Sollentuna United Football Games 2010 på Edsbergs Sportfält


13-15 augusti 2010 för flickor och pojkar födda 98-02.

Sollentuna United Football Games är en av Stockholms största och kanske populäraste 5- & 7-mannaturneringar. Matcherna spelas på gräs- och konstgräsplaner på Edsbergs Sportfält, Sollentunavallen och Norrvikens IP.

Förra året täcktes fotbollsplanerna på Sollentunavallen och Edsbergs Sportfält av mer än 2.000 entusiastiska tjej- och killspelare från mer än 200 lag. Lagen kom från från när och fjärran och spelarna var i åldrarna 8 till 12 år.

Pastatältet med köttbullar och makaroner från Sollentuna Golfrestaurang, hamburgergrillarna och cafeteriorna var väl frekventerade. De väl utplacerade serveringsställen med hårt arbetande United-föräldrar bakom diskarna såg till att spelare, ledare, släktingar och alla andra supporters blev mätta och belåtna.

Årets Sollentuna United Football Games spelas den 13-15 august i med många lag i alla årskullar och med mängder av spännande matcher. Samt en trevlig och glad spelar- och ledarsamvaro mellan matcherna.

Uniteds cupkommitté hälsar hela Sollentunas befolkning välkommen 13-15 augusti!

Per Wiklundh
Källa: Sollentuna United klubbtidning 2010 (PDF)

Sportfältet idag: en berättelse med bilder

Edsbergs Sportfält idag
Alla barn älskar att spela fotboll på Edsbergs Sportfält!
Barnfotboll på sportfältet
Barnfotboll på Sportfältet.
Livet runt Sportfältet
Livet runt Sportfältet.
Livet runt Edsbergs sportfält
Livet runt Edsbergs sportfält.
Väsjön på våren
Väsjön på våren.
Väsjön
Livet på Väsjön.
Väsjöbacken
Väsjöbacken: vy mot Väsjön.
Väsjöbacken
Väsjöbacken.
Väsjön
Väsjön.
Livet runt Väsjön
Lugna livet runt Väsjön.
Sportfältet idag
Sportfältet idag.
Tjejspelare på Edsbergs Sportfält
Tjejspelare på Edsbergs Sportfält 2
Tjejspelare på Edsbergs Sportfält 3
Tjejspelare på Edsbergs Sportfält 4
Tjejspelare på Edsbergs Sportfält 5

Foto: Väsjögruppen

Många frågetecken kvar kring Väsjöstaden

Utbyggnaden av Väsjöstaden med 2 800 lägenheter berör alla Sollentunabor, inte bara de som bor närmast, i t ex Edsberg. Kommunen kommer de närmaste åren att behöva lägga ut över 300 miljoner för det nya området. Det betyder mindre pengar till vård, skolor och omsorg. Totalt kommer det att kosta en och en halv miljard!

Den vackraste delen av Rösjöspåret som kommer att krympa.

I detaljplanerna ståt ingenting om följande:

  • Det unika Rösjöspåret, som används aven mängd motionärer, ser enligt planerna ut att halveras.
  • Väsjöbackens parkering med plats för 500 bilar ska bebyggas. I stället planeras en p-plats för 120 bilar bredvid Familjebacken. Var ska alla bilar stå när det ar tävlingar etc i Edsberg? Hur många vill släpa sina skidor så långt?
  • I den nya staden med plats för 10000 personer planeras inte mycket service. De nya invånarna ska handla i Edsberg. Hur många av de bilburna i Väsjöstaden kommer att nöja sig med lilla Edsbergs centrum när de kan välja något av våra stora köpcentra?
  • Vad betyder det för infartsparkeringarna om ett stort antal av Väsjöstadens invånare vill parkera vid pendeltågsstationerna. Redan nu är det mycket svårt att hitta plats.
  • Hälften av trafiken från det nya området beräknas gå genom Edsberg, som därmed får fördubblad trafik. Bullernivåerna lär öka. Hur tänker man lösa utfarten från Edsbergs centntm? Redan idag är det svårt i rusningstrafik att ta sig ut på Ribbings väg. Andra hälften av trafiken beräknas gå längs Frestavägen som återigen blir starkt trafikerad.
  • Det sägs ingenting om vilken sorts bostäder det ska bli i flervåningshusen. Om det blir som i Sollentuna centrum och Silverdal har inte ungdomar råd att flytta in där. Samtidigt är det just nya ungdomsbostäder som vi behöver i Sollentuna.

