Linbanan i Sollentuna

Ny_Linbana500

På samrådsmötet om linbanan den 3.6.2015 hade vi tillfälle att ställa frågor om linbanan till Anders Hallmén, chef för all byggnation i Sollentuna.
Vi ställde ett antal frågor:
Vad har exploateringen av linbanan kostat hittills? Svar: Jag vet inte

Var är det som linbanan ska gå 1,5 meter över hus? Svar: Vet inte

Vad händer när det blåser kraftigt eller gungar i linbanan? Svar: Det finns säkerhetsföreskrifter

Vilka tjänstemän har varit på studiebesök? Svar: Carin Sköld, Lisa Brattström och Caroline Olsson

Hur stor yta tar garaget för de 114 gondolerna? Svar: Vet inte

Var ska gondolgaraget ligga? Svar: Vid någon av slutstationerna, det kan vara i Södersätra eller vid Häggvik, det finns plats på båda ställena.

Hur mycket energi krävs för att driva linbanan? Svar: Jag vet inte

Är det miljövänligare än buss? Svar: Ja

Den ”heliga bäcken” vid Kastellgårdens mark i Södersätra, vad händer om man bygger ”garage” där? Svar: Det är inga problem, vi löser det.

Säkerheten på alla stationer. Vem är ansvarig för det? Svar: SL ska ha personal dygnet runt.

Vem är ansvarig för avisning av pylonerna? Svar: SL

Är detta förankrat av SL? Svar: Nej

När ska detta projekt börja byggas? Svar: 2021

När ska kraftledningen bort? Svar: 2025

Sedan kom ordföranden i stadsbyggnadsnämnden, Thomas Ardenfors fram: Vi frågade honom:

Varför kan man inte låta att en buss går runt i Söder/Norrsätra? Varför måste det finnas en vändplan för bussen? Varför kan man inte ha en mindre buss? Svar: Det vet jag inget om.

Vi frågade Thomas Ardenfors om kostnaderna hittills för detta projekt? Svar: Du får fråga tjänstemännen.
Ann Furugård, ledamot KF
Ewa Hellström-Boström, ledamot KF

Kommunen vill att vi ska bli byggherrar i Väsjön mellersta!

Föreningen för byggemenskapers

Detta är en fullständigt befängt idé. Kommunen har gjort geotekniska undersökningar på den mark som ska vara kommunens gator och torg. Inte på den marken som vi ska bygga på. Dom mörkar alla problem och kostnader som medför byggnation vid Väsjön mellersta dvs Väsjöbackens parkering. Alla dom stora byggbolagen har klivit av beroende på att kostnadskalkylerna inte håller. Marken är värre än i Hammarbysjöstad! Nu kallar dom till möte den 19 mars kl 18.30 i Arena satelliten. Man måste anmäla sig före den 5 mars på www.sollentuna.se/vasjon. Kom dit och ställ kritiska frågor! Nu ska vi se till att det inte blir byggnation alls i Väsjön mellersta, då kommer det inte heller att bli byggnation på Edsbergs Sportfält!

Ann Furugård

 

 

Strandskyddet vid Väsjön nordöst blir kvar!!!!

sommar

Regeringen ger Länsstyrelsen och kommunen bakläxa om upphävande av strandskydd vid Väsjön.

Ärendet har varit hos regeringen tidigare – med samma resultat – att regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut om inskränkning av strandskyddet vid nordöstra Väsjön. Kommunen nöjde sig dock inte, men ansökte på nytt om upphävande av strandskyddet.
Under planering av bla. Väsjöområdets bebyggelse har Naturskyddsföreningen försökt skydda gröna remsor från bebyggelse. Avsikten är att bevara allmänhetens tillgänglighet och att livet i naturen mår bättre om natursambanden mellan t.ex. Rösjöområdet och Törnskogen inte stängs av. Kommunen har inte tagit hänsyn till detta. Det är bakgrunden till att Naturskyddsföreningen i flera fall överklagat kommunens ingrepp i strandskyddet.

