Skandalen Väsjö stad

Väsjöalternativets Pressrelease

Sollentuna kommun klubbar onsdagen den 13 april det omstridda ”Väsjö stad”. Vi kan nu avslöja:

 1. Kommunen avskaffar strandskydd för att kunna sälja egen mark för 1 miljard.
 2. Kommunen bryter skriftligt avtal med villaägare, där kommunen mot betalning lovat att bygga och driva vägarna inom föreningens område för ”all framtid”.
 3. Kommunen flyttar genomfartsled in på villaägares tomter för att kommunen ska kunna exploatera egen mark.

Väsjöområdet i Sollentuna är ett idylliskt sommarstugeområde med sjöar, skogar, skidbacke och sportfält för rekreation och idrott. Kommunen ser det som ett viktigt exploateringsområde och har höjt antalet planerade bostäder från 1500 till 2800. Tyvärr på bekostnad av strandskydd, villaägare och sportfältets många motionärer.

Avsändare:
Väsjöalternativet  www.vasjo.se
Naturskyddsföreningen
Edsängens villaägareförening
Väsjöns tomtägarförening www.vasjon.se
Sollentunapartiet
Törnskogens Villaägareförening
Solängens Samfälligheter

1. Kommunen avskaffar strandskydd för att kunna sälja egen mark för 1 miljard.

I kommunens planförslag ska strandskyddsområdet för Väsjön i Sollentuna helt tas bort och nya flervåningshus byggas helt nära strandkanten runt en stor del av sjön. Dessutom vill kommunen kraftigt begränsa strandskyddet för de två andra sjöarna Snuggan och Fjäturen som också starkt berörs av den planerade hårda exploateringen av Väsjöområdet.

– Vi har självklart överklagat kommunens planer, säger Herbert Henkel på Naturskyddsföreningen.

Kommunen har ökat antalet planerade bostäder från 1500 (samråd maj 2005) till 2800 trots stora protester från boende i området.

Orsaken till att kommunen vill avskaffa strandskydden är att de då har möjlighet att sälja marken. Kommunens siffror visar att de förväntar sig intäkter på försäljning av mark på en miljard kronor.

Naturskyddsföreningen skriver att planerna strider mot:

 • Kommunens översiktsplan
 • Riksdagens miljömål
 • Bevarande av natursamband i de Gröna Kilarna
 • Strandskyddets ändamål

Naturskyddsföreningen yrkar på att strandskydden bevaras för att tillgodose strandskyddets syften enligt Miljöbalken (1998:808), 7 kapitlet 13-14§§ (”att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet”)

Dessutom planerar kommunen vägar, parkeringar och höghus på Edsbergs sportfält, vilket upprör boende i området. Problemet är dock ännu större än så. Kommunen frångår nämligen sin gällande översiktsplan(1) för Väsjöområdet (från 1998 aktualitetsförklarad 2002).

– Riktlinjerna antagna i nu gällande översiktsplan säger att endast bostadsbebyggelse som kretsloppsanpassas lokalt får tillkomma. Några siffror för hur många det handlar om presenteras inte, men från kommunen har man tidigare gjort en uppskattning om att det rör sig om maximalt 400 bostäder. Hur man tolkat in Väsjöstaden med 2800 bostäder i detta förstår jag inte, säger Linnea Wetterberg, boende i Södersätra.

Kommunen följer inte heller sina lokaliseringsmål:
– Nya bostäder skall i första hand lokaliseras till kommunens centrala och södra stationssamhällen, dvs i goda kollektivtrafiklägen som minimerar biltransporter. (citat från översiktsplanen)

2. Kommunen bryter skriftligt avtal med villaägare, där kommunen mot betalning lovat att underhålla och bygga vägar för ”all framtid”.

Onsdag den 13 april klubbar Sollentuna kommun de första delarna av den omstridda Väsjöstaden. De boende är upprörda.

– Nu är det krig, säger Mikael Wiberg, ordförande i Väsjöns tomtägarförening och aktiv i protestgruppen Väsjöalternativet. Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter, säger Mikael Wiberg.

Kommunen bryter nämligen ett skriftligt avtal med villaägare, där kommunen övertagit ansvaret för ”väghållning” (anläggning av ny väg, omläggning av väg i ny sträckning, ombyggnad av väg samt drift av väg enl. väglagen 4§ och 10§) för ”all framtid”(2). Istället vill kommunen att de boende ska betala väg och VA-avgifter på 500 000:-(3) för en normal tomt i området.