Av folkhälsoskäl är det viktigt att inte sportfältet bebyggs och att det nuvarande Rösjöspåret bevaras. Självklart ska det inte heller dras en väg rakt över sportfältet upp genom Edsberg.

Ewa Hellström-Boström
Sollentunapartiet

Källa: insändare till  ”Mitt i Sollentuna”, den 20 april 2010

Politiskt beslut om Väsjöområdets fortsatta planläggning

Framtidsbild av Väsjöområdet.

Artikeln nedan från Sollentuna Journalen nr 7, vecka 44 – 48 2008 visar att alla våra kommunala politiker utom Sollentunapartiet är överens om det mastodontprojektet  Väsjöstaden och fortsätter planeringen av utbyggnaden av en väg och flerbostadshus på Edsbergs sportfält. Sollentunapartiet säger ett klart NEJ till dessa planer.

Kommunstyrelsen och plan- och fastighetsutskottet (PFU) har gett direktiv till kommunens planeringstjänstemän om fortsättningen av Väsjöområdets planläggning. Området kommer eventuellt att delas upp i flera detaljplaner varav några kan komma att antas av kommunfullmäktige hösten 2009.

Alla politiska partier i kommunstyrelsen utom Sollentunapartiet är överens om den fortsatta planeringen. Sollentunapartiet motsätter sig den del i planeringen som gäller utbyggnaden av en väg och flerbostadshus på nuvarande Edsbergs sportfält.

Enligt de politiska direktiven när det gäller sportfältet ska detaljplanen skapa förutsättningar för framtida investeringar med den idag bibehållna öppenheten i den delen av dalgången som innehåller bland annat konstgräs och grusfotbollsplaner. Området som tidigare benämnts Idrottsstaden ska reserveras för fritids-/idrottsändamål för att möta kommande behov.

Fel att låsa fast
Men området ska också kunna inrymma andra verksamheter som till exempel skola, varför marken ska planläggas för allmänt ändamål. Eftersom behov ändras över tiden vore det enligt direktiven fel att i nuläget låsa fast marken för ett visst ändamål. Om de nuvarande planerna blir verklighet innebär det att en del av det nuvarande sportfältet exploateras.
– Vi är kritiska mot att inkräkta på sportfältet som är det största området vi har i kommunen för fria aktiviteter och som används dagligen, säger Sollentunapartiets Jan Wramberg.

3500 fler bilar
För butikerna i Edsbergs centrum skulle utbyggnaden av Väsjöområdet och vägen till Edsberg betyda ett välkommet tillskott av kundunderlag.
– Det betyder att omkring 3 500 fler bilar än idag skulle passera genom Edsberg, till vilken nytta? Butikerna har mycket kunder idag, det är ofta långa köer, och var skulle alla dessa nya kunder parkera? Sollentunapartiet och många Edsbergsbor kommer att protestera mot detta och vi vill se en alternativ lösning till detta i den fortsatta planeringen, säger Jan Wramberg.

Bara en tredjedel kvar
PFU:s ordförande Lennart Gabrielsson menar att öppenheten skall bevaras i så stor utsträckning som möjligt på sportfältet för bland annat spontanidrott. Förberedelser för att möta morgondagens krav på idrottsanläggningar skall också möjliggöras.
– Om vi ska lyckas med utbyggnaden ur ett miljöperspektiv är det nödvändigt att bygga tillräckligt antal bostäder som underlag för investeringar i exempelvis fjärrvärme och kollektivtrafik. När det gäller Edsbergs centrum behövs mer ny köpkraft. Idag bor det bara en tredjedel kvar jämfört med när området var nybyggt på 1960-talet. Att knyta samman Edsbergs centrum och Väsjöområdet med en ny väganslutning utöver Frestavägen och Norrortsleden skapar fler bra förutsättningar; mer köpkraft, bättre och snabbare kollektivtrafik, säger Lennart Gabrielsson.

Peter Holstad

Källa : Sollentuna Journalen nr 7, vecka 44 – 48 2008

Planera om Väsjöstaden

Väsjöstaden
Väsjöstaden.

