Rapport från samrådsmötet enligt Miljöbalken den 7 juni 2011 ang restaurering av Väsjön

Jan Wramberg, Ingwar Åhman-Eklund, Ewa Hellström-Boström, Sture Pettersson från Sollentunapartiet svarar på frågor, protestmötet den 8 juni.

Vi var 15 deltagare. De flesta boende i området . Endast 2 förtroendevalda deltog, Sture Pettersson och Ewa Hellström-Boström från Sollentunapartiet.

Ewa Bergwall från Konsultföretaget Grontmij hälsade välkommen och beklagade att kungörelsen av mötet i DN och SvD inte publicerats inom rimlig tid före mötet men att hon av den anledningen förlängt tiden för insändande av synpunkter med 1 vecka fram till 20 juni 2011.

Alla synpunkter som mejlas till henne kommer att vidarebefordras till Sollentuna Kommun för diarieföring svarade hon på direkt fråga.

Tidigare miljökonsekvensbeskrivningar som utförts har alltid avslutats med att ytterligare undersökningar är nödvändiga för att konstatera mängden av föroreningar och vilka miljögifter som kan finnas i vattnet och marken.

Hela Väsjöbacken är ju en gammal soptipp där det ligger mängder med gamla kylskåp och frysar samt gamla oljefat och annat miljöfarligt avfall. För en flaska Whisky kunde vad som helst gävas ner i tippen uppger flera boende i närområdet.

Vattnet till snökanonerna tas ur Väsjön och återgår genom smältvattnet till sjön efter att ha filtrerats genom alla sopor.

Det berättades om ändring av Snuggabäckens flöden, reglering av Väsjöns vattennivå samt förändringar av vattenföringen i Väsjöån ner mot Rösjön. Skulle det visa sig att vattnet i Väsjön verkligen är starkt förorenat skulle det kunna påverka vattenkvaliteten i Rösjön med badförbud som följd.

Det påstods att vattenkvaliteten i Väsjön skulle förbättras avsevärt när alla hushåll i Södersätra nu får permanenta avlopp. Detta är en ren lögn eftersom Södersätra ligger lägre än Väsjön . Avloppsvatten kan inte rinna uppåt! Dessutom bekräftade de boende i området att alla redan idag har slutna avloppssystem.

Det största arbetet skulle vara muddring av bottensediment i Väsjön som enligt plan skall ske november 2012 – januari 2013 ( mitt i bästa skidsäsongen).

Mängden sediment uppskattades till 40.000 ton ( 5.000 lastbilsflak).

Först skall en grävmaskin på en flotte ta upp sediment och placera detta i en pråm som sedan skall tömmas på den nuvarande parkeringen för Väsjöbacken.

Sedimentet skall där torka innan det skulle forslas bort med lastbilar.

När vi frågade om vart schaktmassorna skulle ta vägen när det torkat fick vi svaret att de kan användas som fyllnadsjord.

Om det visar sig att jorden innehåller miljögifter konstaterades att i så fall kan inte någon muddring ske. !!!???

Det är märkligt att det ännu inte gjorts erforderliga undersökningar av vattenkvalitet och markföroreningar som kan presenteras i denna miljökonsekvensutredning som skall lämnas in till Miljödomstolen senast 2011-06-30!

Sture Pettersson
Sollentunapartiet

PS Vid Sollentunapartiets möte i Edsberg den 8 juni påpekades att det tidigare gjorts försök med inplantering av karpar i Väsjön men att dessa dött efter kort tid. DS

Ett svar på ”Rapport från samrådsmötet enligt Miljöbalken den 7 juni 2011 ang restaurering av Väsjön”

 1. Jag ser att ett par rättande kommentarer kan vara på sin plats.

  Gällande vattenkvalitet:
  Vattenkvaliteten i Väsjöområdet (Södersätra med omnejd) skulle utan tvekan bli bättre om permanenta avlopp installerades, då dom bebyggda tomter med fungerande, slutna avloppssystem är i minoritet idag. Det krävs bara ett hushåll med gammaldags stenkista för att förstöra dricksvattnet för grannarna, det vet jag själv av bitter erfarenhet.

  Vad jag menar med förstört vatten är så höga värden av e-coli bakterier att vattnet betraktas som otjänligt och rent hälsofarligt.
  e-coli är kanske mera känt som EHEC, det är alltså samma bakterie som lamslog Europas grönsaksförsäljning för bara en tid sedan.

  Med tanke på den osäkra tillgången till tjänligt dricksvatten samt kommande muddring så behöver kommunen snarast påbörja införandet av V/A i området NU!!!
  Just nu är era överklaganden kontraproduktiva för att inte säga rent livsfarliga för oss som faktiskt bor där.

  Gällande föroreningar i Väsjön:
  Det finns en del uppgifter att sedimenten i sjön innehåller höga halter TEX (olja, fett och lösningsmedel), förklaringen till detta är hittills inte känd men behöver undersökas ytterligare.

  Gällande karpen:
  Väsjön är en grund sjö (medeldjup 1,5-2 met) med riklig vattenvegetation som behöver muddras för att inte såsmåningom växa igen helt.
  Nedbrytningen av den stora mängden vattenvegetation har tidvis orsakat syrebrist och fiskdöd.
  För 35-40 år sedan försökte man plantera in gräskarp i sjön för att minska vegetationen.
  Den finns troligtvis inte kvar i sjön men ingen vet säkert om det är så, eller eventuell orsak till varför den dött ut.
  Däremot har andra karpfiskar såsom brax, sarv och sutare fångats i sjön.
  Dessutom har det fångats mört, som normalt är en fisk som är rätt känslig för miljöföroreningar, samt predatorer som aborre och gädda, som eftersom dom är högre upp i näringskedjan samlar på sig högre halter miljögifter(tänk: Havsörn).

Kommentarer är stängda.