– Det känns inte seriöst. Först förnekade kommunen att avtalet överhuvudtaget existerade. Sedan hävdade de att avtalet inte gällde, säger Mikael Wiberg

Kommunen vägrar lämna ut gatukostnadsutredningen och hänvisar till att det är arbetsmaterial.

– Hur kan gatukostnaderna bli så ofantligt höga jämfört med jämförbara områden? Detta måste utredas bättre. Vi kan inte heller förväntas bekosta kommunens genomfartsled, Frestavägen. För att inte tala om kommunens planer på kajer kring Väsjön som vi inte vill ha, säger Mikael Wiberg.

Kommunens öppna beräkningar visar på ett förväntat överskott på 287 miljoner som kommunen inte planerar att återinvestera i projektet. Enligt Plan och Bygglagen skall gatukostnaderna grundas på skälig och rättvis grund. Dessutom får endast kostnader som är till för fastighetens funktion tas ut i gatukostnader enligt lagstiftningen. Den bristfälliga utredning(4) kommunen bistått oss med visar att kostnaderna inte är grundade på skälig och rättvis grund, och att man tar ut kostnader för sådant som inte krävs för våra fastigheters funktion.

– Det finns stora brister och mörker i utredningen som visar på kommunens okunskaper i gällande lagstiftning. Det är trist att sådant förekommer i vår kommun, säger Linnea Wetterberg, boende i Södersätra.

Anders Hallmén, planeringschef på Sollentuna kommun, har i tidigare skriftlig korrespondens(5) hänvisat till andra områden där vägkostnaderna legat på 70 – 100 000 för en tomt på 1400kvm. När villaägare upprörs över de höga avgifterna svarar politikern Thomas Ardenfors (M) att kommunen ska vara generösa med uppskov. De boende förstår inte det generösa i erbjudandet.

– Kommunen kommer vad vi förstår att erbjuda en 10 årig amortering till referensränta + 2% för de som har svårt att skaka fram halvannan miljon inom 60 dagar. Betänk att detta skulle innebära ca 4.700:-(6) i initialt ökad bruttomånadskostnad vid en låg referensränta om 2%. Betänk vidare att VA-relaterade kostnader, avstyckningskostnader, ev. fjärrvärmeanslutning etc. gör att det är betydligt mer, säger Mikael Wiberg.

Som bakgrund kan nämnas att ca 90% av Sveriges kommuner inte tar ut någon vägavgift alls, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Men Sollentuna kommun är inte ensam om att ta ut gatukostnader av fastighetsägare, även om kostnaderna sällan eller aldrig blir så höga som för Väsjöborna. Enligt ett examensarbete från KTH 2007 är det i första hand kommuner runt storstäderna som kräver småhusägare på ersättning.

3. Kommunen flyttar väg in på villaägares tomter för att kunna exploatera egen mark. Kommunen anger geotekniska skäl som orsak, vilket visat sig falskt.

Kommunen har angivit att Frestavägen, av geotekniska skäl, måste flyttas för att en kostnadseffektiv breddning till 17-18 meter skall vara möjlig. Flytten av vägen sker på bekostnad av villaägares tomter som delvis exproprieras eller drabbas av en väg inpå knuten.

– Det verkliga skälet är inte geotekniska skäl utan att kommunen vill frilägga och sälja sin egen mark kring sjön, säger Otto Runmark, boende vid sjön.

I den utredning(7) av WSP Samhällsbyggnad, som kommunen beställt, finns ingenting som stödjer kommunens slutsats om att vägen måste flyttas vid sjön.

– Utredningens slutsats handlar om en plats långt söder om sjön, där ett träskområde fördyrar vägdragningen. Jag förstår inte hur man kan ha det som förklaring till att flytta vägen vid sjön, säger Niklas Ladberg, boende i området.

Är det lagligt att kommunen på detta sätt utökar och höjer värdet på sin egen exploaterbara mark genom att, helt i onödan, expropriera privat mark? Extra magstarkt blir det när det sker under falska förespeglingar.

– Kommunen vill lägga vägen utmed min tomt och bygga flerfamiljshus mellan mig och sjön. Det är en skandal, säger Otto Runmark.