Regeringen anför följande skäl för sitt beslut:

Strandskyddets syften är långsiktiga och områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Frågan om bevarande av stränderna måste ses i ett långsiktigt perspektiv och hänsyn måste tas till områdets framtida potential för växt- och djurlivet samt för friluftslivet. Enligt regeringens uppfattning innebär det förekommande stängslet kring fastigheten inte i sig att marken inom inhägnaden tagits i anspråk på ett mer varaktigt sätt…….Av handlingarna i ärendet framgår att naturvärden i den norra delen av Väsjön bedöms vara dess funktion som spridningskorridor för växter och djur mellan naturreservaten Törnskogen och Rösjöskogen …..Uppförande av den planerade bebyggelsen kan riskera att permanent dela av området och begränsa dess värde som spridningszon för djur och växter. Exploateringen skulle varaktigt begränsa en allemansrättslig tillgång till stora delar av strandzonen samt riskera att utsläcka områdets nuvarande karaktär av en i huvudsak upplevd naturmark……Regeringen finner mot bakgrund av det anförda och vid en avvägning mellan olika intressen att det inte framkommit att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom det berörda området. Det som kommunen anfört utgör inte skäl för något annat ställningstagande. Länsstyrelsen beslut bör därför upphävas.

Naturskyddsföreningen hoppas att Väsjöplaneringen därmed kan spåra in ett förnuftigare synsätt i förhållande till de naturvärden som ännu finns kvar kring Väsjön.

Det framhålls också i regeringens beslut att:

I frågan om det allmänna intresset av tätortsutveckling finns det i ärendet ingen redovisning av om detta intresse inte skulle kunna tillgodoses utanför det strandskyddade området.

Det innebär att planeringen ska inriktas på att tätortsutvecklingen sker så att strandskyddade områden inte ska behöva tas i anspråk. När det gäller detaljplanen för den västra och södra delen av Väsjön är strandskyddet nu tyvärr upphävt. Därför hoppas vi att exploateringen ändå inte fullföljer idéerna med kajer längs sjöns västra del och att strandzonen utformas på ett mera naturenligt sätt med t.ex. en strandpromenad och från stranden tillbakadragen bebyggelse.

Styrelsen
Naturskyddsföreningen i Sollentuna

Protest mot Byggnation av bostäder kring Väsjön i Sollentuna

När jag var liten så åkte väldigt många till tippen på Väsjöbacken. Allt kastades utan någon som helst sortering. Jag har själv sett detta när jag var barn. Jag kommer ihåg att kylskåp, spisar och allt som inte gick att kasta i vanliga soptunnan hamnade där. Senare blev detta en slalombacke. Alla dessa gifter som tippen utsöndrar rinner ner i Väsjön varje år med snösmältningen. Väsjön är giftig, det står en skylt att det är en badplats men det borde stå badförbud i stället! Jag vet många hundar som har badat där och efter badet så får de flesta klåda, tappar päls och får magproblem och kräkningar. Även om Väsjön saneras vid ett tillfälla så måsta man göra detta varje år. Man vet inte hur djupt gifterna finns i backen så det värsta gifterna kanske inte kommer fram förrän om 100 år. Det är helt ansvarlöst att bygga bostäder i anslutning till Väsjön, tänk bara på alla barn som kommer att bli förgiftade! Det växer kantareller vid Väsjöns strand. Kantareller doftar normalt fantastiskt men dessa kantareller stinker.
När Sportfältet byggdes så höjdes marken någon meter där grusplanerna finns idag, det som användes för att höja nivån kommer från rivningarna i gamla Klara, alltså mer gamla gifter. Nu anlägger Sollentuna vattenrör i denna mark och massan som grävs upp stinker. Den massan som grävs upp tippas nu i Väsjöbacken som håller på att byggas ut. Alltså ytterligare nya gifter i backen som senare åker ner i Väsjön. Kanadagässen som är ett problem nästa överallt finns inte där, de är för smarta för att bo där.
Slalomåkare kommer inte heller att komma till Väsjöbacken på vintern om dom måste gå längre än idag. Kommunen och ägarna till backen investerar otroligt mycket pengar i backen just nu och hoppas på att det ska komma ännu mera skidåkare, det kommer dom inte att göra om parkeringen flyttas. Då kanske backen måste stänga och alla som har satsat förlorar pengar. Dessutom så får kommunen i många skattekronor om backen fungerar och drar turister. Det är bra för oss alla.
Området runt Väsjön och Rösjön är numera ett naturreservat och jag tror inte skogen mäktar med flera som springer runt i skogarna.
Någon väg från Sportfältet till Edsberg är det mest korkade förslag som jag har hört. Edsberg klarar inte flera bilar, det är redan trafikfarligt för alla förskolebarn som dagligen besöker området. Hur ska de ta sig ner till Sportfältet på ett säkert sätt? Dessutom blir det mycket mer avgaser när biltätheten ökar. Parkerings bekymmer är det redan vid Edsbergs Centrum. Att komma ut från Edsbergs Centrum är redan ett elände redan nu. Köerna vid korsningen upp/ner till Edberg och Edsbergsvägen är redan idag ett gissel och det sker bilolyckor i korsningen varje vecka.
Jag bor i området sedan ca 15 år, jag har alltid haft hund och jag går runt Väsjöbacken varje dag året runt och det skulle vara en katastrof om bygget blir av. Vi behöver ha lite gröna ytor kvar annars mår vi inte bra.
Sollentuna och Edsbergsbor protestera mot alla dessa vansinniga planer!

