Väsjöområdet: ”Naturnära eller stadskärna”

Väsjön från Väsjöbacken.

Den samlade miljöbedömningen är en sammanfattning av de positiva och negativa miljö- och hälsokonsekvenser som genomförandet av detaljplanen kan tänkas ha, vilka redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs även för hur detaljplaneförslaget skulle kunna anpassas i omfattning och utformning för att bättre tillgodose och skydda natur-, kulturvärden och hälsa.

Genomförs detaljplaneförslaget går stora naturvärden förlorade i och med exploatering av Rösjökilen. De spridningskorridorer som föreslås bedöms som otillräckliga, vilket på kort såväl som lång sikt hotar den biologiska mångfalden. Sjöarna i området, särskilt Snuggan, är beroende av strandskyddet för att landskapsbilden – känslan av orörd natur i närheten till bebyggelse, och det stora rekreationsvärde detta har – och spridningsmöjligheterna med tanke på den biologiska mångfalden inte ska förändras till det sämre. Våtmarken vid Snuggan bör behållas intakt. Samtidigt skulle planens genomförande innebära nya möjligheter att restaurera Väsjön, något som behövs med tanke på situationen i nuläget med övergödning. Arean hårdgjord yta skulle dock öka, vilket innebär större problem med förorenat dagvatten och nya vattenflöden i området.

De problem med buller som nu finns i området förväntas minska när Norrortsleden tar över stora delar av den tunga trafiken, men dessa problem bedöms kvarstå eller eventuellt tillta i och med den ökade biltrafik som den föreslagna bebyggelsen skulle medföra. Detta gäller även problem med luftföroreningar och andra hälsorisker förknippade med dessa. Situationen avseende vatten, avlopp och uppvärmning skulle förbättras för den befintliga bebyggelsen i Norrsätra och Södersätra om planförslaget genomförs, något som skulle ha enbart positiva effekter för området. Idrottsstaden kan byggas ut om grönytor för spontanidrott och friluftsaktiviteter bevaras.

Som alternativ omfattning föreslås att planförslaget omfattar 1 500 istället för drygt 2 800 bostäder. Utformningen anpassas till de speciella natur- och kulturmiljöförutsättningar som finns i området, så att dessa värden i hög utsträckning kan bevaras och utvecklas. Detta innebär att begränsa mängden bebyggelse kring Snuggtaskeberg, som har en speciell natur och vars kuperade terräng är olämplig för bebyggelse. De gröna stråken är viktiga att bevara, och stora marginaler bör lämnas när det gäller spridningskorridorer. För att så stora grönytor som möjligt ska kunna bevaras, föreslås att bebyggelsen koncentreras till sydvästra delen av planområdet. Här vore det eventuellt lämpligt att istället uppföra högre hus på upp till åtta våningar, för att på så sätt kunna koncentrera bebyggelsen och minska arean hårdgjord yta. Det skulle möjliggöra ett bevarande av den speciella natur- och kulturmiljö som gör Väsjöområdet så unikt.

?Strandskydd  
I Sverige råder generellt strandskydd vid hav, insjöar och vattendrag, vilket innebär att det är förbjudet att genomföra en rad åtgärder inom den strandskyddade zonen. Förbud gäller till  exempel mot att uppföra nya byggnader. Syftet med strandskyddet är att trygga   förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet sträcker sig vanligtvis 100 meter från   strandlinjen men får av länsstyrelsen utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det   behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Länsstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, häva strandskyddet om området avses ingå i en detaljplan. Den föreslagna  detaljplanen innebär att strandskyddsområdet för tre sjöar kommer att upphävas till stora  delar.

Konsekvenser av föreslagen detaljplan
Väsjöns största naturvärden är de sociala, snarare än de biologiska. Enligt planförslaget ska Väsjön omvandlas till en urban sjö, vilket medför att strandskyddet kommer att upphävas. Omvandlingen till urban sjö gör att allmänheten lättare kan komma sjön närmare än idag.

En risk för ökad belastning av närsalter och föroreningar från dagvattnet finns då regnvatten i en urban miljö har svårt att tränga ner i marken och renas naturligt innan den når sjön. Vid ökad näringsstatus kan algblomningar bli stora. Produktiviteten av alger kan förstärkas ytterligare genom att sjön är grund och inte temperaturskiktas. Vidare kan en ökning av närsalter i sjön bidra till att antalet karpfiskar i förhållande till total biomassa ökar.  Arter som till exempel gädda missgynnas av en miljösituation där näringsstatusen är hög.  Gädda är en rovfisk, och om en sådan art försvinner förändras sammansättningen av fiskarter. Vid
omvandling till en urban sjö med bland annat en terrasserad strandkant som planeras enligt planen innebär denna en förändrad livsmiljö för växter och djur. Nuvarande arter kan komma att slås ut av andra arter som konkurrerar bättre i den nya livsmiljö som uppstår.