Kontaktlista:

Väsjöalternativet www.vasjo.se
Mikael Wiberg, micke.wiberg@gmail.com,  Telefon: 073 9923371

Naturskyddsföreningen
Herbert Henkel, herberthenkel@telia.com, Telefon: 08 750 01 55

Edsängens villaägareförening
Ola Bogren, edsangen@gmail.com, Telefon: 070-797 38 57

Väsjöns tomtägarförening www.vasjon.se
Mikael Wiberg, micke.wiberg@gmail.com, Telefon: 073 9923371

Sollentunapartiet
Ingwar Åhman-Eklund, ingwar.ahman-eklund@sollentuna.se , Telefon: 073-915 16 43

Törnskogens Villaägareförening
Kjell-Åke Henriksson, kjell-ake.henriksson@minmail.st 08-782 85 52

Solen och Solvärmes Kvarterssamfälligheter
Ewa Hellström-Boström, ewa@alpinaforlaget.se, Telefon: 070 756 0402

Villaägare Södersätra:
Linnea Wetterberg, linnea.wetterberg@dessi.nu Telefon: 070-716 84 61

Villaägare Törnskogen:
Otto Runmark, otto.se@telia.com Telefon: 0705-31 40 01

Villaägare Törnskogen:
Denise Lagercrantz, denise@mullingstorp.com Telefon: 073-966 22 30

Villaägare Törnskogen:
Eva och Niklas Ladberg
Eva.Ladberg@svenskablastjarnan.se Telefon: 0704-560 360
niklas@ladberg.com Telefon: 070-471 10 10


1) SAMMANFATTNING

2) Avtal mellan Väsjö tomtägareförening och Sollentuna kommun

3) Kommunen kräver att villaägarna betalar 1,0 andel för den del av tomten med befintligt hus, och 1,5 andel för avstyckningsrätter. För husägare med > 1400 m2 tomt blir det alltså (1 + 1,5) x 161´ = 403´ Är tomten större än 2100 m2 och kommunen bedömer att den skall delas i 3 nya blir det alltså (1 + 1,5 + 1,5) x 161´ = 644´ o.s.v. Därtill kommer V/A avgiften med ca 100 000:- per anslutning.

4) Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

5) Kommunala kostnader och avgifter i samband med förtätning Inklusive VA-avgifter skulle kostnaden alltså bli mindre än hälften jämfört med aktuellt förslag.

6) 403´på 10 år blir ca 3.350/mån i amortering, 4% ränta ger ca 1350/mån i räntekostnad första året => 4.700 kr/mån.

7) ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLANESKEDET Planeringsunderlag uppdragnr 10083387/10088939 utförd av WSP Samhällsbyggnad Geoavdelningen för att undersöka de geotekniska förutsättningarna för en flytt och breddning av Frestavägen.

Sjöstad blir av trots protester

"Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter", säger Mikael Wiberg. Foto: Pekka
"Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter", säger Mikael Wiberg. Foto: Pekka Pääkkö.

Nu klubbas den nya sjöstaden  – Storbråk väntar om kommunen kör över grannarna

 Imorgon klubbar kommunstyrelsen de första delarna av Väsjöstaden. Trots kritiken.
– Nu är det krig, säger Mikael Wiberg som leder protestgruppen Väsjöalternativet.

Två detaljplaner och det kontroversiella gatukostnadsförslaget antogs förra veckan av kommunstyrelsens utskott för exploateringsfrågor. Därmed kan även kommunstyrelsen väntas godkänna dem när man sammanträder imorgon, onsdag. Men det är fullmäktige som beslutar, den 13 april.

Byggplanerna är i stort sett identiska med de som var utställda i höstas.
– Man har helt fräckt gått på det gamla förslaget, helt utan att ta hänsyn till våra synpunkter, säger Mikael Wiberg ordförande i Väsjö tomtägarförening och aktiv i protestgruppen Väsjöalternativet.

2800 nya bostäderär alldeles för mycket, tycker han.
– Det är nästan lika stort som Edsberg, säger han.

Hälften vore en mer lagom storlek på den nya stadsdelen.
– Det finns stora brister och rena felaktigheter i kommunens utredning, säger Linnea Wetterberg som också bor i Södersätra och sitter i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Men Thomas Ardenfors (M) som är ordförande i utskottet säger att han litar på tjänstemännen. Och han kan inte tänka sig att minska storleken på den nya stadsdelen.

– Väsjöområdet är det sista storaområdet i Sollentuna kommun som vi kommer att kunna bebygga. Det här blir ett av de mest attraktiva områdena i hela länet.
Du går ut genom dörren och har trolsk skog runt hörnet, säger han.
– Vi harunder sex-sju år arbetat fram ett förslag i nära samarbete med bland annat Naturskyddsföreningen. Nu har föreningens nyastyrelse kraftfullt motsatt sig planerna. Det är tråkigt, men vi känner att vi har vägt in viktiga åsikter.
De styrande politikerna är angelägna om att komma igång.
– Dels finns det ett tryck från det gamla sommarstugeområdet att få kommunalt vatten och få stycka av tomterna, dels är inflyttningstrycket är enormt, säger Thomas Ardenfors.


