Försöker man i Sollentuna mörka hur bedrövlig marken egentligen är i Väsjön mellersta?

vasjo_host
Ramboll har gjort omfattande undersökningar i Väsjön mellersta i flera omgångar. Vi har också pratat med flera av Rambolls undersökningstekniker under provtagningen. Marken är sämre än vad den var i Hammarby Sjöstad. Leran är på många ställen så mjuk att den rinner. Den detaljplan som fastställdes över Väsjön mellersta baserades på mycket bristfälligt och undermåligt underlag.

Det kommer att bli mycket dyrt att bygga i detta område. Kostnaden för att påla per kvadratmeter är för närvarande omöjlig att beräkna. Kommunens kostnader för gator, ledningar, kajer och mark utanför kvartersmark kommer att bli skyhöga. Det märkliga är att kommunledningen inte har låtit göra undersökningar även på blivande kvartersmark, dvs. den mark som man har för avsikt att sälja till ett flertal mindre byggnadsföretag. Kommunen vill sälja delar av kvarter till flera olika mindre byggbolag/exploatörer. Dessa kan även vara privatpersoner. Hur ska sådana aktörer var för sig och utan samordning klara av grundläggning, jordförstärkning med mera i denna bedrövliga mark? Är det meningen att var och en ska göra en geoteknisk undersökning för just sin mark och i så fall när? Före eller efter anbudsgivning? Det är en självklarhet, att en så pass väsentlig omständighet som markförhållanden – vilka kommer att kräva jordförstärkning t o m på tomtmark – måste redovisas i förfrågningsunderlag oavsett vad som skall handlas upp.

Varför vill man vända sig till ”små” byggbolag? Skulle de ha bättre möjligheter att förstå de markrelaterade problemen och att ta hand om dem på ett riktigt tekniskt-ekonomiskt sätt? Kan man undvika oseriösa byggherrar? Har de stora byggbolagen klivit av? Har de insett att det kommer att bli för dyrt och komplicerat att bygga här? De förstår säkert att det kommer att bli mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att sälja bostäderna. Kommer barnfamiljer ha råd att köpa?

Backa tillbaka och skrinlägg detta projekt! Det kan bli en ekonomisk katastrof för oss Sollentunabor.

Ann Furugård
Ewa Hellström-Boström
Sture Pettersson
Sollentunapartiet

Motion beträffande byggande av skärmvägg och växtbädd nedanför Edsbergs slott

Motion från Ewa Hellström-Boström och Ann Furugård, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige beträffande byggande av skärmvägg och växtbädd nedanför Edsbergs slott

Det rinner ut 45 liter orenat dagvatten per sekund i Edsviken nedanför Edsbergs slott. Totalt går det ut 5 miljarder liter orenat dagvatten i Edsviken varje år. Det orenade dagvattnet gör att Edsvikens botten dör och det bildas sulfat, vilket gör att vattnet luktar illa. Alger bildas också och syrebristen gör att fisk och plankton dör. Det material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbotten blir till sediment. Efter mycket lång tid kan sedimentet omvandlas till sedimentära bergarter. Sedimentet består mestadels av slam, grus och lera.
Vi föreslår att man placerar ut en skärmvägg, som tar hand om sedimentet i dagvattnet. Sedimentering är en metod att rena vatten där man t.ex låter vattnet passera en avgränsad vattenbassäng. Denna bassäng kan byggas på ett kostnadseffektivt sätt. När strömnings- hastigheten avtar sjunker medföljande partiklar ner till botten där de kan samlas upp. Detta är en effektiv metod för att avskilja fosfor och andra partikelbundna föroreningar i vattenmassor.

Flytande våtmark
Vi föreslår även att man placerar ut en flytande våtmark utanför skärmväggen. Detta för att ytterligare minska på det fosfor och kväve kommer ut i Edsviken. Kväve och fosfor gör att Edsviken blir övergödd.
Stommen är tillverkad av 100% återvunnen PET-plast.

Den flytandevåtmarken har en porös stomme som ger en stor vattenkontakt (1m2 stomme motsvarar en ytarea på 180m2). Till den arean får man även addera den area som rotsystemet utgör. Genom skärmväggar med luckor så tvingar vi vattnet att passera genom rotgardinen. Man väljer omsorgsfullt ut de växter som passar för den specifika recipienten. Växterna klarar infrysning och ingen omplantering krävs på våren.
Skärmväggen och växtbädden som föreslås är 140lm. Växtbädden är 120m2 flytande våtmark.

Med hänvisning till detta föreslår Sollentunapartiet att Kommunfullmäktige beslutar att på försök anlägga en skärmvägg och växtbädd i Edsviken vid dagvattenutloppet i Edsbergsparken.