Textfragment från ”Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen Väsjöområdet”  (Rapport från kursen i Miljökonsekvensbeskrivningar 10 p, VT 07), 2007

Stockholms universitet

 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 
 
 
 

Planera om Väsjöstaden

Väsjöstaden
Väsjöstaden.

Mellan 18 februari och 18 mars pågår utställningen av förslaget till detaljplaner för två centrala delar i Väsjöområdet. Hela området är uppdelat i nio etapper, och det är de första, mest centrala delarna som nu ställs ut. Sammanlagt planeras 2 800 bostäder i området. Utställningen finner Du i kommunalhusets reception.

Rädda Edsbergs sportfält
Sollentunapartiet vidhåller kraven på att exploateringen och bebyggelsen av den västra delen av Edsbergs sportfält och byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg i Edsberg skall utgå ur planen.

Edsbergs sportfält idag - perspektiv blickande mot Edsberg

Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation. Hela denna gröna dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom. Sportfältet används dagligen och mycket frekvent av idrottsföreningar, skolor och många enskilda medborgare.

Stoppa den planerade genomfartstrafiken – 3 000 fordon – på Ribbings väg
Den planerade nya vägen rakt över den västra delen av sportfältet skulle leda stora delar av fordonstrafiken till och från Väsjöområdet via Ribbings väg till Danderydsvägen. Avgaserna och bullret från den tillkommande trafiken skulle försämra miljön för Edsbergsborna på ett mycket negativt sätt. Andra lösningar för trafiken till och från det nya Väsjöområdet, som inte berör sportfältet, får tas fram.

Möjligheterna att leda huvuddelen av trafiken till och från området till en ny på och avfart till Norrortsleden norr om tunneln borde tas fram och belysas noggrannare i det fortsatta utredningsarbetet.

Planera om Väsjöstaden – Stoppa miljardrullningen
Väsjöstadens gigantiska och äventyrliga finansiering kommer att bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen. Det kan inte vara samhälleligt klokt och ekonomiskt sunt att genomföra projektet i sin nuvarande form. Därför borde projektet omplaneras i sin helhet. Vi återkommer om detta. Den totala projektkostnaden är över 1 miljard kronor och kommunen kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. Detta beräknas då klaras av med stora räntekostnader eller minskning av kommunens övriga service och åtaganden.

Enbart kostnaderna för den sociala servicen i Väsjöområdet beräknas till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och med tyngdpunkten år 2015. Först inflyttningar och sedan så småningom kommunal service.

År 1973 stoppade Sollentunapartiets valseger planerna på att skövla hela Järvafältet. Nu är Järvafältet naturreserverat.

Ingwar Åhman-Eklund

Ordförande i Sollentunapartiet

Källa : http://www.sollentunapartiet.se

Planerna på att bygga vid Väsjön måste STOPPAS!

Jag har läst lite om kommunens planer på att bygga vid Väsjön. Det känns nästan surrealistiskt. Dumt, verklighetsfrämmande och totalt utan känsla för området. Man undrar om dessa stadsplanerare någonsin satt sin fot i området eller om dom bara tittar på kartor. Kanske flyger dom över med Goggle Earth.

Bara en så uppenbar förvanskning av sanningen som denna. (och det finns många fler exempel): Man säger att vägverkets första plan för att ersätta Frestavägen var olycklig för hela området och då det nu genomförda tunnelbygget pga av merkostnader förpliktigar att expoatera Väsjön och berika Edsberg med en ***** massa extra trafik med allt det innebär för miljö och olycksrisker.

Det var boende på Platån och i Edsberg som engagerade sig mot den förslagna sträckning och föreslog byggandet av en tunnel. Under lång tid och med ett kompakt motstånd från vägverk men kanske framförallt från den dåvarande borgerliga majoriteten. Nu tar man istället åt sig äran! Historieförfalskning som Stalin skulle uppskattat. Läs själv på www.sollentuna.se!

