Professor försöker stoppa villabygge

Bostadsprojekt i Vaxmora hotar unik mosse.

Bostadsprojektet bredvid Törnskogens naturreservat kan skada värdefull natur. Naturskyddsföreningen kräver att planerna stoppas. Men kommunledningen vill hellre ta en paus.

För drygt ett år sedan presenterade kommunen förslaget om ett nytt villaområde i Vaxmora, väster om Tömskogens naturreservat.  Naturskyddsföreningen invände att planerna hotar viktiga naturvärden och krävde att området skulle ingå i reservatet.

Men responsen från kommunen var sval. Därför tog föreningen och andra engagerade saken i egna händer. En inventering av området visade att det innehöll många gamla träd. Det  gynnar ovanliga och hotade arter, som talltickan, en svamp som trivs bäst på 150 år gamla tallar.

Gert Knutsson, professor på Institutionen för mark och vattenteknik, vid KTH, har undersökt miljön.
– Det är ett mycket värdefullt naturobjekt som är känsligt för ingrepp. Det gäller inte bara själva mossen utan också terrängen runt omkring, säger han.

Enligt honom skulle vägar och bebyggelse hindra vattentillförseln, så att både mossenoch sjön Snuggan i naturreservatet torrläggs.
Förutom att mosselandskapet är ovanligt har det även ett utbildningsvärde.
– Det används redan av Tekniska högskolan. Tidigare fanns dessa miljöer på många platser i länet, i exempelvis Vallentuna. Men där hände samma sak, man byggde och då försvan det, säger Gert Knutsson.
Under ett möte med kommunrepresentanter informerade professorn om sina slutsatser. Det resulterade i att både Sollentunapartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna motsatte sig byggandet i Vaxmora.
– Det är inte värt att riskera att Snuggan torrläggs och att de växter och djur som hittats där dör. Inte för de 20 husen det rör sig om, säger Peter Godlund (MP).
Den borgerliga majoriteten är inte lika övertygade. Kommunfullmäktige ordförande Douglas Lithborn (M) tycker att det finns oklarheter kring detaljplanens miljöpåverkan.
– Det här är inte helt solklart. Vi har fått en annan uppgift från våra sakkunniga på kommunen. Men om planerna skulle äventyra mossen kommer det i ett annat läge, säger han.

Nu ska kommunens tjänstemän göra en ny utredning  tillsammans med Naturskyddsföreningen och Gert Knutsson. Till dess läggs byggplanerna på is.
Naturskyddsföreningens ordförande Herbert Henkel är inte imponerad av kommunledningens agerande.
– De har använt en förhalningsstrategi. Först sa de att mossen inte ska skadas och att det skulle göras en teknisk undersökning, utan att någon sådan gjordes. Vi har efterhand informerat om att naturvärdena existerar. Men inte ens det har gjort att planen skrotas, säger han.

Marie Bergström
marie.bergstrom@mitti

Källa: Mitt i Sollentuna, 21 september 2010

Sjön Snuggan och Törnskogsmossen hotas av torrläggning

Snuggan
Sjön Snuggan. Foto från Naturskyddsföreningens bildarkiv.


Sjön Snuggan och Törnskogsmossen hotas av torrläggning p.g.a. Alliansens detaljplan.

Törnskogen är ett naturreservat. Där finns sjön Snuggan och Törnskogsmossen. På västra delen av Törnskogsmossen och vid dagiset Vittra Törnskogen vill Alliansen bygga.

Törnskogsmossen

Professor Gert Knutsson, Institutionen för mark- och vattenteknik , KTH, varnar för att detaljplanen för Törnskogen kommer att torrlägga sjön Snuggan och Törnskogsmossen, som naturreservatet har bildats för att skydda. Det beror på att ledningar för vatten och avlopp kommer att ligga lägre än vattennivån i Snuggan och Törnskogsmossen.

Via sprickor i berggrunden kommer Snuggan och Törnskogsmossen att gradvis dräneras på vatten och vattennivån sjunka.

Törnskogens Villaägareförening och Naturskyddsföreningen i Sollentuna har låtit göra undersökningar av detaljplaneområdet. Man har hittat:

  • tre utrotningshotade (rödlistade) växt- och djurarter
  • flera signalarter
  • många fridlysta arter

När Snuggan och Törnskogsmossen torkar ut, kommer alla unika fuktkrävande utrotningshotade arter att försvinna. Vid bebyggelsen av detaljplaneområdet, kommer även de utrotningshotade arterna där att försvinna.

Sollentunapartiet anser att detaljplanen måste skrotas nu, så att Törnskogsmossen och Snuggan räddas. När naturreservatet väl är förstört, är det för sent.