För Sollentunapartiet den 18.11.2014
Ewa Hellström-Boström, Ann Furugård

Nytt avslöjande från Nätverket Rädda Råstasjön

Hotet mot Råstasjön

Byggplaner hotar naturområdet
De styrande politikerna i Solna stad vill bygga bostäder så nära Råstasjön att naturen och djurlivet kommer ta skada. Stora delar av den biologiska mångfalden kommer sannolikt försvinna för alltid och upplevelsen av sjön som ett naturnära rekreationsområde kommer försämras.

De här planerna skulle förstöra de fantastiska naturvärden som gjort att Världsnaturfonden (WWF) har utsett Råstasjön till den mest skyddsvärda naturplatsen i hela Stockholms län – något som politikerna talar väldigt tyst om idag. De har lyckats få många att tro att faran för området är över tack vare bantade byggplaner, men det stämmer inte.

Hälso- och säkerhetsrisker i Arenastaden framkommer i ny rapport

Råstasjöns detaljplaneområde är en farlig plats att bygga bostäder på. Här finns gaser från den gamla soptippen som är en hälsofara och säkerhetsrisk, förutom att en exploatering skulle bryta mot strandskyddet.

Statens Geotekniska Institut (SGI) har gett ett utlåtande och är tydliga med att det är mycket olämpligt att bygga på gamla soptippar. SGI säger bland annat:

– Att även de redan uppförda bostäderna i utkanten av deponin bör undersökas med tanke på gasförekomst.

– Att gaserna – metan och koldioxid – rör sig i marken på ett sätt som inte går att förutsäga.

– Att metan som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning och även vara explosiv. Koldioxid som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning.

Solnas politiker måste ta sitt ansvar och dra tillbaka detaljplanen

Hälso- och säkerhetsrisker för människor och strandskyddet väger tyngre och ska sättas före enskilda kortsiktiga intressen. Då finns det bara ett beslut länsstyrelsen kan fatta. Det är att detaljplanen ska upphävas.

Läs SGI:s svar till länsstyrelsen respektive kommunen.

PM Bostadsbygge på nedlagd deponi

SGI Kommentarer till rapporten

Sedan finns en ny publikation från SGI om deponier och dess risker

Hur ska man hantera deponier

För mer information kontakta Ann Bell på ann(a)raddarastasjon.se
www.raddarastasjon.se:

Protest mot Byggnation av bostäder kring Väsjön i Sollentuna

När jag var liten så åkte väldigt många till tippen på Väsjöbacken. Allt kastades utan någon som helst sortering. Jag har själv sett detta när jag var barn. Jag kommer ihåg att kylskåp, spisar och allt som inte gick att kasta i vanliga soptunnan hamnade där. Senare blev detta en slalombacke. Alla dessa gifter som tippen utsöndrar rinner ner i Väsjön varje år med snösmältningen. Väsjön är giftig, det står en skylt att det är en badplats men det borde stå badförbud i stället! Jag vet många hundar som har badat där och efter badet så får de flesta klåda, tappar päls och får magproblem och kräkningar. Även om Väsjön saneras vid ett tillfälla så måsta man göra detta varje år. Man vet inte hur djupt gifterna finns i backen så det värsta gifterna kanske inte kommer fram förrän om 100 år. Det är helt ansvarlöst att bygga bostäder i anslutning till Väsjön, tänk bara på alla barn som kommer att bli förgiftade! Det växer kantareller vid Väsjöns strand. Kantareller doftar normalt fantastiskt men dessa kantareller stinker.
När Sportfältet byggdes så höjdes marken någon meter där grusplanerna finns idag, det som användes för att höja nivån kommer från rivningarna i gamla Klara, alltså mer gamla gifter. Nu anlägger Sollentuna vattenrör i denna mark och massan som grävs upp stinker. Den massan som grävs upp tippas nu i Väsjöbacken som håller på att byggas ut. Alltså ytterligare nya gifter i backen som senare åker ner i Väsjön. Kanadagässen som är ett problem nästa överallt finns inte där, de är för smarta för att bo där.
Slalomåkare kommer inte heller att komma till Väsjöbacken på vintern om dom måste gå längre än idag. Kommunen och ägarna till backen investerar otroligt mycket pengar i backen just nu och hoppas på att det ska komma ännu mera skidåkare, det kommer dom inte att göra om parkeringen flyttas. Då kanske backen måste stänga och alla som har satsat förlorar pengar. Dessutom så får kommunen i många skattekronor om backen fungerar och drar turister. Det är bra för oss alla.
Området runt Väsjön och Rösjön är numera ett naturreservat och jag tror inte skogen mäktar med flera som springer runt i skogarna.
Någon väg från Sportfältet till Edsberg är det mest korkade förslag som jag har hört. Edsberg klarar inte flera bilar, det är redan trafikfarligt för alla förskolebarn som dagligen besöker området. Hur ska de ta sig ner till Sportfältet på ett säkert sätt? Dessutom blir det mycket mer avgaser när biltätheten ökar. Parkerings bekymmer är det redan vid Edsbergs Centrum. Att komma ut från Edsbergs Centrum är redan ett elände redan nu. Köerna vid korsningen upp/ner till Edberg och Edsbergsvägen är redan idag ett gissel och det sker bilolyckor i korsningen varje vecka.
Jag bor i området sedan ca 15 år, jag har alltid haft hund och jag går runt Väsjöbacken varje dag året runt och det skulle vara en katastrof om bygget blir av. Vi behöver ha lite gröna ytor kvar annars mår vi inte bra.
Sollentuna och Edsbergsbor protestera mot alla dessa vansinniga planer!