Mellan 18 februari och 18 mars pågår utställningen av förslaget till detaljplaner för två centrala delar i Väsjöområdet. Hela området är uppdelat i nio etapper, och det är de första, mest centrala delarna som nu ställs ut. Sammanlagt planeras 2 800 bostäder i området. Utställningen finner Du i kommunalhusets reception.

Rädda Edsbergs sportfält
Sollentunapartiet vidhåller kraven på att exploateringen och bebyggelsen av den västra delen av Edsbergs sportfält och byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg i Edsberg skall utgå ur planen.

Edsbergs sportfält idag - perspektiv blickande mot Edsberg

Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation. Hela denna gröna dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom. Sportfältet används dagligen och mycket frekvent av idrottsföreningar, skolor och många enskilda medborgare.

Stoppa den planerade genomfartstrafiken – 3 000 fordon – på Ribbings väg
Den planerade nya vägen rakt över den västra delen av sportfältet skulle leda stora delar av fordonstrafiken till och från Väsjöområdet via Ribbings väg till Danderydsvägen. Avgaserna och bullret från den tillkommande trafiken skulle försämra miljön för Edsbergsborna på ett mycket negativt sätt. Andra lösningar för trafiken till och från det nya Väsjöområdet, som inte berör sportfältet, får tas fram.

Möjligheterna att leda huvuddelen av trafiken till och från området till en ny på och avfart till Norrortsleden norr om tunneln borde tas fram och belysas noggrannare i det fortsatta utredningsarbetet.

Planera om Väsjöstaden – Stoppa miljardrullningen
Väsjöstadens gigantiska och äventyrliga finansiering kommer att bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen. Det kan inte vara samhälleligt klokt och ekonomiskt sunt att genomföra projektet i sin nuvarande form. Därför borde projektet omplaneras i sin helhet. Vi återkommer om detta. Den totala projektkostnaden är över 1 miljard kronor och kommunen kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. Detta beräknas då klaras av med stora räntekostnader eller minskning av kommunens övriga service och åtaganden.

Enbart kostnaderna för den sociala servicen i Väsjöområdet beräknas till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och med tyngdpunkten år 2015. Först inflyttningar och sedan så småningom kommunal service.

År 1973 stoppade Sollentunapartiets valseger planerna på att skövla hela Järvafältet. Nu är Järvafältet naturreserverat.

Ingwar Åhman-Eklund

Ordförande i Sollentunapartiet

Källa : http://www.sollentunapartiet.se

Planerna på att bygga vid Väsjön måste STOPPAS!

Jag har läst lite om kommunens planer på att bygga vid Väsjön. Det känns nästan surrealistiskt. Dumt, verklighetsfrämmande och totalt utan känsla för området. Man undrar om dessa stadsplanerare någonsin satt sin fot i området eller om dom bara tittar på kartor. Kanske flyger dom över med Goggle Earth.

Bara en så uppenbar förvanskning av sanningen som denna. (och det finns många fler exempel): Man säger att vägverkets första plan för att ersätta Frestavägen var olycklig för hela området och då det nu genomförda tunnelbygget pga av merkostnader förpliktigar att expoatera Väsjön och berika Edsberg med en ***** massa extra trafik med allt det innebär för miljö och olycksrisker.

Det var boende på Platån och i Edsberg som engagerade sig mot den förslagna sträckning och föreslog byggandet av en tunnel. Under lång tid och med ett kompakt motstånd från vägverk men kanske framförallt från den dåvarande borgerliga majoriteten. Nu tar man istället åt sig äran! Historieförfalskning som Stalin skulle uppskattat. Läs själv på www.sollentuna.se!

Sportfältet och Väsjön
Väsjöstaden - flygperspektiv blickande mot Väsjön (Planerad bebyggelse runt Väsjön, Detaljplanhandling)

Vill man förtäta ska man väl för f-n inte bygga på Sportfältet och vid Väsjön! Får dom dessutom ingen egen centrumanläggning kommer dom att generera ännu mer trafik för att och till Edsbergs C för att shoppa. Får dom en dylik handlar dom där och ”kundunderlaget” kommer inte att öka och förtätningen kommer inte att gagna företagarna.

