till detta i den fortsatta planeringen, säger Jan Wramberg.

Bara en tredjedel kvar
PFU:s ordförande Lennart Gabrielsson menar att öppenheten skall bevaras i så stor utsträckning som möjligt på sportfältet för bland annat spontanidrott. Förberedelser för att möta morgondagens krav på idrottsanläggningar skall också möjliggöras.
– Om vi ska lyckas med utbyggnaden ur ett miljöperspektiv är det nödvändigt att bygga tillräckligt antal bostäder som underlag för investeringar i exempelvis fjärrvärme och kollektivtrafik. När det gäller Edsbergs centrum behövs mer ny köpkraft. Idag bor det bara en tredjedel kvar jämfört med när området var nybyggt på 1960-talet. Att knyta samman Edsbergs centrum och Väsjöområdet med en ny väganslutning utöver Frestavägen och Norrortsleden skapar fler bra förutsättningar; mer köpkraft, bättre och snabbare kollektivtrafik, säger Lennart Gabrielsson.

Peter Holstad

Källa : Sollentuna Journalen nr 7, vecka 44 – 48 2008

Planera om Väsjöstaden

Väsjöstaden
Väsjöstaden.

Mellan 18 februari och 18 mars pågår utställningen av förslaget till detaljplaner för två centrala delar i Väsjöområdet. Hela området är uppdelat i nio etapper, och det är de första, mest centrala delarna som nu ställs ut. Sammanlagt planeras 2 800 bostäder i området. Utställningen finner Du i kommunalhusets reception.

Rädda Edsbergs sportfält
Sollentunapartiet vidhåller kraven på att exploateringen och bebyggelsen av den västra delen av Edsbergs sportfält och byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg i Edsberg skall utgå ur planen.

Edsbergs sportfält idag - perspektiv blickande mot Edsberg

Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation. Hela denna gröna dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom. Sportfältet används dagligen och mycket frekvent av idrottsföreningar, skolor och många enskilda medborgare.

Stoppa den planerade genomfartstrafiken – 3 000 fordon – på Ribbings väg
Den planerade nya vägen rakt över den västra delen av sportfältet skulle leda stora delar av fordonstrafiken till och från Väsjöområdet via Ribbings väg till Danderydsvägen. Avgaserna och bullret från den tillkommande trafiken skulle försämra miljön för Edsbergsborna på ett mycket negativt sätt. Andra lösningar för trafiken till och från det nya Väsjöområdet, som inte berör sportfältet, får tas fram.

Möjligheterna att leda huvuddelen av trafiken till och från området till en ny på och avfart till Norrortsleden norr om tunneln borde tas fram och belysas noggrannare i det fortsatta utredningsarbetet.

Planera om Väsjöstaden – Stoppa miljardrullningen
Väsjöstadens gigantiska och äventyrliga finansiering kommer att bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen. Det kan inte vara samhälleligt klokt och ekonomiskt sunt att genomföra projektet i sin nuvarande form. Därför borde projektet omplaneras i sin helhet. Vi återkommer om detta. Den totala projektkostnaden är över 1 miljard kronor och kommunen kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. Detta beräknas då klaras av med stora räntekostnader eller minskning av kommunens övriga service och åtaganden.

Enbart kostnaderna för den sociala servicen i Väsjöområdet beräknas till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och med tyngdpunkten år 2015. Först inflyttningar och sedan så småningom kommunal service.

År 1973 stoppade Sollentunapartiets valseger planerna på att skövla hela Järvafältet. Nu är Järvafältet naturreserverat.

Ingwar Åhman-Eklund

Ordförande i Sollentunapartiet

Källa : http://www.sollentunapartiet.se

Planerna på att bygga vid Väsjön måste STOPPAS!

Jag har läst lite om kommunens planer på att bygga vid Väsjön. Det känns nästan surrealistiskt. Dumt, verklighetsfrämmande och totalt utan känsla för området. Man undrar om dessa stadsplanerare någonsin satt sin fot i området eller om dom bara tittar på kartor. Kanske flyger dom över med Goggle Earth.

Bara en så uppenbar förvanskning av sanningen som denna. (och det finns många fler exempel): Man säger att vägverkets första plan för att ersätta Frestavägen var olycklig för hela området och då det nu genomförda tunnelbygget pga av merkostnader förpliktigar att expoatera Väsjön och berika Edsberg med en ***** massa extra trafik med allt det innebär för miljö och olycksrisker.

Det var boende på Platån och i Edsberg som engagerade sig mot den förslagna sträckning och föreslog byggandet av en tunnel. Under lång tid och med ett kompakt motstånd från vägverk men kanske framförallt från den dåvarande borgerliga majoriteten. Nu tar man istället åt sig äran! Historieförfalskning som Stalin skulle uppskattat. Läs själv på www.sollentuna.se!