Ann Furugård

Motsatta uppfattningar om Väsjön mellersta

Kommunen och Sollentunapartiet har rakt motsatt uppfattning om Väsjön mellersta har fått grönt eller rött ljus av de rättsliga instanserna.
– Den sista instansen valde att inte ta uppöverklagandet, säger Karin Sköld, projektledare i kommunen.
– Det stämmer inte, säger Ewa Hellstöm-Boström, politisk sekreterare (SP).
Läs mer

Vad vill Sollentunapartiet med Edsberg?

Sumpskogen
Har bävrar varit framme i Sumpskogen bredvid Väsjön? Passa på att bekanta dig med denna intressanta plats väster om Väsjön. Här finns en fin allé och till vänster tjugo meter in i snårskogen finns det som kallas för Lilla Väsjön. Här vill man bygga flervåningshus. Är det verkligen möjligt att bygga här på vattnet eller är det alliansens önsketänkande?

1. Vi vill att hela Väsjöprojektet planeras om och att Edsbergs sportfält bevaras grönt och utan genomfartstrafik. Vi vill inte att Väsjöbackens parkering bebyggs och inte heller Sumpskogen eller Rökeriet. Vi anser att man med det snaraste bör bygga ut vatten- och avlopp till Södersätra och Norrsätra samt att de som har fritidshus där ska få stycka av sina tomter om de så önskar. Kostnaderna för vägavgifterna bör inte belasta de boende i Södersätra och Norrsätra utan betalas via skatten.

2. De vinster som AB Sollentunahem tar ut på sina hyresgäster (upp mot 8000 kr om året) bör gå tillbaka till hyresgästerna i stället för att tas ut som en extra skatt för hyresgästerna. Som det är nu berikar de i stället kommunens kassa.

3. Vi anser att Edsberg är färdigbyggt i och med HSB:s bebyggelse av ”Rösjö ängar”. Vi vill inte att Sollentunahem förtätar Edsberg med några extra punkthus här och var. Trafik- och parkeringssituationen är tillräckligt komplicerad som den är.

4. Ungdomarna i Edsberg bör ha en egen fritidsgård liksom att det bör vara färre barn i varje avdelning i förskolan.

Upphävd detaljplan ger kommunen möjlighet att tänka om och respektera strandskyddet runt Väsjön

Det var helt naturligt att Mark- och miljödomstolen upphävde Sollentuna kommuns beslut att anta detaljplan för Södersättra och Kastellgården, Väsjöområdet. Den hade inte kunnat göra på något annat sätt. PLANEN ÄR JU OLAGLIG. Skälet är att del av detaljplanelagt område omfattas av strandskydd.

Domstolen konstaterar att detaljplanen antogs fastän omkring en sjundedel av den planerade bebyggelsen, planerad bussgata samt en större gata mm inom detaljplaneområdet planlagts på mark som enligt miljöbalken inte var lämplig för bebyggelse eftersom den omfattas av lagen om strandskydd.

Länsstyrelsen hade visserligen tidigare upphävt strandskyddet i de delar som berördes av pågående detaljplanearbete MEN kommunen hade vid antagandet av detaljplanen kännedom om att länsstyrelsens beslut hade överklagats till regeringen. Och eftersom länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet inte vunnit laga kraft så gällde strandskyddet när planen antogs. Men det struntade Sollentuna kommun i eftersom den olagligt spekulerade i att regeringen skulle fastställa länsstyrelsens beslut. Men när sedan regeringen upphävde länsstyrelsens beslut så blev det istället fastslaget att planen var olaglig.

Genom att regeringen beslöt att upphäva länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet så blev det avgjort att marken inte var lämplig för bebyggelse och det är detta som ligger till grund för Mark- och miljödomstolens dom 2013-11-20 att upphäva Sollentuna kommuns beslut att anta detaljplan för Södersättra och Kastellgården, Väsjöområdet.