Svar på kritiken mot bygget av nya Väsjöstaden

Protestgruppens kritik mot utredningen och ansvarige politikern Thomas Ardenfors (M) svar:
Sportfältet blir förstört.
– Det stämmer inte, men vi har lyssnat på kritiken och förslaget ska arbetas om.

I utredningen påstås att Väsjön övergöds av grannarnas utsläpp, men de bor nedströms från sjön.
– Jag kan inte svara på just den detaljen, men vi litar naturligtvis på utredningen.

Varför fick Ragnsells, med egna intressen i området, göra miljökonsekvensbeskrivningen?
– Tjänstemännen säger de sig vara trygga med att den. Vi litar på det.

Hur kan det vara rimligt att kräva 400 000 kronor i gatukostnader av de som bor där.
– Det är en väldigt nödvändig höjning av vägarnas standard. Vi har försökt kapa kostnaderna. Man kommer kunna ansöka om anstånd och betala den dag man flyttar eller styckar av tomten.

Varför redovisas inte hur man kommit fram till den summan?
– Vi kan inte visa alla detaljerna för vi är måna om att få bästa pris när arbetet ska upphandlas. Jag vet inte om vi kommer kunna redovisa det efteråt. men det skulle förvåna mig om inte det faller under offentlighetsprincipen.


Calle Godani
calle.godani@mitti.se
tel 550 550 89

Källa:  Mitt i Sollentuna, 5 april 2011

Väsjöalternativet

Det nybildade Väsjöalternativet är en oberoende sammanslutning av grupper, föreningar och enskilda som bor vid, verkar och nyttjar Edsbergs sportfält, skidbacken och området runt Väsjön i Sollentuna.

Kommunens politiker och tjänstemän smider nu som bäst stora, exploateringsplaner för Väsjöområdet. Dessa planer kommer att få mycket stor påverkan på alla som bor i närheten av, eller nyttjar området. 2800 nya bostäder skall byggas. Det är nästan som ett helt nytt Edsberg!

Vi vill med detta initiativ öppna upp ett forum för berörda grupper och föreningar som vill ha inflytande över beslut som direkt påverkar dem.

Tillsammans representerar vi flera tusen kommuninvånare i Edsberg och runt Väsjön. I kraft av detta får vi politikernas uppmärksamhet och kan hjälpas åt att bevaka varandras intressen! Vi avser att föra en positiv och aktiv dialog med kommunens politiker och tjänstemän. Ge konstruktiv kritik, tillhandahålla perspektiv och förslag på alternativa, och förhoppningsvis bättre lösningar som tar hänsyn till alla de som bor, verkar och nyttjar området, och till viktiga naturvärden.

Måndagen den 7 februari hade Väsjöalternativet sitt första möte, och respektive grupper och enskildas hjärtefrågor luftades.     Det beslöts att representanter för boende och andra grupper inom Väsjöalternativet skall fortsätta att träffas regelbundet.

Väsjöalternativet kommer även att arrangera ett antal stormöten och andra aktiviteter för såväl alternativets medlemmar som allmänheten.

Mer information om Väsjöalternativet kommer löpande att publiceras.

Vill Du veta mera? Vill Du komma med? Har du egna förslag?

Hör av dig till  Väsjöalternativet
email: vasjoalternativet@gmail.com

Sammankallande är Micke Wiberg, mobil 073 – 992 33 71

År 2011 ska bli det år när vi tillsammans med många andra räddar Edsbergs Sportfält!

Edsbergs Sportfält
Edsbergs Sportfält

Nyåret är nyårslöftenas tid. Det är nu som man ska lägga fast de mål som man vill uppnå under det kommande året. Vad man tycker är viktigt att genomföra under år 2011.

Vi i Sollentunapartiet har givetvis ett stort antal mål som vi vill uppnå under det kommande året men det viktigaste är att Väsjöprojektet planeras om så att Edsbergs sportfält slutgiltigt räddas.

Detta är ett viktigt mål inte bara för vårt parti utan också för en bred opinion i Edsberg, för Väsjö tomtägareförening, Sollentuna United, Naturskyddsföreningen, Villaägarnas Riksförbund och många, många, många andra.

