Strandskyddet vid Väsjön nordöst blir kvar!!!!

sommar

Regeringen ger Länsstyrelsen och kommunen bakläxa om upphävande av strandskydd vid Väsjön.

Ärendet har varit hos regeringen tidigare – med samma resultat – att regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut om inskränkning av strandskyddet vid nordöstra Väsjön. Kommunen nöjde sig dock inte, men ansökte på nytt om upphävande av strandskyddet.
Under planering av bla. Väsjöområdets bebyggelse har Naturskyddsföreningen försökt skydda gröna remsor från bebyggelse. Avsikten är att bevara allmänhetens tillgänglighet och att livet i naturen mår bättre om natursambanden mellan t.ex. Rösjöområdet och Törnskogen inte stängs av. Kommunen har inte tagit hänsyn till detta. Det är bakgrunden till att Naturskyddsföreningen i flera fall överklagat kommunens ingrepp i strandskyddet.

Regeringen anför följande skäl för sitt beslut:

Strandskyddets syften är långsiktiga och områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Frågan om bevarande av stränderna måste ses i ett långsiktigt perspektiv och hänsyn måste tas till områdets framtida potential för växt- och djurlivet samt för friluftslivet. Enligt regeringens uppfattning innebär det förekommande stängslet kring fastigheten inte i sig att marken inom inhägnaden tagits i anspråk på ett mer varaktigt sätt…….Av handlingarna i ärendet framgår att naturvärden i den norra delen av Väsjön bedöms vara dess funktion som spridningskorridor för växter och djur mellan naturreservaten Törnskogen och Rösjöskogen …..Uppförande av den planerade bebyggelsen kan riskera att permanent dela av området och begränsa dess värde som spridningszon för djur och växter. Exploateringen skulle varaktigt begränsa en allemansrättslig tillgång till stora delar av strandzonen samt riskera att utsläcka områdets nuvarande karaktär av en i huvudsak upplevd naturmark……Regeringen finner mot bakgrund av det anförda och vid en avvägning mellan olika intressen att det inte framkommit att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom det berörda området. Det som kommunen anfört utgör inte skäl för något annat ställningstagande. Länsstyrelsen beslut bör därför upphävas.

Naturskyddsföreningen hoppas att Väsjöplaneringen därmed kan spåra in ett förnuftigare synsätt i förhållande till de naturvärden som ännu finns kvar kring Väsjön.

Det framhålls också i regeringens beslut att:

I frågan om det allmänna intresset av tätortsutveckling finns det i ärendet ingen redovisning av om detta intresse inte skulle kunna tillgodoses utanför det strandskyddade området.

Det innebär att planeringen ska inriktas på att tätortsutvecklingen sker så att strandskyddade områden inte ska behöva tas i anspråk. När det gäller detaljplanen för den västra och södra delen av Väsjön är strandskyddet nu tyvärr upphävt. Därför hoppas vi att exploateringen ändå inte fullföljer idéerna med kajer längs sjöns västra del och att strandzonen utformas på ett mera naturenligt sätt med t.ex. en strandpromenad och från stranden tillbakadragen bebyggelse.

Styrelsen
Naturskyddsföreningen i Sollentuna