Sportfältet och Väsjön
Väsjöstaden - flygperspektiv blickande mot Väsjön (Planerad bebyggelse runt Väsjön, Detaljplanhandling)

Vill man förtäta ska man väl för f-n inte bygga på Sportfältet och vid Väsjön! Får dom dessutom ingen egen centrumanläggning kommer dom att generera ännu mer trafik för att och till Edsbergs C för att shoppa. Får dom en dylik handlar dom där och ”kundunderlaget” kommer inte att öka och förtätningen kommer inte att gagna företagarna.

Jag kan på rak arm peka ut fyra områden i Edsberg som skulle kunna bebyggas och åstadkomma en reell förtätning. Tittar vi strax utanför Edsberg finnes flera, dock ej så långt bort som vid Väsjön! Med befintlig VA och infrastruktur.

Att ledande kommunpolitiker inte har sitt ursprung i kommunen och knappt någon kännedom eller känsla för Edsberg blir ju uppenbart med sådana förslag. Själv har jag bara bott här i 30 år, men jag har varit Edsberg trogen och har ockdå engagerat mig i stadsdelens liv genom åren.

Jag ser gärna att det byggs bostäder, helst bra och billiga hyresrätter, men detta förslag totalsågar jag ety jag inte kan finna ett seriöst argument för att bebygga ifrågavarande område; bortsett från att det behövs bostäder.

Danton

2009-09-20, 21:12

Hämtat från http://www.dinlokaltidning.se

Stoppa skövlingen av Sportfältet i Edsberg!

Edsbergs-Kuriren 2008-11-16

Om tio år kommer det på Sportfältet i Edsberg sannolikt inte att finnas några gräsplaner att spela på eller leka på! Den tennishall som finns nu kommer att rivas. Den grusplan som används för fotboll och andra övningar kommer att försvinna eftersom det skall dras en genomfartsväg från Södersättra till Edsberg. Tusentals fler fordon kommer att dra genom Edsberg på väg mot Danderydsvägen, kanske med ett mellanstopp för att handla i Edsbergs påstått alldeles för dyra ICA-butik.

Allt detta blir följden av ett genomförande av de nuvarande planerna på det jättestora projektet ”Väsjöstaden”. Ett tjugotals punkthus om fyra, fem våningars höjd skall enligt en skiss från kommunalkontoret byggas på Sportfältets gröna ytor. En genomfartsväg från övriga delar av ”Väsjöstaden”, skall gå i en båge fram till Väsjön åt ena hållet och utvidgar sig till Frestavägen åt det andra.

Väsjöstaden - flygperspektiv blickande mot Edsberg

Dessutom kommer Väsjöbackens parkeringsplats flyttas från den västra sidan till den östra och läggas längs sluttningen. Med tillfart via den nämnda genomfartsleden från Södersätra.

Detta och mycket annat hävdades på ett opinionsmöte lördagen den 15 november i ”Galaxen” i Edsberg. Ett sjuttiotal åhörare i övre medelåldern hade samlats i den rivningshotade lokalen till mötet som hade anordnats av Sollentunapartiet. Mötet leddes av en av partiets fem kommunfullmäktigeledamöter, Jan Wramberg, edsbergsbo, biträdd av partiets gruppledare kommunfullmäktige, Ingwar Åhman-Eklund.

Om detta skulle stämma innebär det ett hårt slag inte bara för de idrotts- och frisksportintresserade i Edsberg utan för många andra i kommunen som ser Sportfältet som en ideal plats för att idka ett sunt friluftsliv. De inomhuslokaler som planeras litet vid sidan om gräsfältet kan inte på något sätt ersätta det nuvarande. De konstgräsbevuxna planerna i östra delen av Sportfältet är allt som blir kvar.

Att fler bostäder behövs i Sollentuna är klart. Att ordnandet av vatten- och avloppsproblemen i stugområdena i Norr- och Södersätra är helt nödvändiga, med tanke på att många bygger om husen till permanentboende. Det är för att finansiera det senare som man behöver bygga de nämnda punkthusområdena.

Men det måste finnas utrymme för kompromisser. De boende, både i Edsberg och i den nya Väsjöstaden behöver Sportfältet för sin rekreation. Och till Väsjöbacken vill tusentals skidåkare från hela norra Stor-Stockholmsområdet komma på ett enklare sätt, än att behöva kryssa genom Edsbergs centrum!

Beslut i detta planärende väntas kunna tas under 2009.

Alla idrotts- och friluftsintresserade i hela kommunen bör göra front mot dessa planer! Hör av er till era politiska partier i kommunfullmäktige!

Herman Gyllenhaal
Redaktör och ansvarig utgivare för Edsbergs-Kuriren

Hämtat från http://www.bolagsfakta.se