Grindstugan härom veckan, olagliga upphandlingar av advokattjänster och nu en olaglig plan. VI överväger att lägga en motion i fullmäktige om att Sollentuna kommun ska bemöda sig om att följa gällande svensk lagstiftning.

Sollendaren NR 3 – 27 november 2013

Sollentunapartiet

Interpellation angående erfarenheter av byggande av bostäder på eller mycket nära f.d. soptippar och avstjälpningsplatser och relaterade miljöundersökningar vid Väsjön

Interpellation

från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors angående erfarenheter av byggande av bostäder på eller mycket nära f.d. soptippar och avstjälpningsplatser och relaterade miljöundersökningar vid Väsjön.

Såväl Väsjötoppen , fd Väsjötippen, och det f.d rökeriet är gamla soptippar och avstjälp-ningsplatser. Sumpskogen som ligger i området har en marksammansättning bestående av fyllnadsmassor med förhöjda halter av polycykliska aromatiska kolväten!

Detta gör dessa delar av Väsjöområdet till ett område där det verkar mycket riskabelt att bygga bostäder.

På andra håll i världen har det visat sig leda till allvarliga hälsoproblem när man byggt på eller vid igenlagda soptippar och avstjälpningsplatser. Ett sådant allvarligt exempel är Kvarnbäcken utanför Helsingfors.

Åren 1964-1966 uppförde man i Kvarnbäcken en typisk betongförort, en så kallad skogsförort, där husen byggdes i skogen så billigt som möjligt utan större parkanläggningar och annan miljöbearbetning.

I slutet av 1990-talet fick Kvarnbäcken publicitet när det konstaterades att man måste riva flera höghus på Understensvägen på grund av att de var byggda på en tidigare avstjälpningplats, vilket orsakade att giftiga ämnen kom fram. Man har nu giftsanerat avstjälpningsplatsen och byggt en park ovanpå.

Hur gick det för de människor som i tiotals år bodde på en läckande avstjälpningsplats på Understensvägen i Kvarnbäcken i Helsingfors? Under årens lopp bodde där närmare 2 000 mänskor i 11 höghus ovanpå en soptipp. Det var faktiskt en gammal avstjälpningsplats med avfall både från gas- och målarfärgsfabrik?

Allt började med att locket på en avloppsbrunn föll in och upp ur gropen trängde en grönaktig massa med en stark lukt. När man sedan med grävmaskin började gräva på området hittade man klumpar med cyanider, kolväten, PCB och PAH – ämnen som sakta sipprade fram ur marken och ut i luften. Cyanider är giftiga och PAH- ämnen kan orsaka cancer. Det visade sig att gårdarna där barnen lekt i åratal låg på en igenfylld soptipp. En förälder berättar om hur han stötte på svart illaluktande massa när han tillsammans med sin son lekte i sandlådan.

Ännu Idag 10 år efter att han flyttat bort, är han oroad över hur hans familj kommer att klara sig. I ett av husen med tio lägenheter insjuknade fyra personer i cancer.

Resultatet av en hälsoundersökning av de som bott i området på Understensvägen visade på fler cancerfall än i den grupp man jämförde med. På samma gång startade man också ett större forskningsprojekt. Projektet gick ut på att samköra sjukhusregister och uppgifter över alla som hade bott på området. I år har forskarna utlovat en ny undersökning. Resultatet publiceras tidigast hösten 2013.

Erfarenheterna från Kvarnbäcken gör att man måste se mycket allvarligt på kommunens planering av bostäder – framförallt i och nära sumpskogen (Väsjön Mellersta) och f.d. Rökeriet.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till dig i din egenskap av ordförande i kommunens plan- och exploateringsutskott

  • Har kommunen under den mer än tio år långa planeringen av Väsjöområdet tagit del av och undersökt erfarenheter från andra områden i omvärlden där man byggt på eller alldeles intill igenfyllda soptippar? Hur detta påverkat hälsan för dem som sedan bott i dessa områden? Hur många rivningar som framtvingats på grund av tippnära byggande?
  • Vilken forskning finns det av effekterna av byggnation i sådana tippnära områden? Hur har kommunen använt sig av dessa resultat under den långa planprocessen?
  • Vilka undersökningar och mätningar har gjorts i och runt planområdet tills nu för att upptäcka vilka hälsovådliga föroreningar som finns i mark och vatten?
  • Om sådana gjorts: Vilka områden har undersökts och av vilka? Vad är resultaten och hur kommer de att publiceras för medborgarna?
  • Vilka miljöundersökningar planeras under den fortsatta planprocessen?
  • Hur mycket lakvatten med giftigt innehåll kan rinna ut från den igenfyllda Väsjötippen genom åren framåt? Kan mängden av detta påverkas av väderleken och olika former av påverkan av marken?

Sollentuna den 30 oktober 2013

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet