Utställning 20-21 maj 2011 om utveckling av sportfältet i Edsberg

Kommunen har tagit fram 4 alternativa förslag för sportfältets framtid- tyvärr alla med bebyggelse – i olika omfattning. Dessa kommer att skickas ut till medborgarna. Den 20-21 maj kommer kommunen att ha en utställning i Edsbergs bibliotek

Alternativ 1 Kvartersstaden
Kvarter med flerbostadshus i 4-5 våningar uppförs på båda sidor om den genomgående gatan mellan Edsberg och Frestavägen. Cirka 850 lägenheter i Väsjön södra och cirka ca 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ nr 1: Kvartersstaden

Alternativ 2 Blandstaden
Bebyggelsen trappas från 5 våningar på den västra sidan om gatan till 4 våningar på den östra sidan för att sedan övergå till ett radhus närmast motionsspåren. Cirka 350 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatan och cirka 80 radhus på fältet väster om Väsjöbacken samt ca 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ nr 2: Blandstaden

Alternativ 3 Väsjöbågen
Den nya genomgående gatan ansluts med trevägskorsning till Ribbings väg. På gatans västra sida uppförs flerbostadshus i kvarter i 4-6 våningar, i den övre delen av sluttningen ges plats för radhus. Cirka 450 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatans västra sida och cirka 30 radhus i sluttningen väster om flerbostadshusen samt cirka 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ Nr3: Väsjöbågen

Alternativ 4 Väsjöstråket
Med en stadsgata kantad av sammanhängande bebyggelse i 4-6 våningar förbinds Väsjöområdet med Edsberg. Cirka 500 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatan och radhus närmast fältet väster om Väsjöbacken samt cirka 200 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ Nr4: Väsjöstråket

Miljöalternativet från Sollentunapartiet

När det gäller Sportfältets framtid finns det givetvis ännu ett alternativ vid sidan av de fyra alternativ som kommunen sänt ut inför utställningen den 20-21 maj – Ett helt orört sportfält som det ser ut idag.

Alternativ Nr 5: ett helt bevarat och grönt sportfält
Alternativ Nr 5: ett helt bevarat och grönt sportfält

Ett stort antal organisationer och enskilda Edsbergsbor och andra kräver liksom Sollentunapartiet att Edsbergs sportfält skall bevaras som det är idag utan bostadsexploatering och en stor genomfartsled för biltrafik.
Sportfältets västra dalgång från Ribbings väg och Tennishallen upp mot Väsjön ska bevaras helt orört för fotboll, annan sport, utflykter och andra fritidsaktiviteter.
Sollentuna Uniteds nuvarande klubblokaler för sporten bör dock moderniseras. En ny väg över fältet är orealistisk, eftersom den skulle leda till en genomfartstrafik i Edsberg på 14 000 bilar. Flera bilar än vad det är på Sollentunavägen idag med 12 000 fordon. Ribbings väg är inte byggd för denna stora trafik. Edsberg är fyllt av skolbarn och äldre människor.

Säg NEJ till en exploatering av sportfält och en tät och snabb genomfartstrafik på Ribbings väg. Kontakta kommunen och tala om att DU vill ha Alternativ fem – Miljöalternativet från Sollentunapartiet