Sportfältet och Väsjön
Väsjöstaden - flygperspektiv blickande mot Väsjön (Planerad bebyggelse runt Väsjön, Detaljplanhandling)

Vill man förtäta ska man väl för f-n inte bygga på Sportfältet och vid Väsjön! Får dom dessutom ingen egen centrumanläggning kommer dom att generera ännu mer trafik för att och till Edsbergs C för att shoppa. Får dom en dylik handlar dom där och ”kundunderlaget” kommer inte att öka och förtätningen kommer inte att gagna företagarna.

Jag kan på rak arm peka ut fyra områden i Edsberg som skulle kunna bebyggas och åstadkomma en reell förtätning. Tittar vi strax utanför Edsberg finnes flera, dock ej så långt bort som vid Väsjön! Med befintlig VA och infrastruktur.

Att ledande kommunpolitiker inte har sitt ursprung i kommunen och knappt någon kännedom eller känsla för Edsberg blir ju uppenbart med sådana förslag. Själv har jag bara bott här i 30 år, men jag har varit Edsberg trogen och har ockdå engagerat mig i stadsdelens liv genom åren.

Jag ser gärna att det byggs bostäder, helst bra och billiga hyresrätter, men detta förslag totalsågar jag ety jag inte kan finna ett seriöst argument för att bebygga ifrågavarande område; bortsett från att det behövs bostäder.

Danton

2009-09-20, 21:12

Hämtat från http://www.dinlokaltidning.se

Stoppa skövlingen av Sportfältet i Edsberg!

Edsbergs-Kuriren 2008-11-16

Om tio år kommer det på Sportfältet i Edsberg sannolikt inte att finnas några gräsplaner att spela på eller leka på! Den tennishall som finns nu kommer att rivas. Den grusplan som används för fotboll och andra övningar kommer att försvinna eftersom det skall dras en genomfartsväg från Södersättra till Edsberg. Tusentals fler fordon kommer att dra genom Edsberg på väg mot Danderydsvägen, kanske med ett mellanstopp för att handla i Edsbergs påstått alldeles för dyra ICA-butik.

Allt detta blir följden av ett genomförande av de nuvarande planerna på det jättestora projektet ”Väsjöstaden”. Ett tjugotals punkthus om fyra, fem våningars höjd skall enligt en skiss från kommunalkontoret byggas på Sportfältets gröna ytor. En genomfartsväg från övriga delar av ”Väsjöstaden”, skall gå i en båge fram till Väsjön åt ena hållet och utvidgar sig till Frestavägen åt det andra.

Väsjöstaden - flygperspektiv blickande mot Edsberg

Dessutom kommer Väsjöbackens parkeringsplats flyttas från den västra sidan till den östra och läggas längs sluttningen. Med tillfart via den nämnda genomfartsleden från Södersätra.

Detta och mycket annat hävdades på ett opinionsmöte lördagen den 15 november i ”Galaxen” i Edsberg. Ett sjuttiotal åhörare i övre medelåldern hade samlats i den rivningshotade lokalen till mötet som hade anordnats av Sollentunapartiet. Mötet leddes av en av partiets fem kommunfullmäktigeledamöter, Jan Wramberg, edsbergsbo, biträdd av partiets gruppledare kommunfullmäktige, Ingwar Åhman-Eklund.

Om detta skulle stämma innebär det ett hårt slag inte bara för de idrotts- och frisksportintresserade i Edsberg utan för många andra i kommunen som ser Sportfältet som en ideal plats för att idka ett sunt friluftsliv. De inomhuslokaler som planeras litet vid sidan om gräsfältet kan inte på något sätt ersätta det nuvarande. De konstgräsbevuxna planerna i östra delen av Sportfältet är allt som blir kvar.

Att fler bostäder behövs i Sollentuna är klart. Att ordnandet av vatten- och avloppsproblemen i stugområdena i Norr- och Södersätra är helt nödvändiga, med tanke på att många bygger om husen till permanentboende. Det är för att finansiera det senare som man behöver bygga de nämnda punkthusområdena.

Men det måste finnas utrymme för kompromisser. De boende, både i Edsberg och i den nya Väsjöstaden behöver Sportfältet för sin rekreation. Och till Väsjöbacken vill tusentals skidåkare från hela norra Stor-Stockholmsområdet komma på ett enklare sätt, än att behöva kryssa genom Edsbergs centrum!

Beslut i detta planärende väntas kunna tas under 2009.

Alla idrotts- och friluftsintresserade i hela kommunen bör göra front mot dessa planer! Hör av er till era politiska partier i kommunfullmäktige!

Herman Gyllenhaal
Redaktör och ansvarig utgivare för Edsbergs-Kuriren

Hämtat från http://www.bolagsfakta.se