Motion beträffande byggande av skärmvägg och växtbädd nedanför Edsbergs slott

Motion från Ewa Hellström-Boström och Ann Furugård, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige beträffande byggande av skärmvägg och växtbädd nedanför Edsbergs slott

Det rinner ut 45 liter orenat dagvatten per sekund i Edsviken nedanför Edsbergs slott. Totalt går det ut 5 miljarder liter orenat dagvatten i Edsviken varje år. Det orenade dagvattnet gör att Edsvikens botten dör och det bildas sulfat, vilket gör att vattnet luktar illa. Alger bildas också och syrebristen gör att fisk och plankton dör. Det material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbotten blir till sediment. Efter mycket lång tid kan sedimentet omvandlas till sedimentära bergarter. Sedimentet består mestadels av slam, grus och lera.
Vi föreslår att man placerar ut en skärmvägg, som tar hand om sedimentet i dagvattnet. Sedimentering är en metod att rena vatten där man t.ex låter vattnet passera en avgränsad vattenbassäng. Denna bassäng kan byggas på ett kostnadseffektivt sätt. När strömnings- hastigheten avtar sjunker medföljande partiklar ner till botten där de kan samlas upp. Detta är en effektiv metod för att avskilja fosfor och andra partikelbundna föroreningar i vattenmassor.

Flytande våtmark
Vi föreslår även att man placerar ut en flytande våtmark utanför skärmväggen. Detta för att ytterligare minska på det fosfor och kväve kommer ut i Edsviken. Kväve och fosfor gör att Edsviken blir övergödd.
Stommen är tillverkad av 100% återvunnen PET-plast.

Den flytandevåtmarken har en porös stomme som ger en stor vattenkontakt (1m2 stomme motsvarar en ytarea på 180m2). Till den arean får man även addera den area som rotsystemet utgör. Genom skärmväggar med luckor så tvingar vi vattnet att passera genom rotgardinen. Man väljer omsorgsfullt ut de växter som passar för den specifika recipienten. Växterna klarar infrysning och ingen omplantering krävs på våren.
Skärmväggen och växtbädden som föreslås är 140lm. Växtbädden är 120m2 flytande våtmark.

Med hänvisning till detta föreslår Sollentunapartiet att Kommunfullmäktige beslutar att på försök anlägga en skärmvägg och växtbädd i Edsviken vid dagvattenutloppet i Edsbergsparken.

För Sollentunapartiet den 18.11.2014
Ewa Hellström-Boström, Ann Furugård