Vi kommer att ta fram egna konstruktiva förslag och se till att de drivs igenom i breda samråd. Vinnarna blir alla boende i området, skattebetalarna, alla som använder fältet och framförallt miljön.

NU TAR VI SATS TILLSAMMANS OCH DRIVER IGENOM EN NY PLANERING SOM RÄDDAR EDSBERGS SPORTFÄLT.

GOD FORTSÄTTNING
ÖNSKAR
SOLLENTUNAPARTIET
ALLA MEDLEMMAR OCH SOLLENTUNABOR
genom
Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet

Inget beslut om Väsjöns framtid – Kommunen backar om planerna

Antagandet av detaljplanerna för Väsjöområdet skjuts upp till nästa år.
– En stor framgång, säger Ingwar Åhman-Eklund (SP).

Vid sammanträdet den 6 december beslutade kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott att skjuta upp antagandet av de första detaljplanerna för Väsjöområdet. Tanken var att kommunfullmäktige skulle fatta beslut i morgon, den 15 december.

Men kommunen har inte hunnit förhandla klart exploateringsavtalen med bygg- och fastighetsföretagen. Dessutom vill utskottet titta närmare på alternativa lösningar för utvecklingen av Edsbergs sportfält och förbindelserna för trafik mellan Edsberg och Väsjöområdet.

Kritiken mot detaljplanerna för Väsjöområdet har på flera håll varit hård.

Naturskyddsföreningen anser att detaljplanerna inkräktar på strandskyddet, Väsjö tomtägarförening är upprörda över att de ska stå för en stor del av kostnaden då vägar byggs om och boende i Edsberg är bland annat kritiska till att sportfältet skulle försvinna.

För Sollentunapartiet var bevarandet av Edsbergs sportfält en viktig valfråga. Ordförande, Ingvar Åhman-Eklund, ser det uppskjutna beslutet som en seger.

– Sportfältet är en av pärlorna i kommunen. Det är oerhört många ungar som är där och sparkar boll. Det här är en av de största händelserna i kommunen i år. Det visar att man vill lyssna på folk, säger han.

Han är väldigt nöjd med utskottets beslut och tycker att det visar att arbete lönar sig.

– Kommunen har lovat att de åsikter som kommer in ska kunna ändra förslagen. Det är roligt att det har löst upp sig och att det har blivit en positiv stämning. Man gör det utan att vara sur och bitter, säger han.

Något nytt datum för när detaljplanerna ska klubbas är inte satt, men det kommer att ske någon gång under våren 2011.

Marie Bergström
marie.bergstrom@mitti.se
tel 550 550 89

Källa: Mitt i Sollentuna, 14 december 2010

Pressmeddelande från Sollentunapartiet

Väsjöstaden: vy mot Väsjöbacken

Framgång för alla som vill rädda Edsbergs Sportfält och Väsjön! Nya direktiv för planeringen och detaljplanerna senarelagda!

Kommunstyrelses plan- och fastighetsutskott beslöt den 6 december att anta nya direktiv för Väsjöplaneringen och att senarelägga antagandebesluten om de två första detaljplanerna för Väsjöområdet, Södersätra och Kastellgården samt Väsjön mellersta.

Detta är en framgång för alla oss som arbetar för att få till stånd en planering av området som tar hänsyn till miljön och till de boendes ekonomi och trivsel.
Vi i Sollentunapartiet liksom Väsjöns tomtägareförening, Villaägarnas Riskförbund, Naturskyddsföreningen, Sollentuna United och många, många boende i Edsberg har på olika sätt arbetat under flera år för att få till stånd en ändring av planeringen av Väsjöprojektet.

Nu har vi uppnått ett viktigt delmål. Kommunens majoritet har drivit igenom nya direktiv som kan leda till att sportfältet räddas, att planerna på genomfartstrafik på Ribbings väg skrotas, att de orimliga gatukostnaderna omprövas, att strandskyddet runt Väsjön respekteras, att det blir en realistisk planering av parkeringen till Väsjöbacken.
 
I direktiven ingår bland annat att man ska ta fram alternativa sätt att bygga i området mellan Väsjön och Edsberg, både avseende läge och typ av bebyggelse, och också visa förslag där en större del av Sportfältet bevaras som park.

Kommunen ska ta fram en kommunikationsplan där det framgår hur samråd med och information till berörda invånare ska ske.