Ann Furugård

Upphävd detaljplan ger kommunen möjlighet att tänka om och respektera strandskyddet runt Väsjön

Det var helt naturligt att Mark- och miljödomstolen upphävde Sollentuna kommuns beslut att anta detaljplan för Södersättra och Kastellgården, Väsjöområdet. Den hade inte kunnat göra på något annat sätt. PLANEN ÄR JU OLAGLIG. Skälet är att del av detaljplanelagt område omfattas av strandskydd.

Domstolen konstaterar att detaljplanen antogs fastän omkring en sjundedel av den planerade bebyggelsen, planerad bussgata samt en större gata mm inom detaljplaneområdet planlagts på mark som enligt miljöbalken inte var lämplig för bebyggelse eftersom den omfattas av lagen om strandskydd.

Länsstyrelsen hade visserligen tidigare upphävt strandskyddet i de delar som berördes av pågående detaljplanearbete MEN kommunen hade vid antagandet av detaljplanen kännedom om att länsstyrelsens beslut hade överklagats till regeringen. Och eftersom länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet inte vunnit laga kraft så gällde strandskyddet när planen antogs. Men det struntade Sollentuna kommun i eftersom den olagligt spekulerade i att regeringen skulle fastställa länsstyrelsens beslut. Men när sedan regeringen upphävde länsstyrelsens beslut så blev det istället fastslaget att planen var olaglig.

Genom att regeringen beslöt att upphäva länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet så blev det avgjort att marken inte var lämplig för bebyggelse och det är detta som ligger till grund för Mark- och miljödomstolens dom 2013-11-20 att upphäva Sollentuna kommuns beslut att anta detaljplan för Södersättra och Kastellgården, Väsjöområdet.

Grindstugan härom veckan, olagliga upphandlingar av advokattjänster och nu en olaglig plan. VI överväger att lägga en motion i fullmäktige om att Sollentuna kommun ska bemöda sig om att följa gällande svensk lagstiftning.

Sollendaren NR 3 – 27 november 2013

Sollentunapartiet

Interpellation från Sollentunapartiet angående miljön vid Väsjön

Interpellation från Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, moderaterna, angående miljön vid Väsjön med mera.

I Väsjöprojektet hade man från början tänkt sig en utbyggnad av 1500 lägenheter. Helt plötsligt var man uppe i 2800 lägenheter, alltså 1300 fler än vad det från början var tänkt. Det verkade som om stadsplanerarna inte hade sett området i praktiken utan bara på ett flygfoto. Kände man verkligen till de andra två tipparna nära sjön eller rundgången av lakvatten mellan Väsjötippen och sjön? Gifter kommer antagligen att läcka ut i sjön under årtionden framåt. Visste man också hur igenväxt sjön var när man satte igång att rita denså kallade Väsjöstaden. Kände man till hur stor parkering slalombacken behövde?

