Möte 15-04-22 ang ”geotekniken”. Väsjön Mellersta, Sollentuna kommun

Väsjön Mellersta

Med undantag av några frågor som hade blivit inaktuella blev övriga diskuterade och besvarade. Inte oväntat visade det sig, att de geotekniskt sakkunniga var samstämmiga i sina bedömningar och slutsatser.

Sollentuna kommun har i fråga om ”hantering” av de ovanligt besvärliga och krävande markförhållandena ändrat inställning under de senaste veckorna. Det var uppenbart att anlitad ”tredjepartsgranskare” har gjort en sakkunnig insats, vilken har gagnat projektet. Det är dock alltjämt, geotekniskt sett, ett svårt projekt.

Tidigare idé om att försälja ”råmark” med nu rådande markförhållanden ”ograverade” har övergivits. I stället skall all mark – kommunal liksom blivande kvartersmark – med lösjordsförhållanden bearbetas på ett och samma sätt – genom förbelastning.

Metoden, som är välkänd och beprövad, innebär att man genom utläggning av fyllning av sprängsten (max styckefall 200 mm) till en generell nivå betydligt högre än den slutliga nivån för ”färdig mark” framtvingar deformationer i underliggande kompressibel jord av lera och organiskt material under viss (begränsad) tid innan man schaktar sig ner till lämplig nivå för färdigställande av gator inkl ledningar, andra kommunala ytor liksom kvartersmark för husproduktion. Åtgärden kommer inte att resultera i sättningsfri mark men väl mark med begränsade framtida sättningar. För byggnader måste man t v förutsätta grundläggning med spetsburna pålar generellt. Sprängsten kommer att hämtas från Förbifart Stockholm.

Den nu valda metoden medför krav på omfattande kontrollinsatser avseende förbelastningsmassors tjocklek och liggtid och – inte minst – sättningsmätningar. Allt kommer att ta tid. Man beräknar någonstans mellan fem till tio år. Undergrundens egenskaper är som de är och kan inte ändras. Därför är ”förbelastning” egentligen inte en förstärkningsmetod men väl ett sätt att i förväg (före påbörjandet av markanläggningar och grundläggningsarbeten) framtvinga oundvikliga deformationer. Sådana deformationers tidsförlopp kan beräknas med utgångspunkt från föreliggande uppgifter om aktuella jordars egenskaper men likafullt är det verkligheten som styr och slutligen avgör när förbelastad yta är färdig för att bebyggas.

Sollentuna kommun såsom markägare kommer således att ta ansvar för att genom ett antal utförandeentreprenader åtgärda all mark på angivet sätt och att därefter eventuellt försälja kvartersmark med uppnådda och definierade egenskaper.

Envar anbudsgivare för att förvärva kvartersmark får själv bedöma utförande utan källarvåning, en sådan eller två på grundkonstruktion med spetsburna pålar av någon typ. Obetydliga undantag från pålningsbehovet kan eventuellt aktualiseras