Bland det viktigaste är att man lovar att åsikter som inkommer under planeringen ska kunna leda till att nya förslag arbetas fram. Nya förslag ska tas fram med bibehållande av en god totalekonomi i projektet. Planprocessen ska pågå under det första halvåret 2011.

Vi i Sollentunapartiet ser fram emot en planprocess som leder till att sportfältet bevaras, att berörda fastighetsägare får rimliga kostnader för VA och annat, där trafiken inte belastar Ribbings väg, där Väsjöns strandskydd respekteras och där idrottsverksamheterna på sportfältet och i Väsjöbacken kan vara kvar och utvecklas.

Vi Sollentunapartiet vill särskilt betona att vi inte är emot att de byggs nya bostäder i Väsjöområdet. Däremot kräver vi att bebyggelsen utgår ifrån att områdets miljökvaliteter bevaras och att antalet bostäder inte alstrar så mycket trafik att förbindelserna till och från området skapar problem. En trädgårdsstad med många småhus och villor kan vara en miljöriktig lösning.

Sollentunapartiet tar parti för miljön, de boende i området och de som använder sportfältet.
Sollentuna den 8 december 2010

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet

Detaljplaner för Väsjöområdet skjuts upp – framgång för SP

Sportfältet

Vid PFU,s möte i går beslöt utskottet att ta ut alla Väsjöplaner ut dagordningen   för att gå igenom dem på nytt. Bland annat vill man nu se över parkeringen till   Väsjötoppen, trafiken mellan Väsjön och Edsberg och att göra större delen av  sportfältet till park.   Samt gatukostnader och kajer runt Väsjön.

Detta är en stor framgång för Sollentunapartiet med vår huvudfråga i valet – även om det ännu inte är  klart hur de slutliga besluten blir. Utan SP hade man klubbat en väg över fältet nu i höst!

Nu finns det stora chanser att fältet blir räddat och att de boende slipper genomfratstrafik  på Ribbings väg.

Pressmeddelande från Sollentuna kommun:
Detaljplaner för Väsjöområdet skjuts upp Kommunstyrelses plan- och fastighetsutskott beslutade den 6 december att senarelägga antagandebeslutet om de två första detaljplanerna för Väsjöområdet, Södersätra och Kastellgården samt Väsjön mellersta.
 
Enligt det tidigare tidsschemat skulle kommunfullmäktige besluta om antagande den 15 december.
– Det är ett stort projekt och alla delar har ännu inte riktigt fallit på plats. Det handlar om exploateringsavtal med stora bygg- och fastighetsföretag som ännu inte är helt färdigförhandlade. För att inte riskera att belasta skattebetalarna eller mindre fastighetsägare med ökade kostnader skjuter vi på besluten till någon gång under det första halvåret 2011, säger plan- och fastighetsutskottets ordförande, kommunalrådet Lennart Gabrielsson (FP).

Utskottet beslutade även om att komplettera direktiven till kommunledningskontoret för kommande etapper av planläggningen.
– Vi behöver bland annat titta på alternativa lösningar för utvecklingen av Edsbergs idrottsområde och förbindelserna för trafiken mellan Edsberg och Väsjöområdet samt att kommunicera detta på ett bra sätt, säger Gabrielsson.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande
Sollentunapartiet

Nya direktiv för Väsjöområdet! Räddar kanske sportfältet?

I valet var en av Sollentunapartiets viktigaste valfrågor att rädda Edsbergs sportfält, stoppa genomfartstrafik på Ribbings väg och att hela Väsjöprojektet skulle planeras om.

I ett flygblad i valspurten erkände Alliansen att Väsjöprojektet ”enligt nu gällande kalkyler kommer att kosta 1,4 miljarder kronor” men att ”investeringarna kommer i huvudsak att betalas av fastighetsägarna i området”. Det visade sig också att tomtägarna i Norr- och Södersättra krävdes på gatukostnadsbidrag på över 400 tkr!

Men sedan visade det sig att kommunen redan 1973 i ett avtal med Väsjöns tomtägareförening tagit på sig att bekosta väghållningen i området i all framtid. Kommunens möjligheter att få betalt av fastighetsägarna synes vara juridiskt obefintliga. Först nekade kommunen till att avtalet överhuvudtaget fanns. Hade brunnit upp trodde någon sig veta. Sedan har kommunen påstått att det inte är giltigt!

Naturskyddsföreningen har också överklagat beslutet att ta bort strandskyddet runt Väsjön. Anläggandet av en lång kaj är en miljöförstörande åtgärd som kostar stora pengar.