Väsjön sommaren 2012. Större delen av Väsjöns yta såg förra sommaren ut så här.

I de storstilade planerna kunde man bland annat läsa om vattenskidåkning på sjön och om hur naturskönt området skulle bli. Relativt naturskönt är det just nu men att en storstadsbildning skulle försköna det ärväl ändå diskutabelt.

Bygger man inte på Parkeringen, Rökeriet och Sumpskogen, vilka alla tre är mycket olämpliga områden att bygga på (vi vet inte vad som tippats här under de år som de fungerade som tippar), så är det också en heldel olägenheter som försvinner.

Färre människor kommer att bli störda av ljud och ljus från Väsjöbackensamt backens snökanoner. Snöröken från snökanonerna kommerheller inte störa så många boende, vilket antagligen blir fallet om Parkeringen och Sumpskogen byggs ut. Dessutom kommer det inte att bli så många människor som har utsikt mot en igenväxande sjö.

Med anledning av ovanstående frågar jag dig i din egenskap av ordförandei Plan- och exploateringsutskottet:

  1. Vad skulle det kosta att bygga ut VA-nätet i Södersätra om vi inte bebygger Väsjöbackens parkering. Rökeriet och Sumpskogen? Vad blir alltså merkostnaden för projektet om vi inte bygger ”Väsjön Mellersta”. Hittills har ingen i kommunen lämnat något svar på detta.
  2. Kommer man att kunna bada i sjön utan att riskera hälsan? Om det finns någon fisk i Väsjön törs man i så fall äta den?
  3. Hur ofta måste vi i framtiden muddra eller sanera Väsjön för att lägenhetsinnehavarna runt sjön ska slippa se en sunkig sjö fylld med vattenväxter. Om man måste sanera, sägvart 10:e år, var kommer man i så fall i fortsättningen att lägga muddermassorna om all mark är bebyggd runt sjön?
  4. Vad gör kommunen om det visar sig att det inte går att muddra Väsjön på grund av attgifter som nu är bundna i bottenslammet då kommer upp på land. Tänker man ändå fortsätta att bygga husen nära sjön?
  5. Går det verkligen att muddra och restaurera hela sjön. En del vattenvårdsexperter säger att restaurerar man mer än en fjärdedel av sjön så blir det en algsoppa av den -stämmer det?
  6. Hur bedömer miljöexperter att grundvattnet i området påverkas av miljögifterna som ligger i Väsjöbacken och antagligen sipprar ner genom sprickor i berget till grundvattnet?
  7. Tänker man ta hand om det lakvatten som nu rinner ut i sjön varje år från Väsjöbacken?
  8. Vilken exploateringskostnad räknar man med per år för de närmaste tio åren när det gäller Väsjöområdet?

Sollentuna den 20 mars 2013

Ewa Hellström-Boström

SOLLENTUNAPARTIET

Strandskyddmanifestation vid Väsjöbacken

Söndag 13 november, kl 1800

Vi vill med denna kväll belysa vårt arbete för att lagen om strandskydd ska respekteras och inte undantas med följden att strandnära lägen och värdefull natur exploateras.

Vill du veta mer om vad strandskyddslagen säger och om aktuella strandskyddsärenden i Sollentuna? Vill du visa din åsikt?

Följ med oss då vi tänder en vårdkase för våra stränder!

Samling nedanför pisten vid Väsjöbacken.
Därifrån vandrar vi i fackeltåg, upp längst en marschallupplyst stig, och tänder vårdkasen på toppen av Väsjöbacken.

Naturskyddsföreningen

Väsjörestaureringen

Sollentuna kommun / Grontmij
Att Ewa Bergwall
191 86 Sollentuna

Naturskyddsföreningen i Sollentuna har anmält till Ewa Bergwall att föreningen ämnar inkomma med ett yttrande efter den angivna alldeles för korta svarstiden.

Kommentarer till Tillståndsansökan / samrådsunderlag ang. restaurering av Väsjön

Restaureringen av Väsjön är en del i exploateringen av Väsjöområdet med stora delar tät stadsliknande bebyggelse. Naturskyddsföreningen har tidigare yttrat sig i flera omgångar i detta ärende och sammanfattar våra synpunkter här.

Noteras bör också att återställande av Törnskogsmossarna, genom att stänga av det mot norr ledande diket, är en del av skötselplanen för Törnskogsreservatet. Det leder till ökad vattenföring nedströms till Snuggan och därefter Väsjön.

Det blågröna stråket från Snuggan till Väsjön, som kom med i detaljplanen på initiativ av Naturskyddsföreningen, är en viktig länk till naturen i Törnskogsreservatet via den viadukt som motorvägen försetts med (också på initiativ av Naturskyddsföreningen).

Det är angeläget att detta blågröna stråk ges en bred viadukt under Frestavägen. Den extra bro över det blågröna stråket som nu finns i detaljplanen sydöst om Frestavägen är däremot dels onödig (väganslutningar kan ordnas utan denna viadukt) och dels direkt negativ för funktionen av ett sammanhängande blågrönt stråk.

Fortsättningen av det blågröna stråket norr om Väsjön minskar till en remsa på 15 m bredd – trots att det finns byggytor kvar längre bort från stranden – således en helt onödig inskränkning.

Öster om Väsjön behålls den nuvarande obebyggda strandremsan, nästan 100 m, vilket är förträffligt.

Väster och sydväst om sjön ingår kajer i detaljplanen – en helt onödig naturförstörelse av den redan existerande strandzonen och definitivt ingen restaurering. Dessa kajer bör ersättas med en naturlig strandremsa som kan göra skäl för ambitionerna med sjörestaurering.

Om Sportfältet exploateras bör dagvatten från det området och även från Edsberg tillföras Väsjöns vattensystem via reningsvåtmarker och naturliga öppna vattendrag. Detta är mycket viktigt, dels för fortsatt biologisk mångfald och dels för vattenrening.

Väsjöns utlopp och det dike som nu finns avses tydligen att snyggas lite marginellt. I detta område saknas ambitionen med ett fortsatt blågrönt stråk. Delar av obebyggda tomter skulle kunna användas för en betydligt bredare zon än de knappa 5 meter som nu finns i planen. Den östra delen av Väsjövägen kan läggas ner – infarter kan ordnas från de övriga vägarna. De två kulverterna under vägarna i den östra delen kan tom. reduceras till en under Hövdingevägen. På så sätt kan en parkzon på ca 15 m bredd skapas; med Väsjövägen fås då en obebyggd zon på ca 35 m bredd. Med tanke på de stora förändringar som avses göras i området är dessa föreslag egentligen små justeringar och borde ingå i en restaurering, respektive i detaljplanerna.

Dalsänkan vid Väsjöns utlopp är mycket kritisk när det gäller ökade och snabba vattenflöden som kan förväntas när så stora ytor som de i planen föreslagna blir hårdgjorda. Sjön och dess avrinning måste kunna svälja ökade flöden. I det sammanhanget är kajer utmed 40 % av sjöns strand direkt olämpligt.

Det ökade vattenflödet vid högvatten från Snuggan måste också beaktas vid utformningen / restaureringen av Väsjöns stränder, liksom tillförsel av dagvatten från framtida exploatering av Sportfältet och Edsberg. Här hänvisas till Naturskyddsföreningens yttrande ang. Sportfältet.
Vidare påpekas att allt vatten från Väsjöns tillrinningsområde hamnar i Rösjön och sedan i Fjäturen, osv. till Mälaren. Området ingår i Oxundaåns vattensystem där kommunalt samarbete strävar efter att bygga ut naturliga reningsfunktioner i hela systemet. Därför ska all planering av vattensystemet sträva efter maximal rening och utjämning av flöden så högt upp i systemet som möjligt.