Jag kan på rak arm peka ut fyra områden i Edsberg som skulle kunna bebyggas och åstadkomma en reell förtätning. Tittar vi strax utanför Edsberg finnes flera, dock ej så långt bort som vid Väsjön! Med befintlig VA och infrastruktur.

Att ledande kommunpolitiker inte har sitt ursprung i kommunen och knappt någon kännedom eller känsla för Edsberg blir ju uppenbart med sådana förslag. Själv har jag bara bott här i 30 år, men jag har varit Edsberg trogen och har ockdå engagerat mig i stadsdelens liv genom åren.

Jag ser gärna att det byggs bostäder, helst bra och billiga hyresrätter, men detta förslag totalsågar jag ety jag inte kan finna ett seriöst argument för att bebygga ifrågavarande område; bortsett från att det behövs bostäder.

Danton

2009-09-20, 21:12

Hämtat från http://www.dinlokaltidning.se

Stoppa skövlingen av Sportfältet i Edsberg!

Edsbergs-Kuriren 2008-11-16

Om tio år kommer det på Sportfältet i Edsberg sannolikt inte att finnas några gräsplaner att spela på eller leka på! Den tennishall som finns nu kommer att rivas. Den grusplan som används för fotboll och andra övningar kommer att försvinna eftersom det skall dras en genomfartsväg från Södersättra till Edsberg. Tusentals fler fordon kommer att dra genom Edsberg på väg mot Danderydsvägen, kanske med ett mellanstopp för att handla i Edsbergs påstått alldeles för dyra ICA-butik.

Allt detta blir följden av ett genomförande av de nuvarande planerna på det jättestora projektet ”Väsjöstaden”. Ett tjugotals punkthus om fyra, fem våningars höjd skall enligt en skiss från kommunalkontoret byggas på Sportfältets gröna ytor. En genomfartsväg från övriga delar av ”Väsjöstaden”, skall gå i en båge fram till Väsjön åt ena hållet och utvidgar sig till Frestavägen åt det andra.

Väsjöstaden - flygperspektiv blickande mot Edsberg

Dessutom kommer Väsjöbackens parkeringsplats flyttas från den västra sidan till den östra och läggas längs sluttningen. Med tillfart via den nämnda genomfartsleden från Södersätra.

Detta och mycket annat hävdades på ett opinionsmöte lördagen den 15 november i ”Galaxen” i Edsberg. Ett sjuttiotal åhörare i övre medelåldern hade samlats i den rivningshotade lokalen till mötet som hade anordnats av Sollentunapartiet. Mötet leddes av en av partiets fem kommunfullmäktigeledamöter, Jan Wramberg, edsbergsbo, biträdd av partiets gruppledare kommunfullmäktige, Ingwar Åhman-Eklund.

Om detta skulle stämma innebär det ett hårt slag inte bara för de idrotts- och frisksportintresserade i Edsberg utan för många andra i kommunen som ser Sportfältet som en ideal plats för att idka ett sunt friluftsliv. De inomhuslokaler som planeras litet vid sidan om gräsfältet kan inte på något sätt ersätta det nuvarande. De konstgräsbevuxna planerna i östra delen av Sportfältet är allt som blir kvar.

Att fler bostäder behövs i Sollentuna är klart. Att ordnandet av vatten- och avloppsproblemen i stugområdena i Norr- och Södersätra är helt nödvändiga, med tanke på att många bygger om husen till permanentboende. Det är för att finansiera det senare som man behöver bygga de nämnda punkthusområdena.

Men det måste finnas utrymme för kompromisser. De boende, både i Edsberg och i den nya Väsjöstaden behöver Sportfältet för sin rekreation. Och till Väsjöbacken vill tusentals skidåkare från hela norra Stor-Stockholmsområdet komma på ett enklare sätt, än att behöva kryssa genom Edsbergs centrum!

Beslut i detta planärende väntas kunna tas under 2009.

Alla idrotts- och friluftsintresserade i hela kommunen bör göra front mot dessa planer! Hör av er till era politiska partier i kommunfullmäktige!

Herman Gyllenhaal
Redaktör och ansvarig utgivare för Edsbergs-Kuriren

Hämtat från http://www.bolagsfakta.se