Sollentunapartiets stora framgång i valet 19 september, i västra Edsberg blev vi största parti i kommunalvalet, gjorde att Alliansen förstod att de boende motsatte sig planerna.

Därför har Alliansen nu meddelat att man kommer att lägga fram nya direktiv för hur Väsjöbebygelsen ska utformas. Vad vi hittills sett, bla på Lennart Gabrielssons blogg, skriver han bl a att ”olika trafiklösningar ska presenteras samt olika sätt att bygga, t ex typ av bebyggelse, ska tas fram. Alliansens ambitioner är att bevara en större del av sportfältet samt att se över trafikflödet i Edsberg.” Gabrielsson har också fått lämna ordförandeskapet i planutskottet. Vilket kanske i sig kan leda till en mer demokratiskt förankrad planering.

Vi hoppas att detta kommer att innebära att sportfältet bevaras och att Edsberg slipper mängder av genomfartstrafik. Men det krävs även att fastighetsägarna slipper att betala belopp på 400 tkr och att strandskyddet runt Väsjön respekteras.

Nu står hela projektet inför ett avgörande vägskäl. Antingen en uppgörelse där kommunen tar hänsyn till miljövärdena och låter bli att avkräva tomtägarna över 400 tkr per tomtägare eller många år av överklaganden och civilrättslig process om gatukostnaderna.

Tomtägarna stöds helhjärtat av Villaägarnas Riksförbund som ser detta ärende som en viktig principfråga som de är beredda att driva på riksplanet. Vi kan komma att se mycket om detta i media om man inte kan komma överens.

Precis som vid ombildningarna står Sollentunapartiet på samma sida som de boende och deras organisation.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande
Sollentunapartiet

Väsjöbacken blir ett alpint centrum

Anders Törner
I skogen till vänster ska en snöpark med ny lift byggas. Tränaransvarige Anders Törner hoppas att den ska minska trängseln i Väsjöbacken. Foto Anna Zek.

Tiomiljonerssatsning ska minska trängseln i backen

Nya liftar och en snöpark ska minska trängseln i Väsjöbacken. Sollentuna kommun satsar 10 miljoner under tre år på att förbättra utförsåkningen.

En park för hopp och trick

 • En funpark, eller snöpark, byggs i backen och kan både nyttjas av skidåkare och snowboardåkare.
 • Stående inslag är olika typer av hopp, exempelvis big air, hip jumps och table tops.
 • Rails motsvarar trappräcken, som även skateboardåkare hoppar upp på för att göra trick.
 • Boxar kan sägas vara två räcken med en platta emellan. De kan till exempel vara svängda eller ha formen av en puckel.
 • Skicrossbanor och en halfpipe kan ?nnas i en funpark.

 

Sollentuna slalomklubb har höga ambitioner.

– Vi vill få fram världscupsåkare, säger Rickard Schwalbe i klubbens backkommitté.

För att nå målet krävs bra  träningsmöjligheter med gott om backutrymme for att sätta banor.

l dag är konkurrensen hård mellan slalomåkare, trickåkare och allmänhet.

På vardagarna kan upp till 150 barn träna i backen, samtidigt som allmänheten får hålla till i familjebacken eller till höger om bygelliften där det stora hoppet ligger.

– Det är ett hårt tryck på klubben att ta emot fler barn och ungdomar, men tyvärr kan vi inte det eftersom backens och liftarnas kapacitet inte räcker till. Om vi tog emot fler skulle de bara få stå i liftkö, säger Anders Törner, huvudansvarig för slalomklubbens drygt 80 ideellt arbetande tränare.

De nya liftarna, snöparken och uppgraderingen av snökanonanläggningen, kan ge klubben det efterlängtade lyftet.

– Förbättringarna i Väsjöbacken gör att vi också kan attrahera bättre tränare, säger Rickard Schwalbe.

Tanken är att uppgraderingen av anläggningen ska inledas efter denna säsong. En riktig snöpark har länge varit efterfrågad. Både bland de som gillar att hoppa och göra trick, men också bland de åkare som tycker att hoppen är i vägen i den vanliga backen.

Snöparken ska ligga mellan nuvarande familjebacken och huvudbacken. I dag växer träd i området, men de kommer att fällas. Snöparken ska försörjas med en ny lift. Denna kommer att stanna vid parkens översta punkt och går därmed inte till Väsjöbackens topp. Men en ny topplift av bygelmodell ska också byggas, med högre kapacitet än dagens bygellift.