Ingrepp i sjöns botten och i angränsade med schaktmassor mm. utfyllda områden måste föregås av en noggrann utredning av vad som verkligen tippats där resp. hunnit sedimentera i sjön. Principiellt bör muddring överhuvudtaget inte ske. De kostnader som detta medför bör hellre läggas på åtgärder som verkligen leder till en restaurering – t.ex. naturliga sjöstränder och tillräckligt breda blågröna stråk.

En restaureringen av Väsjön är mycket angelägen, men förslagen har alldeles för låg ambitionsnivå med tanke på den omfattande exploatering som planeras för området. Restaureringen bör leda till ett väl fungerande vattensystem med ökade naturvärden och naturfunktioner. Att bygga kajer utmed en mycket stor del av sjöns stränder är direkt kontraproduktivt och mera ett utslag av modenycker typ sjöstad. Naturskyddsföreningen vill också påpeka att den strandskyddsdispens för Väsjön som Länsstyrelsen har medgivit, har överklagats till regeringen och att detta ärende inte är avgjort när detta skrivs.

Sollentuna 2011-06-19
Naturskyddsföreningen i Sollentuna

Herbert Henkel, ordf.

Strandskyddet vid Väsjön stridsfråga

Väsjön

Detaljplanerna för Väsjöområdet kan behöva göras om.
Naturskyddsföreningen har överklagat beslutet att upphäva strandskyddet hos regeringen.
Det kan försena kommunens planer med ?era år.

I december ska kommunfullmäktige klubba de första detaljplanerna för exploateringen av Väsjöområdet.
För att möjliggöra bebyggelse har länsstyrelsen upphävt strandskyddet i stora delar av området.

Det tycker Naturskyddsföreningen är fel.
– Runt Väsjön finns i dag ett strandskydd på 100 meter. Kommunen har sagt att man vill återställa Väsjön. Då rimmar det illa att man inskränker  strandskyddet. Det konstigaste är att man ska anlägga en kaj. Det upplever vi som en arkitektmodefluga, säger Herbert Henkel, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Enligt föreningen hotar den nuvarande planen bland annat att bryta den sammanhållna grönstrukturen i delar av området. Dessutom tycker de att kommunens skäl att upphäva strandskyddet inte är tillräckliga.

– Det ska man bara göra om marken är ianspråktagen, till exempel om det funnits bebyggelse innan strandskyddet. Eller om man måste göra viktiga infrastrukturanläggningar, säger Herbert Henkel.

Föreningen har nu överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet hos regeringen. Vinner föreningen måste detaljplanerna arbetas om.

Och det kan ta flera år. Herbert Henkel tycker inte att politikerna tagit deras synpunkter på allvar.
– Vi har hela tiden påpekat de här sakerna och det har inte lett till någon förbättring ur natursynpunkt.

Ordförande i kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott, Lennart Gabrielsson (FP), är förvånad över överklagandet.
– Vi var milt sagt lite överraskade när den nya styrelsen ändrade inställning. Vi har lyssnat på vad Naturskyddsföreningen sagt eftersom vi också är angelägna om att bevara naturvärdena. Vi hade ett konstruktivt samarbete. Sen bytte man ledamöter i styrelsen och nu är man plötsligt inte längre överens, säger han.

Naturskyddsföreningen bytte styrelse i mars, efter att den tidigare fått kritik av medlemmarna för att inte ha följt stadgarna.
– Vi har bestämt oss för att driva en hårdare linje. Naturskyddsföreningen ska inte vara tillmötesgående då det handlar om förändringar som kan hota viktiga naturvärden helt i onödan. Särskilt inte i områden som har stor betydelse för natursamband mellan grönkilens olika delar, säger Herbert Henkel.

Fullmäktige kommer att klubba detaljplanerna trots överklagan.
Däremot kommer de inte att genomföra några förändringar innan miljödepartmentet har behandlat ärendet.

Marie Bergström
marie.bergstrom@mitti.se
tel 550 550 89

Källa: Mitt i Sollentuna, 23 november 2010

Bilaga: 
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 511-10-1838 den 20 september 2010 till regeringen angående Upphävande av strandskydd inom delar av detaljplan för Södersätra och Kastellgården,Väsjöområdet, Sollentuna kommun