Slutligen kommer den nuvarande snökanonanläggningen att uppgraderas. Det anses behövas eftersom ny bebyggelse planeras till Väsjöområdet.

– Vi har krav på oss att bullret från snökanonerna inte får vara för högt. De ska också vara miljöcertifierade, säger Kjell Lauri på fritidskontoret.

Entreprenören Olle Carlsson som driver anläggningarna i Väsjöbacken bedömer att det kan bli knappt om tid om snöpark och liftar ska stå klara till nästa säsong.

– Man får nog räkna med att det inte är klart förrän säsongen 2012-2013, säger han.

Enligt planerna i det så kallade Väsjöprojektet ska backens parkeringsplats bebyggas med bostäder. En ny parkeringsplats kommer då att anläggas på bergets baksida. Men det bedöms inte kunna ske före 2014.

– Men när den nya parkeringsplatsen är på plats kommer vi att ?ytta nuvarande lift i huvudbacken dit, säger Olle Carlsson.

Sollentuna slalomklubb hoppas att Väsjöbacken kan utvecklas till ett alpint centrum.

– Vi har flest utförsåkare, och vi har många duktiga tränare, men vi saknar anläggningar. I fjällen råder omvända förhållanden. Där har man anläggningarna, men saknar tränare och åkare, säger Tränaransvarige Anders Törner.

Anders Carlsson
anders.carlsson@mitti.se
tel 550 551 24

Källa: Mitt i Sollentuna, 23 november 2010 

Strandskyddet vid Väsjön stridsfråga

Väsjön

Detaljplanerna för Väsjöområdet kan behöva göras om.
Naturskyddsföreningen har överklagat beslutet att upphäva strandskyddet hos regeringen.
Det kan försena kommunens planer med ?era år.

I december ska kommunfullmäktige klubba de första detaljplanerna för exploateringen av Väsjöområdet.
För att möjliggöra bebyggelse har länsstyrelsen upphävt strandskyddet i stora delar av området.

Det tycker Naturskyddsföreningen är fel.
– Runt Väsjön finns i dag ett strandskydd på 100 meter. Kommunen har sagt att man vill återställa Väsjön. Då rimmar det illa att man inskränker  strandskyddet. Det konstigaste är att man ska anlägga en kaj. Det upplever vi som en arkitektmodefluga, säger Herbert Henkel, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Enligt föreningen hotar den nuvarande planen bland annat att bryta den sammanhållna grönstrukturen i delar av området. Dessutom tycker de att kommunens skäl att upphäva strandskyddet inte är tillräckliga.

– Det ska man bara göra om marken är ianspråktagen, till exempel om det funnits bebyggelse innan strandskyddet. Eller om man måste göra viktiga infrastrukturanläggningar, säger Herbert Henkel.

Föreningen har nu överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet hos regeringen. Vinner föreningen måste detaljplanerna arbetas om.

Och det kan ta flera år. Herbert Henkel tycker inte att politikerna tagit deras synpunkter på allvar.
– Vi har hela tiden påpekat de här sakerna och det har inte lett till någon förbättring ur natursynpunkt.

Ordförande i kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott, Lennart Gabrielsson (FP), är förvånad över överklagandet.
– Vi var milt sagt lite överraskade när den nya styrelsen ändrade inställning. Vi har lyssnat på vad Naturskyddsföreningen sagt eftersom vi också är angelägna om att bevara naturvärdena. Vi hade ett konstruktivt samarbete. Sen bytte man ledamöter i styrelsen och nu är man plötsligt inte längre överens, säger han.

Naturskyddsföreningen bytte styrelse i mars, efter att den tidigare fått kritik av medlemmarna för att inte ha följt stadgarna.
– Vi har bestämt oss för att driva en hårdare linje. Naturskyddsföreningen ska inte vara tillmötesgående då det handlar om förändringar som kan hota viktiga naturvärden helt i onödan. Särskilt inte i områden som har stor betydelse för natursamband mellan grönkilens olika delar, säger Herbert Henkel.

Fullmäktige kommer att klubba detaljplanerna trots överklagan.
Däremot kommer de inte att genomföra några förändringar innan miljödepartmentet har behandlat ärendet.

Marie Bergström
marie.bergstrom@mitti.se
tel 550 550 89

Källa: Mitt i Sollentuna, 23 november 2010

Bilaga: 
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 511-10-1838 den 20 september 2010 till regeringen angående Upphävande av strandskydd inom delar av detaljplan för Södersätra och Kastellgården,Väsjöområdet, Sollentuna kommun